آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 443,473 219,341,852,713 Rls. 7,137,892 $
2 1 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 402,764 201,871,746,961 Rls. 6,669,991 $
3 10 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 330,371 182,270,378,660 Rls. 5,639,799 $
4 7 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 312,659 174,093,277,657 Rls. 5,525,549 $
5 9 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 281,032 150,160,911,409 Rls. 4,680,499 $
6 3 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 264,343 141,270,172,471 Rls. 4,636,079 $
7 11 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 217,332 138,091,154,646 Rls. 4,266,008 $
8 5 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 204,540 126,621,168,144 Rls. 4,091,857 $
9 6 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 206,707 116,223,459,499 Rls. 3,723,805 $
10 7 1395 قزوين چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 61,380 98,699,644,800 Rls. 3,139,280 $
11 12 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 161,414 95,072,070,018 Rls. 2,933,813 $
12 12 1395 قزوين چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 42,000 76,011,392,365 Rls. 2,346,215 $
13 8 1395 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 19,840 63,227,100,350 Rls. 1,987,661 $
14 10 1395 قزوين چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 29,325 61,700,681,400 Rls. 1,915,400 $
15 12 1395 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 22,424 60,211,229,684 Rls. 1,858,068 $
16 5 1395 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 12,463 60,156,601,845 Rls. 1,941,655 $
17 2 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 104,704 57,912,968,882 Rls. 1,911,431 $
18 10 1395 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 15,524 57,310,073,643 Rls. 1,772,915 $
19 6 1395 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 99,057 52,464,809,376 Rls. 1,682,379 $
20 3 1395 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 8,528 52,315,461,562 Rls. 1,718,322 $
21 6 1395 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 10,132 49,549,745,436 Rls. 1,586,797 $
22 8 1395 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 96,008 45,483,441,883 Rls. 1,434,842 $
23 9 1395 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 12,099 43,787,558,890 Rls. 1,364,812 $
24 11 1395 قزوين چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 19,049 42,255,132,000 Rls. 1,305,600 $
25 11 1395 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 13,725 41,689,232,736 Rls. 1,288,083 $
26 12 1395 قزوين چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 495,229 40,915,220,029 Rls. 1,262,950 $
27 12 1395 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 9,828 38,357,199,048 Rls. 1,183,944 $
28 6 1395 قزوين چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 24,941 37,309,693,200 Rls. 1,198,320 $
29 12 1395 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 67,194 36,249,451,893 Rls. 1,118,701 $
30 8 1395 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 75,393 34,322,971,826 Rls. 1,083,974 $
31 5 1395 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 9,666 32,966,370,350 Rls. 1,064,413 $
32 11 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 329,962 32,894,651,899 Rls. 1,016,134 $
33 9 1395 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 8,316 31,757,624,923 Rls. 990,772 $
34 12 1395 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 8,480 30,195,153,866 Rls. 932,076 $
35 8 1395 قزوين چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 16,380 28,347,403,200 Rls. 895,200 $
36 7 1395 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 6,858 28,106,112,374 Rls. 893,241 $
37 11 1395 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 55,721 27,557,251,591 Rls. 851,348 $
38 5 1395 قزوين چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا يکائوچوياموا دپلاستيکي. 28,990 27,471,342,586 Rls. 888,753 $
39 2 1395 قزوين چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 27,081 27,440,480,063 Rls. 905,056 $
40 7 1395 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 7,559 26,896,543,085 Rls. 854,432 $
41 1 1395 قزوين چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 62,753 26,229,922,094 Rls. 866,454 $
42 9 1395 قزوين چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 26,125 25,999,453,385 Rls. 811,373 $
43 5 1395 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 7,403 25,830,018,272 Rls. 833,984 $
44 10 1395 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 7,385 25,747,002,078 Rls. 796,627 $
45 9 1395 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 7,344 25,668,537,782 Rls. 799,993 $
46 4 1395 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 5,698 24,890,509,728 Rls. 813,798 $
47 12 1395 قزوين چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 20,602 24,875,257,380 Rls. 767,740 $
48 7 1395 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 6,264 23,778,478,470 Rls. 755,123 $
49 8 1395 قزوين چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 69,780 23,072,166,919 Rls. 725,943 $
50 6 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 342,103 22,588,059,077 Rls. 723,939 $
51 3 1395 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 5,676 22,022,053,278 Rls. 722,508 $
52 9 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 236,127 21,473,405,121 Rls. 668,934 $
53 2 1395 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاکخورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 123,724 21,324,432,942 Rls. 702,943 $
54 9 1395 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 52,686 20,493,014,406 Rls. 638,725 $
55 11 1395 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاکخورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 106,133 20,069,747,711 Rls. 622,118 $
56 4 1395 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 33,453 19,991,930,264 Rls. 649,649 $
57 5 1395 قزوين چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 126,311 19,983,453,610 Rls. 646,974 $
58 6 1395 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 5,220 19,842,691,197 Rls. 635,110 $
59 4 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 312,754 19,689,144,468 Rls. 641,593 $
60 2 1395 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 5,064 19,574,706,303 Rls. 645,655 $
61 11 1395 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 5,076 19,262,012,034 Rls. 595,063 $
62 5 1395 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 26,411 18,661,910,078 Rls. 602,329 $
63 3 1395 قزوين چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 39,158 17,949,420,368 Rls. 589,557 $
64 7 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 258,951 17,416,462,081 Rls. 554,905 $
65 5 1395 قزوين چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 375,834 17,383,764,757 Rls. 563,772 $
66 3 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 266,846 17,375,063,756 Rls. 570,318 $
67 8 1395 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,896 17,311,723,431 Rls. 545,884 $
68 11 1395 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,896 17,267,691,917 Rls. 533,422 $
69 6 1395 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,896 17,186,967,475 Rls. 551,542 $
70 3 1395 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,896 17,040,195,764 Rls. 560,451 $
71 4 1395 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,896 16,942,959,504 Rls. 549,607 $
72 10 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 212,058 16,839,481,229 Rls. 521,710 $
73 8 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 256,527 16,826,840,767 Rls. 531,140 $
74 2 1395 قزوين چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 42,471 16,688,726,795 Rls. 550,300 $
75 12 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 146,731 16,355,647,530 Rls. 504,910 $
76 5 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 228,234 16,026,622,710 Rls. 518,655 $
77 7 1395 قزوين چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 340,295 16,004,788,105 Rls. 510,447 $
78 2 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 243,921 15,689,244,785 Rls. 517,831 $
79 9 1395 قزوين چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 35,694 15,628,022,359 Rls. 486,991 $
80 5 1395 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاکخورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 85,936 15,625,768,327 Rls. 504,416 $
81 2 1395 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 27,877 15,172,227,954 Rls. 500,423 $
82 8 1395 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاکخورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 90,598 15,015,165,032 Rls. 472,893 $
83 6 1395 قزوين چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 320,697 14,995,049,611 Rls. 481,047 $
84 9 1395 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 32,787 14,968,458,063 Rls. 466,210 $
85 8 1395 قزوين چين 84213940 کککفيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 47,650 14,948,793,253 Rls. 470,931 $
86 4 1395 قزوين چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 324,596 14,910,847,447 Rls. 486,895 $
87 1 1395 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 3,996 14,681,129,129 Rls. 484,933 $
88 7 1395 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 35,923 14,476,881,680 Rls. 459,827 $
89 9 1395 قزوين چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 7,120 14,455,094,400 Rls. 451,200 $
90 11 1395 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 24,114 14,409,136,264 Rls. 446,510 $
91 12 1395 قزوين چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله ازکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ازکائوچوي غيرا سفنجي 15,753 14,340,490,787 Rls. 442,691 $
92 11 1395 قزوين چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 13,954 14,176,703,018 Rls. 437,837 $
93 1 1395 قزوين چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 10,179 14,113,332,000 Rls. 466,200 $
94 6 1395 قزوين چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 14,056 13,849,070,630 Rls. 444,387 $
95 11 1395 قزوين چين 85340000 مدا رهاي چاپي 13,800 13,793,775,300 Rls. 426,194 $
96 6 1395 قزوين چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 149,650 13,727,005,240 Rls. 440,887 $
97 10 1395 قزوين چين 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند برايکارکردن روي هر نوع مواد 14,570 13,719,060,000 Rls. 426,707 $
98 1 1395 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 165,252 13,415,007,168 Rls. 443,438 $
99 8 1395 قزوين چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 280,248 13,372,908,054 Rls. 420,373 $
100 4 1395 قزوين چين 84213940 کککفيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 29,310 13,317,458,118 Rls. 433,114 $
مجموع کل
3,967,063,628,366 ريال
مجموع کل
126,133,196 دلار