آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,376,047 855,634,231,180 Rls. 27,644,446 $
2 6 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,101,145 804,827,756,179 Rls. 25,778,288 $
3 4 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,005,968 802,565,534,971 Rls. 26,190,737 $
4 8 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,951,687 733,644,090,603 Rls. 23,088,368 $
5 7 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,790,892 729,190,832,243 Rls. 23,187,253 $
6 3 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,436,569 582,057,941,886 Rls. 19,123,737 $
7 1 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,463,629 505,509,338,643 Rls. 16,708,195 $
8 5 1395 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,535,156 423,167,591,038 Rls. 13,671,903 $
9 2 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,044,349 361,540,735,127 Rls. 11,934,086 $
10 4 1395 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 933,673 251,437,274,872 Rls. 8,210,769 $
11 6 1395 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 948,274 236,668,884,165 Rls. 7,586,669 $
12 3 1395 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 939,743 234,200,541,671 Rls. 7,696,234 $
13 7 1395 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 895,991 221,106,693,099 Rls. 7,030,409 $
14 8 1395 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 459,616 158,718,341,759 Rls. 4,992,809 $
15 6 1395 غرب تهران فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 676,346 96,977,108,988 Rls. 3,113,538 $
16 8 1395 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 28,700 92,626,324,998 Rls. 2,923,616 $
17 7 1395 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 27,440 88,989,954,647 Rls. 2,829,872 $
18 3 1395 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 28,170 88,253,508,769 Rls. 2,900,035 $
19 4 1395 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 23,626 76,600,871,316 Rls. 2,495,242 $
20 12 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 172,016 75,520,550,231 Rls. 2,330,196 $
21 5 1395 غرب تهران فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 619,258 72,184,587,937 Rls. 2,335,081 $
22 6 1395 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 20,640 66,762,253,466 Rls. 2,140,172 $
23 4 1395 غرب تهران فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 532,475 61,900,660,281 Rls. 2,021,202 $
24 5 1395 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 19,006 60,432,551,764 Rls. 1,952,494 $
25 7 1395 غرب تهران فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 397,731 59,572,797,952 Rls. 1,895,937 $
26 3 1395 غرب تهران فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 476,214 56,765,131,451 Rls. 1,868,622 $
27 2 1395 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 18,154 55,578,252,011 Rls. 1,834,332 $
28 1 1395 غرب تهران فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936که توليد دا خلي ندا رند 4,200 34,774,465,000 Rls. 1,151,739 $
29 3 1395 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و تراکتورکشاورزي 84,615 29,431,313,028 Rls. 967,539 $
30 2 1395 غرب تهران فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 246,837 28,384,525,728 Rls. 938,783 $
31 1 1395 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 8,451 25,783,436,303 Rls. 851,598 $
32 11 1395 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 39,011 23,072,598,772 Rls. 714,660 $
33 8 1395 غرب تهران فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 35,387 22,499,584,397 Rls. 709,661 $
34 6 1395 غرب تهران فرانسه 87083022 ----کاسه و د?سکترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ونت،کام?ون وکام?ونکشنده تر?لر 52,891 21,665,148,563 Rls. 693,851 $
35 5 1395 غرب تهران فرانسه 87083022 ----کاسه و د?سکترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ونت،کام?ون وکام?ونکشنده تر?لر 50,955 20,844,613,262 Rls. 672,996 $
36 1 1395 غرب تهران فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 171,775 20,381,336,829 Rls. 673,983 $
37 1 1395 غرب تهران فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 25,644 19,842,910,001 Rls. 655,833 $
38 5 1395 غرب تهران فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 105,794 18,403,178,597 Rls. 601,691 $
39 10 1395 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 9,759 18,365,167,742 Rls. 572,330 $
40 1 1395 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و تراکتورکشاورزي 152,598 18,057,293,384 Rls. 596,771 $
41 12 1395 غرب تهران فرانسه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 19,090 17,808,890,000 Rls. 550,000 $
42 8 1395 غرب تهران فرانسه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17,610 17,684,056,657 Rls. 564,103 $
43 9 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 19,729 17,384,507,631 Rls. 544,784 $
44 6 1395 غرب تهران فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 5,000 17,361,420,000 Rls. 561,676 $
45 2 1395 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و تراکتورکشاورزي 69,395 17,240,015,885 Rls. 568,936 $
46 2 1395 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 69,153 16,777,251,061 Rls. 553,151 $
47 12 1395 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 40,155 16,650,806,194 Rls. 513,934 $
48 6 1395 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,254 15,866,892,483 Rls. 511,443 $
49 6 1395 غرب تهران فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 89,194 15,809,287,709 Rls. 515,827 $
50 12 1395 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 4,837 15,263,435,880 Rls. 470,861 $
51 7 1395 غرب تهران فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 27,005 15,158,839,664 Rls. 482,053 $
52 2 1395 غرب تهران فرانسه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,690 14,902,112,232 Rls. 492,062 $
53 9 1395 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 15,939 14,790,430,069 Rls. 461,023 $
54 12 1395 غرب تهران فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 91,586 14,638,517,154 Rls. 451,766 $
55 7 1395 غرب تهران فرانسه 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 1,230 13,997,062,348 Rls. 445,624 $
56 12 1395 غرب تهران فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 4,022 13,758,673,348 Rls. 424,926 $
57 4 1395 غرب تهران فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 20,082 13,640,853,066 Rls. 445,619 $
58 12 1395 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 17,764 13,121,970,297 Rls. 405,248 $
59 3 1395 غرب تهران فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 17,990 12,807,812,932 Rls. 420,983 $
60 9 1395 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و تراکتورکشاورزي 10,479 12,276,801,672 Rls. 383,160 $
61 4 1395 غرب تهران فرانسه 87083022 ----کاسه و د?سکترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ونت،کام?ون وکام?ونکشنده تر?لر 30,031 12,143,784,432 Rls. 396,838 $
62 7 1395 غرب تهران فرانسه 87083022 ----کاسه و د?سکترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ونت،کام?ون وکام?ونکشنده تر?لر 28,317 11,686,738,687 Rls. 371,709 $
63 6 1395 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 10,801 11,607,892,895 Rls. 373,905 $
64 1 1395 غرب تهران فرانسه 87083022 ----کاسه و د?سکترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ونت،کام?ون وکام?ونکشنده تر?لر 29,569 11,393,217,267 Rls. 376,559 $
65 10 1395 غرب تهران فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 8,342 10,890,520,956 Rls. 336,960 $
66 4 1395 غرب تهران فرانسه 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 18,500 10,328,171,520 Rls. 337,632 $
67 1 1395 غرب تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روانکننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 7,217 10,228,147,057 Rls. 337,954 $
68 8 1395 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيکقطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,144 10,047,008,624 Rls. 320,489 $
69 9 1395 غرب تهران فرانسه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و تراکتورکشاورزي 22,343 9,138,340,031 Rls. 284,835 $
70 4 1395 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,863 8,957,517,649 Rls. 293,965 $
71 8 1395 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و تراکتورکشاورزي 58,268 8,770,451,307 Rls. 275,969 $
72 2 1395 غرب تهران فرانسه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 6,259 8,698,299,126 Rls. 287,266 $
73 4 1395 غرب تهران فرانسه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,800 8,502,201,474 Rls. 279,954 $
74 5 1395 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,468 8,359,197,449 Rls. 274,140 $
75 4 1395 غرب تهران فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيکيکطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,750 8,273,841,160 Rls. 272,435 $
76 3 1395 غرب تهران فرانسه 87083022 ----کاسه و د?سکترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ونت،کام?ون وکام?ونکشنده تر?لر 20,172 7,966,652,575 Rls. 261,691 $
77 1 1395 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 24,801 7,916,845,543 Rls. 262,179 $
78 4 1395 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و تراکتورکشاورزي 25,504 7,855,641,178 Rls. 256,765 $
79 1 1395 غرب تهران فرانسه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 6,415 7,751,328,713 Rls. 256,153 $
80 7 1395 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و تراکتورکشاورزي 20,000 7,735,028,551 Rls. 246,260 $
81 2 1395 غرب تهران فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 9,212 7,344,669,529 Rls. 242,254 $
82 10 1395 غرب تهران فرانسه 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 15,348 7,283,125,000 Rls. 225,149 $
83 11 1395 غرب تهران فرانسه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 7,620 7,119,860,000 Rls. 220,000 $
84 8 1395 غرب تهران فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيکيکطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,944 6,986,072,435 Rls. 222,848 $
85 12 1395 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 25,634 6,977,184,848 Rls. 215,239 $
86 11 1395 غرب تهران فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 35,152 6,939,891,892 Rls. 214,397 $
87 4 1395 غرب تهران فرانسه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,370 6,775,977,315 Rls. 221,512 $
88 4 1395 غرب تهران فرانسه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 18,000 6,733,335,072 Rls. 220,116 $
89 7 1395 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,785 6,430,317,108 Rls. 205,527 $
90 12 1395 غرب تهران فرانسه 33051000 شامپوها 25,467 6,392,244,973 Rls. 197,504 $
91 11 1395 غرب تهران فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 37,243 6,309,194,195 Rls. 194,907 $
92 4 1395 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيکقطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8,575 5,879,884,106 Rls. 193,608 $
93 5 1395 غرب تهران فرانسه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,544 5,876,894,203 Rls. 189,934 $
94 3 1395 غرب تهران فرانسه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,345 5,869,091,268 Rls. 192,745 $
95 9 1395 غرب تهران فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 7,060 5,853,364,148 Rls. 182,513 $
96 2 1395 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 10,878 5,560,992,547 Rls. 183,674 $
97 4 1395 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,397 5,380,796,639 Rls. 177,497 $
98 2 1395 غرب تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روانکننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,398 5,364,766,631 Rls. 177,286 $
99 7 1395 غرب تهران فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 30,473 5,363,821,423 Rls. 172,147 $
100 7 1395 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,540 5,356,762,380 Rls. 172,241 $
مجموع کل
8,774,928,621,040 ريال
مجموع کل
283,177,610 دلار