آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 763,268 650,648,817,838 Rls. 21,493,501 $
2 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 973,028 560,048,754,729 Rls. 18,447,106 $
3 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 600,730 375,617,519,004 Rls. 11,787,616 $
4 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 418,274 363,839,479,529 Rls. 11,251,699 $
5 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 796,384 355,064,372,978 Rls. 11,182,425 $
6 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 430,728 219,067,484,609 Rls. 7,195,008 $
7 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 166,238 163,723,444,040 Rls. 5,258,593 $
8 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 93,133 156,591,208,406 Rls. 5,168,709 $
9 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 11,653 130,121,940,044 Rls. 4,017,101 $
10 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 196,547 86,754,126,027 Rls. 2,761,991 $
11 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 157,072 79,932,274,503 Rls. 2,643,700 $
12 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 49,884 72,558,815,523 Rls. 2,402,206 $
13 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 14,662 51,525,656,382 Rls. 1,602,615 $
14 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 38,500 50,546,661,344 Rls. 1,561,817 $
15 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 43,230 49,581,535,332 Rls. 1,531,523 $
16 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 18,988 39,059,407,332 Rls. 1,204,943 $
17 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 22,330 34,846,508,274 Rls. 1,078,172 $
18 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 14,550 31,427,129,250 Rls. 1,044,229 $
19 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 13,846 30,250,888,000 Rls. 974,421 $
20 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 80,112 30,003,583,010 Rls. 925,841 $
21 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 31,263 29,264,928,760 Rls. 903,019 $
22 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 25,794 25,258,465,200 Rls. 779,700 $
23 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 47,192 19,663,124,066 Rls. 642,162 $
24 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 20,840 18,991,260,400 Rls. 586,800 $
25 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 28,816 17,896,162,500 Rls. 553,239 $
26 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90189030 دستگاه دياليز 4,437 15,136,953,000 Rls. 467,710 $
27 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 7,515 15,073,986,767 Rls. 465,764 $
28 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90189030 دستگاه دياليز 4,434 14,960,150,000 Rls. 492,937 $
29 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 34,360 13,058,100,500 Rls. 403,518 $
30 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 13,000 12,856,125,000 Rls. 396,892 $
31 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 102,125 12,132,467,867 Rls. 374,668 $
32 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 39,144 11,849,281,552 Rls. 387,662 $
33 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 12,790 11,402,462,000 Rls. 358,500 $
34 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,139 11,248,192,400 Rls. 350,509 $
35 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 26,681 10,947,030,973 Rls. 338,574 $
36 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 7,732 9,773,539,776 Rls. 301,979 $
37 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 22,075 8,244,614,400 Rls. 256,920 $
38 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 17,804 7,849,279,350 Rls. 242,322 $
39 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 10,850 7,442,575,834 Rls. 229,858 $
40 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 6,760 7,289,889,600 Rls. 239,122 $
41 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,000 7,069,469,400 Rls. 226,800 $
42 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 100,000 7,066,350,000 Rls. 219,786 $
43 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,314 6,650,955,444 Rls. 205,498 $
44 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,774 6,282,508,120 Rls. 194,114 $
45 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 13,736 6,138,177,943 Rls. 197,675 $
46 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 5,250 5,632,193,000 Rls. 174,113 $
47 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 15,210 5,628,069,146 Rls. 184,292 $
48 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 23,968 4,828,021,900 Rls. 155,954 $
49 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,600 4,718,743,720 Rls. 150,985 $
50 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 12,255 4,585,722,712 Rls. 146,943 $
51 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 9,051 4,500,570,888 Rls. 141,541 $
52 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 41,600 4,320,133,160 Rls. 133,482 $
53 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 23,208 4,262,527,164 Rls. 138,031 $
54 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 13,300 4,223,947,000 Rls. 138,354 $
55 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميلکردنکاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 2,358 4,170,042,717 Rls. 137,584 $
56 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند برايکارکردن روي هر نوع مواد 20,000 4,144,512,000 Rls. 128,000 $
57 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 5,843 4,104,124,097 Rls. 126,824 $
58 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,000 4,084,836,600 Rls. 128,200 $
59 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 36,606 4,038,002,361 Rls. 126,993 $
60 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 9,736 3,873,727,680 Rls. 123,328 $
61 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 9,060 3,816,604,500 Rls. 117,784 $
62 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 10,961 3,776,702,976 Rls. 123,462 $
63 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 16,322 3,774,915,138 Rls. 121,841 $
64 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 9,745 3,564,942,855 Rls. 115,169 $
65 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 2,303 3,559,710,000 Rls. 115,000 $
66 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 8,983 3,484,459,751 Rls. 114,474 $
67 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند برايکارکردن روي هر نوع مواد 17,000 3,459,513,600 Rls. 108,800 $
68 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 20,000 3,450,720,000 Rls. 108,299 $
69 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 49,175 3,436,078,123 Rls. 112,389 $
70 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 8,625 3,435,736,120 Rls. 109,012 $
71 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 21069010 ا ستابيلايزر 20,000 3,330,558,000 Rls. 103,049 $
72 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 4,905 3,312,119,500 Rls. 102,256 $
73 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,049 3,200,249,807 Rls. 98,752 $
74 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 5,049 3,158,624,245 Rls. 103,629 $
75 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 10,798 3,133,973,189 Rls. 103,517 $
76 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 1,632 3,104,815,938 Rls. 102,520 $
77 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 11,223 3,035,010,960 Rls. 100,223 $
78 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت وکشنده جاده ا ي 3,935 3,014,346,560 Rls. 99,866 $
79 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 13,440 2,691,745,486 Rls. 83,879 $
80 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 3,060 2,586,735,418 Rls. 79,931 $
81 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,765 2,570,306,658 Rls. 83,638 $
82 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 880 2,534,336,280 Rls. 83,683 $
83 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 20,290 2,478,309,288 Rls. 81,833 $
84 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,984 2,395,852,280 Rls. 74,027 $
85 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 4,343 2,302,734,588 Rls. 76,098 $
86 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 38249030 موا دآبکاري 18,494 2,293,276,095 Rls. 74,300 $
87 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 4,137 2,285,473,212 Rls. 72,905 $
88 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 2,249,016,000 Rls. 74,523 $
89 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 5,512 2,247,179,155 Rls. 73,461 $
90 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 17,000 2,244,900,000 Rls. 70,000 $
91 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيهکردن آب 7,910 2,168,896,000 Rls. 71,158 $
92 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 2,013 2,127,671,227 Rls. 69,554 $
93 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,200 2,067,840,000 Rls. 67,599 $
94 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 82071300 ا بزا رهاي سورا خکردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 2,272 2,029,541,640 Rls. 62,708 $
95 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،کميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 8,064 1,976,228,266 Rls. 62,704 $
96 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,800 1,974,482,460 Rls. 61,092 $
97 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 57 1,932,707,319 Rls. 63,639 $
98 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 4,324 1,851,059,880 Rls. 57,273 $
99 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,800 1,744,197,840 Rls. 55,440 $
100 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,000 1,707,676,560 Rls. 54,279 $
مجموع کل
4,021,380,078,065 ريال
مجموع کل
128,997,333 دلار