آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 295,720 284,764,672,500 Rls. 8,793,500 $
2 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 215,461 272,345,385,420 Rls. 8,411,199 $
3 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 661,807 236,038,600,996 Rls. 7,290,686 $
4 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 253,480 220,314,123,439 Rls. 7,085,047 $
5 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 77,751 188,801,891,378 Rls. 5,832,718 $
6 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 91,469 178,861,725,774 Rls. 5,519,232 $
7 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 308,641 168,406,000,000 Rls. 5,553,296 $
8 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84772000 اکسترود رها برايکارکردن رويکائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 270,668 155,740,671,450 Rls. 4,893,509 $
9 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 26,026 147,088,592,000 Rls. 4,585,121 $
10 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 351,762 146,229,418,841 Rls. 4,699,314 $
11 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 66,445 142,048,897,272 Rls. 4,459,192 $
12 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 46,620 137,021,409,950 Rls. 4,228,172 $
13 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 22,984 132,015,744,000 Rls. 4,078,276 $
14 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089329 ککککساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 206,568 120,679,379,424 Rls. 3,794,392 $
15 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089129 ککککساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 102,867 116,802,820,440 Rls. 3,846,241 $
16 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 15,528 115,272,722,651 Rls. 3,560,108 $
17 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 212,355 111,867,956,320 Rls. 3,514,860 $
18 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 41,933 110,976,507,537 Rls. 3,670,677 $
19 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 96,164 109,488,518,340 Rls. 3,388,001 $
20 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089129 ککککساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 95,641 106,286,748,480 Rls. 3,487,097 $
21 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 111,826 106,231,668,370 Rls. 3,291,763 $
22 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 78,904 101,068,944,000 Rls. 3,119,219 $
23 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 46,101 98,967,621,235 Rls. 3,128,283 $
24 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 84,684 96,660,416,226 Rls. 3,018,062 $
25 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089329 ککککساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 165,352 94,725,745,920 Rls. 2,939,267 $
26 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 129,847 94,622,613,312 Rls. 2,981,675 $
27 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 12,288 88,608,446,930 Rls. 2,761,176 $
28 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 31,062 84,041,067,071 Rls. 2,596,386 $
29 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 61,232 83,483,146,180 Rls. 2,685,846 $
30 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 78,512 83,443,495,040 Rls. 2,584,344 $
31 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 67,032 77,635,059,614 Rls. 2,564,227 $
32 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 13,520 76,645,800,000 Rls. 2,365,776 $
33 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 80,350 76,462,579,500 Rls. 2,362,500 $
34 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 51,140 72,882,889,043 Rls. 2,322,800 $
35 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84212940 فيلتر( صافي دياليز) 46,285 72,879,988,030 Rls. 2,248,928 $
36 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 60,613 72,432,998,060 Rls. 2,281,733 $
37 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 149,747 71,097,656,302 Rls. 2,194,484 $
38 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 16,491 70,912,989,297 Rls. 2,189,142 $
39 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 147,583 70,017,017,462 Rls. 2,311,009 $
40 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 190,134 69,396,875,000 Rls. 2,144,357 $
41 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 71,380 69,087,361,000 Rls. 2,180,000 $
42 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 9,659 67,433,934,706 Rls. 2,083,609 $
43 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 58,372 62,486,926,636 Rls. 1,991,856 $
44 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,625 62,131,052,491 Rls. 2,007,182 $
45 2 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 26,606 62,054,453,778 Rls. 2,046,818 $
46 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 436,021 61,962,495,949 Rls. 2,020,530 $
47 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 56,074 61,800,146,920 Rls. 1,936,723 $
48 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 108,863 60,740,750,000 Rls. 1,962,037 $
49 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 615,000 60,017,643,519 Rls. 1,938,680 $
50 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 108,981 57,414,500,000 Rls. 1,818,929 $
51 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 342,187 56,383,491,483 Rls. 1,741,788 $
52 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089329 ککککساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 98,886 56,048,858,784 Rls. 1,730,968 $
53 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,802 55,711,583,913 Rls. 1,823,268 $
54 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 108,775 55,693,625,000 Rls. 1,833,837 $
55 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 113,690 55,492,125,000 Rls. 1,797,898 $
56 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 135,705 54,020,835,414 Rls. 1,726,622 $
57 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 20,042 53,343,470,040 Rls. 1,691,148 $
58 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 58,340 53,315,508,000 Rls. 1,743,200 $
59 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 54,455 52,290,451,500 Rls. 1,636,000 $
60 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايعکردن هوا ياسايرگازها 2,500 52,179,757,600 Rls. 1,727,692 $
61 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089129 ککککساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 62,400 51,531,816,335 Rls. 1,591,520 $
62 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 105,079 51,358,031,160 Rls. 1,622,610 $
63 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,603 50,814,534,640 Rls. 1,620,930 $
64 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 21,480 50,397,201,607 Rls. 1,646,592 $
65 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 18,001 50,276,541,541 Rls. 1,553,531 $
66 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 3,306 49,835,865,000 Rls. 1,603,935 $
67 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 37,156 49,349,421,181 Rls. 1,523,204 $
68 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 4,361 48,263,068,000 Rls. 1,491,212 $
69 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 6,200 48,139,324,780 Rls. 1,513,958 $
70 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 49,598 47,980,289,009 Rls. 1,548,349 $
71 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 26,579 47,532,152,000 Rls. 1,468,515 $
72 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,932 47,319,925,836 Rls. 1,461,921 $
73 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 274,396 47,269,937,069 Rls. 1,459,554 $
74 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 133,500 47,178,574,000 Rls. 1,500,887 $
75 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 20,648 46,674,549,864 Rls. 1,504,495 $
76 1 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089229 ککککساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 85,444 46,648,806,240 Rls. 1,542,981 $
77 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيککه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 7,465 46,643,421,926 Rls. 1,441,442 $
78 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 54041910 ساير تکرشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 17,266 46,102,334,906 Rls. 1,424,418 $
79 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 16,092 46,067,501,686 Rls. 1,447,863 $
80 12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 54041910 ساير تکرشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 9,781 45,385,912,970 Rls. 1,401,751 $
81 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 15,376 44,911,752,961 Rls. 1,387,578 $
82 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,963 44,158,150,710 Rls. 1,408,598 $
83 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 45,585 44,154,851,000 Rls. 1,370,000 $
84 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 20,140 41,668,370,000 Rls. 1,367,238 $
85 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 33,027 41,585,607,804 Rls. 1,322,294 $
86 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 7,102 41,311,430,091 Rls. 1,280,848 $
87 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 14,435 41,239,895,607 Rls. 1,285,160 $
88 9 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 14,520 40,956,512,600 Rls. 1,276,765 $
89 3 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 35,864 40,772,113,360 Rls. 1,350,125 $
90 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 44,515 40,716,786,500 Rls. 1,308,000 $
91 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 38,663 40,639,536,000 Rls. 1,257,411 $
92 11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 11,346 39,195,885,860 Rls. 1,211,170 $
93 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 4,631 38,229,881,773 Rls. 1,193,304 $
94 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 19,279 38,228,954,000 Rls. 1,231,405 $
95 7 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 292,602 37,811,294,389 Rls. 1,202,669 $
96 8 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 329,743 37,060,634,907 Rls. 1,170,360 $
97 5 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 12,600 37,035,747,000 Rls. 1,195,242 $
98 10 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,067 36,789,409,723 Rls. 1,141,607 $
99 4 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 34,094 36,629,981,224 Rls. 1,190,968 $
100 6 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 54041910 ساير تکرشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 13,288 36,356,405,122 Rls. 1,167,286 $
مجموع کل
7,797,100,184,918 ريال
مجموع کل
245,908,096 دلار