آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 32,125 179,494,504,000 Rls. 5,801,251 $
2 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 29,421 166,804,848,000 Rls. 5,451,518 $
3 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 19,413 109,900,268,016 Rls. 3,470,608 $
4 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 24,919 108,750,439,500 Rls. 3,360,436 $
5 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 17,247 97,883,688,000 Rls. 3,223,038 $
6 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 304,285 95,126,372,429 Rls. 3,134,305 $
7 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 16,090 93,703,853,040 Rls. 2,989,053 $
8 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 278,792 80,162,952,545 Rls. 2,646,256 $
9 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29252910 متفورمين 37,485 71,148,259,857 Rls. 2,198,310 $
10 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 19,847 69,365,467,526 Rls. 2,143,423 $
11 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 29,115 67,969,628,422 Rls. 2,098,388 $
12 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 408,000 63,409,529,985 Rls. 1,956,803 $
13 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936که توليد دا خلي ندا رند 4,000 58,337,537,160 Rls. 1,926,285 $
14 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 110,515 57,164,423,984 Rls. 1,765,707 $
15 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 188,287 54,116,112,417 Rls. 1,679,766 $
16 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 23,347 52,995,366,850 Rls. 1,730,502 $
17 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87012000 تراکتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 162,776 49,703,302,880 Rls. 1,562,190 $
18 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 17,191 40,372,187,184 Rls. 1,302,300 $
19 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 3,354 40,366,567,000 Rls. 1,303,914 $
20 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 21,506 40,129,588,509 Rls. 1,239,291 $
21 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 17,706 39,811,945,824 Rls. 1,232,376 $
22 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 13,358 39,694,868,640 Rls. 1,228,183 $
23 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 48,190 39,689,834,090 Rls. 1,225,412 $
24 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 38,480 38,152,868,000 Rls. 1,242,404 $
25 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 65,247 37,185,516,087 Rls. 1,148,907 $
26 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 36,556 36,673,250,900 Rls. 1,182,503 $
27 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,322 36,418,986,396 Rls. 1,155,535 $
28 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38089229 ککککساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 41,090 36,277,768,520 Rls. 1,120,299 $
29 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 19,596 36,271,117,008 Rls. 1,198,423 $
30 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 17,928 34,667,530,050 Rls. 1,140,078 $
31 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 34,632 34,440,912,350 Rls. 1,063,099 $
32 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 16,632 33,848,101,548 Rls. 1,115,296 $
33 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 11,632 33,318,371,520 Rls. 1,059,324 $
34 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 31,746 32,203,319,200 Rls. 1,021,754 $
35 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 13,860 30,451,816,369 Rls. 940,138 $
36 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 52,773 30,356,285,142 Rls. 950,116 $
37 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 32,528 29,011,078,152 Rls. 895,669 $
38 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 12,891 28,927,505,376 Rls. 900,759 $
39 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 13,302 28,896,887,376 Rls. 891,852 $
40 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 1,239 27,833,531,280 Rls. 913,216 $
41 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 77,547 27,198,148,143 Rls. 851,038 $
42 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 13,239 27,171,583,488 Rls. 896,477 $
43 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يکحلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 3,469 26,140,784,963 Rls. 807,254 $
44 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 11,664 25,913,636,298 Rls. 823,674 $
45 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 77,110 25,653,088,692 Rls. 826,264 $
46 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 65,416 25,437,384,000 Rls. 839,933 $
47 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 43,602 24,859,050,740 Rls. 810,918 $
48 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 112,397 24,351,645,004 Rls. 751,767 $
49 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 110 24,347,400,000 Rls. 768,881 $
50 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 110 24,129,000,000 Rls. 750,490 $
51 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29252910 متفورمين 12,495 24,094,206,884 Rls. 773,862 $
52 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 60,140 24,082,363,464 Rls. 779,137 $
53 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29252910 متفورمين 12,495 23,479,076,452 Rls. 728,576 $
54 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 88,108 22,925,406,488 Rls. 709,807 $
55 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 75,889 22,432,119,348 Rls. 692,543 $
56 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 144,000 22,303,695,989 Rls. 690,805 $
57 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 144,000 21,958,515,031 Rls. 721,394 $
58 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 44,125 21,625,021,048 Rls. 667,526 $
59 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,796 21,421,373,600 Rls. 661,684 $
60 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روانکننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 11,192 21,066,190,992 Rls. 659,392 $
61 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 57,721 20,154,562,767 Rls. 661,109 $
62 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 57,972 20,038,357,305 Rls. 663,089 $
63 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,246 20,019,545,280 Rls. 639,533 $
64 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,218 19,997,664,646 Rls. 647,909 $
65 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 20,202 19,919,322,150 Rls. 654,401 $
66 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,628 19,780,915,392 Rls. 611,056 $
67 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 15,213 19,773,819,582 Rls. 629,901 $
68 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 120,000 19,618,709,110 Rls. 615,721 $
69 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 79,676 19,558,083,590 Rls. 604,309 $
70 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 83,496 19,353,710,152 Rls. 612,200 $
71 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 20,202 19,248,438,300 Rls. 637,323 $
72 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 21,178 19,159,007,847 Rls. 607,776 $
73 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 120,000 19,045,953,264 Rls. 588,492 $
74 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 66,451 18,959,680,097 Rls. 590,304 $
75 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 35,880 18,925,958,400 Rls. 590,136 $
76 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 88 18,867,520,000 Rls. 582,799 $
77 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,762 18,390,737,500 Rls. 568,528 $
78 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 31,754 18,286,108,256 Rls. 580,500 $
79 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 33,698 18,251,348,815 Rls. 570,535 $
80 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 31,408 18,207,922,197 Rls. 562,072 $
81 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 18,278 18,130,047,000 Rls. 560,105 $
82 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 18,498 18,125,099,138 Rls. 560,007 $
83 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 18,278 18,057,293,150 Rls. 562,690 $
84 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 17,439 17,237,623,478 Rls. 538,020 $
85 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 8,224 17,161,134,438 Rls. 552,320 $
86 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 35,280 17,160,980,782 Rls. 529,546 $
87 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 7,019 17,039,284,416 Rls. 538,094 $
88 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 20,010 16,630,949,096 Rls. 531,768 $
89 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 21,140 16,362,052,993 Rls. 530,220 $
90 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 31,458 16,342,523,150 Rls. 504,444 $
91 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 19,551 15,750,912,970 Rls. 504,132 $
92 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 16,610 15,681,394,862 Rls. 489,734 $
93 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 8,575 15,651,061,759 Rls. 483,576 $
94 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 28,733 15,544,670,232 Rls. 500,296 $
95 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و تراکتورکشاورزي 14,966 15,497,376,709 Rls. 486,386 $
96 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 26,461 15,126,607,024 Rls. 496,197 $
97 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 11,243 15,049,648,238 Rls. 484,601 $
98 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 20,494 14,843,630,062 Rls. 467,370 $
99 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 66,879 14,802,375,625 Rls. 462,040 $
100 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 17,846 14,632,363,692 Rls. 451,393 $
مجموع کل
3,472,010,475,220 ريال
مجموع کل
110,270,743 دلار