آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,271,733 338,591,868,700 Rls. 11,142,380 $
2 4 1395 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 944,146 303,921,603,266 Rls. 9,955,570 $
3 3 1395 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,236,677 231,455,605,892 Rls. 7,630,376 $
4 2 1395 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 790,451 208,853,164,981 Rls. 6,892,579 $
5 7 1395 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 712,310 200,974,090,206 Rls. 6,569,928 $
6 5 1395 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 609,049 199,537,448,562 Rls. 6,520,279 $
7 8 1395 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 740,739 143,530,008,250 Rls. 4,532,622 $
8 7 1395 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 658,750 126,722,399,055 Rls. 4,069,078 $
9 2 1395 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 638,222 114,954,497,145 Rls. 3,797,991 $
10 5 1395 قشم جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 220,297 61,080,314,509 Rls. 1,973,006 $
11 6 1395 قشم جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 226,002 58,969,212,315 Rls. 1,904,813 $
12 6 1395 قشم جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 211,344 54,311,925,695 Rls. 1,776,527 $
13 4 1395 قشم جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 223,344 52,010,150,055 Rls. 1,706,034 $
14 8 1395 قشم جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 208,319 47,788,630,580 Rls. 1,512,436 $
15 2 1395 قشم جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 334,536 46,920,429,360 Rls. 1,549,296 $
16 7 1395 قشم جمهوري كره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 21,909 40,645,292,675 Rls. 1,291,947 $
17 6 1395 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 166,283 39,860,068,951 Rls. 1,307,638 $
18 5 1395 قشم جمهوري كره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 21,512 39,195,186,869 Rls. 1,266,076 $
19 4 1395 قشم جمهوري كره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 164,832 35,151,834,560 Rls. 1,141,664 $
20 4 1395 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 163,274 28,826,818,783 Rls. 949,417 $
21 8 1395 قشم جمهوري كره 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 33,049 26,148,791,137 Rls. 825,769 $
22 7 1395 قشم جمهوري كره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 93,152 19,235,534,256 Rls. 612,402 $
23 6 1395 قشم جمهوري كره 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 102,082 19,139,387,205 Rls. 612,402 $
24 7 1395 قشم جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 69,992 18,061,458,293 Rls. 576,112 $
25 2 1395 قشم جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 68,728 16,774,367,134 Rls. 553,117 $
26 6 1395 قشم جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 66,074 15,332,991,864 Rls. 495,284 $
27 5 1395 قشم جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 55,648 14,308,345,212 Rls. 466,389 $
28 2 1395 قشم جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 65,334 12,946,562,090 Rls. 427,490 $
29 3 1395 قشم جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 62,144 11,629,309,799 Rls. 383,186 $
30 5 1395 قشم جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 42,131 11,181,881,529 Rls. 364,480 $
31 4 1395 قشم جمهوري كره 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 11,200 10,727,436,000 Rls. 351,950 $
32 6 1395 قشم جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 47,554 9,034,463,380 Rls. 293,422 $
33 12 1395 قشم جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 44,138 8,963,687,391 Rls. 276,965 $
34 8 1395 قشم جمهوري كره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 23,223 6,792,112,720 Rls. 218,150 $
35 6 1395 قشم جمهوري كره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 9,640 6,185,865,403 Rls. 197,714 $
36 5 1395 قشم جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 31,776 5,922,148,600 Rls. 192,340 $
37 8 1395 قشم جمهوري كره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 12,070 5,547,249,880 Rls. 175,180 $
38 5 1395 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 31,215 4,866,739,515 Rls. 159,885 $
39 3 1395 قشم جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 10,650 3,190,263,695 Rls. 105,047 $
40 2 1395 قشم جمهوري كره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 6,930 3,148,670,448 Rls. 103,824 $
41 4 1395 قشم جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 10,168 2,922,670,883 Rls. 95,432 $
42 10 1395 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 7,284 1,603,639,300 Rls. 50,329 $
43 8 1395 قشم جمهوري كره 82119400 تيغه برا يکاردوچاقو 15,450 1,582,983,340 Rls. 49,990 $
44 10 1395 قشم جمهوري كره 84678900 ا بزا ربرا يکارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,735 1,462,129,600 Rls. 45,200 $
45 7 1395 قشم جمهوري كره 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيکيامصنوعي. 12,644 849,356,907 Rls. 27,094 $
46 2 1395 قشم جمهوري كره 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيکيامصنوعي. 11,563 760,927,960 Rls. 25,116 $
47 9 1395 قشم جمهوري كره 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريکسرا ميکي,يک لايه 468 242,449,200 Rls. 7,555 $
48 7 1395 قشم جمهوري كره 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,100 215,560,164 Rls. 6,852 $
49 2 1395 قشم جمهوري كره 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکيکه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,490 147,762,242 Rls. 4,872 $
50 3 1395 قشم جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 817 130,700,101 Rls. 4,304 $
51 2 1395 قشم جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,071 88,925,933 Rls. 2,945 $
52 8 1395 قشم جمهوري كره 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرمکن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 289 87,111,960 Rls. 2,769 $
53 2 1395 قشم جمهوري كره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيهکردن آب 704 44,577,470 Rls. 1,476 $
54 10 1395 قشم جمهوري كره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيهکردن آب 167 31,259,712 Rls. 970 $
55 2 1395 قشم جمهوري كره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 165 29,993,040 Rls. 990 $
56 6 1395 قشم جمهوري كره 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 61 27,084,114 Rls. 872 $
57 8 1395 قشم جمهوري كره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيهکردن آب 110 20,102,760 Rls. 639 $
58 2 1395 قشم جمهوري كره 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 382 9,963,690 Rls. 330 $
59 6 1395 قشم جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 0 140,302 Rls. 5 $
مجموع کل
2,612,695,154,638 ريال
مجموع کل
85,208,505 دلار
[1]