آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ککککبا ساخت داخل كمتر از 20 درصد 2,050,366 659,081,515,392 Rls. 20,360,125 $
2 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 23,045 531,990,809,914 Rls. 17,003,574 $
3 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ککککبا ساخت داخل كمتر از 20 درصد 1,413,374 465,702,498,288 Rls. 14,581,166 $
4 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 758,800 283,744,400,000 Rls. 9,309,199 $
5 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 273,585 281,065,046,414 Rls. 9,273,320 $
6 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 726,414 230,469,039,354 Rls. 7,119,818 $
7 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ککککبا ساخت داخل كمتر از 20 درصد 594,700 196,879,605,600 Rls. 6,242,990 $
8 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 430,059 188,860,525,965 Rls. 5,890,950 $
9 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 8,665 174,369,685,706 Rls. 5,385,270 $
10 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 466,938 174,291,446,390 Rls. 5,379,582 $
11 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ککککبا ساخت داخل كمتر از 20 درصد 523,950 165,175,593,984 Rls. 5,119,893 $
12 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 229,377 148,113,300,604 Rls. 4,661,754 $
13 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز تراکمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 269,845 122,943,357,678 Rls. 3,798,065 $
14 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 385,893 114,178,379,792 Rls. 3,631,722 $
15 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ککککبا ساخت داخل كمتر از 20 درصد 335,724 113,441,585,765 Rls. 3,581,390 $
16 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ککککبا ساخت داخل كمتر از 20 درصد 332,183 109,953,662,400 Rls. 3,507,407 $
17 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 259,410 104,427,958,791 Rls. 3,335,125 $
18 4 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 295,464 94,752,537,600 Rls. 3,097,500 $
19 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز تراکمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 171,471 90,887,558,276 Rls. 2,835,731 $
20 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز تراکمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 179,742 79,350,420,408 Rls. 2,497,481 $
21 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 209,809 79,214,221,365 Rls. 2,610,110 $
22 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 176,636 77,439,802,221 Rls. 2,389,506 $
23 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,631,980 75,448,473,470 Rls. 2,368,676 $
24 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,280,200 73,713,950,896 Rls. 2,335,002 $
25 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 85030020 انواع روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي 6,700 69,080,091,624 Rls. 2,238,137 $
26 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,187,100 68,950,603,718 Rls. 2,154,753 $
27 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 243,550 68,816,017,710 Rls. 2,262,185 $
28 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,160,000 67,621,363,660 Rls. 2,155,231 $
29 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 203,131 62,463,536,167 Rls. 2,058,688 $
30 4 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ککککبا ساخت داخل كمتر از 20 درصد 184,685 60,943,080,000 Rls. 1,979,314 $
31 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 157,327 60,486,890,214 Rls. 1,868,956 $
32 2 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 69,470 59,419,396,992 Rls. 1,961,409 $
33 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 24,325 58,983,832,247 Rls. 1,822,514 $
34 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% وبيشتربه استثناي لاستيك 131,194 58,569,453,953 Rls. 1,868,304 $
35 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 215,880 56,404,316,095 Rls. 1,809,548 $
36 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,263,984 55,898,043,859 Rls. 1,800,292 $
37 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 29,200 54,606,400,380 Rls. 1,704,479 $
38 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 29,200 53,024,818,230 Rls. 1,638,490 $
39 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز تراکمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 45,459 52,735,556,238 Rls. 1,676,204 $
40 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ککککبا ساخت داخل كمتر از 20 درصد 148,228 49,906,195,200 Rls. 1,595,110 $
41 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 794,614 47,484,771,437 Rls. 1,482,185 $
42 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 273,000 45,581,331,300 Rls. 1,501,906 $
43 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,560,481 45,109,180,683 Rls. 1,422,740 $
44 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرکباديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ريکار،وا نت وتراکتوركشاورزي 218,725 44,793,610,635 Rls. 1,383,800 $
45 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 139,321 41,539,236,480 Rls. 1,282,392 $
46 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 758,200 40,770,841,348 Rls. 1,317,832 $
47 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 260,492 40,272,433,869 Rls. 1,243,320 $
48 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,535,660 38,052,201,689 Rls. 1,180,356 $
49 2 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 103,764 37,876,391,942 Rls. 1,250,665 $
50 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 643,800 37,823,960,280 Rls. 1,213,315 $
51 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز تراکمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 120,954 37,679,625,911 Rls. 1,241,413 $
52 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز تراکمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 91,500 36,889,683,354 Rls. 1,138,443 $
53 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 111,500 35,951,243,920 Rls. 1,158,037 $
54 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 42,330 34,526,965,000 Rls. 1,066,495 $
55 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 11,980 33,952,603,275 Rls. 1,049,150 $
56 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرکباديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ريکار،وا نت وتراکتوركشاورزي 141,620 32,701,449,087 Rls. 1,020,295 $
57 4 1395 شهيدرجايي ژاپن 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني برايکارکردن رويکائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 26,667 32,249,800,000 Rls. 1,047,411 $
58 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 40116290 لاستيکرويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حداکثر61 cm بدون توليد داخل 250,142 31,975,645,000 Rls. 1,027,000 $
59 2 1395 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,352,640 31,749,593,524 Rls. 1,048,360 $
60 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,226,458 30,909,072,798 Rls. 996,048 $
61 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,263,770 30,503,472,550 Rls. 994,960 $
62 4 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 76,124 30,200,009,363 Rls. 988,621 $
63 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 595,200 29,391,912,000 Rls. 907,271 $
64 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرکباديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ريکار،وا نت وتراکتوركشاورزي 159,685 28,820,678,420 Rls. 907,112 $
65 4 1395 شهيدرجايي ژاپن 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 950 28,713,946,735 Rls. 932,574 $
66 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 128,090 28,451,184,123 Rls. 878,939 $
67 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 1,593 28,449,098,620 Rls. 910,284 $
68 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهايکروم ياباکروم واکسيدهايکروم. 1,123,644 28,215,684,596 Rls. 871,205 $
69 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 50,990 28,169,052,816 Rls. 870,221 $
70 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 38159090 کمواد شروعکننده ومواد تسريعکننده واکنش شيميائي وفرآورده هايکاتاليسکغيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 4,375 27,633,795,000 Rls. 857,500 $
71 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 29291090 --- ساير 487,500 27,591,049,516 Rls. 851,742 $
72 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 80,000 27,324,350,000 Rls. 895,000 $
73 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 153,152 27,090,152,000 Rls. 836,000 $
74 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 91,010 26,709,383,557 Rls. 854,737 $
75 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 38159090 کمواد شروعکننده ومواد تسريعکننده واکنش شيميائي وفرآورده هايکاتاليسکغيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 4,372 26,679,955,120 Rls. 856,912 $
76 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 433,600 26,442,125,736 Rls. 815,913 $
77 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 39073090 سايررزين هاي ا پواکسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 235,891 25,818,723,615 Rls. 831,567 $
78 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 20,674 24,701,250,320 Rls. 763,610 $
79 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 4,503 24,682,728,300 Rls. 761,904 $
80 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ککککبا ساخت داخل كمتر از 20 درصد 73,874 23,549,829,600 Rls. 762,995 $
81 1 1395 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 990,930 22,636,576,144 Rls. 749,729 $
82 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 84821000 بلبرينگ. 65,449 21,599,353,089 Rls. 667,079 $
83 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 39073090 سايررزين هاي ا پواکسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 205,588 21,465,664,348 Rls. 666,622 $
84 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرکباديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ريکار،وا نت وتراکتوركشاورزي 46,547 21,399,946,438 Rls. 680,412 $
85 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 21,665 21,287,965,000 Rls. 656,907 $
86 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 110,140 21,136,399,575 Rls. 659,465 $
87 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 156,937 21,108,075,405 Rls. 651,643 $
88 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,520 20,788,301,940 Rls. 665,162 $
89 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 22,003 20,637,898,094 Rls. 647,707 $
90 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 114,844 20,458,097,800 Rls. 638,297 $
91 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرکباديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ريکار،وا نت وتراکتوركشاورزي 67,070 20,425,453,916 Rls. 673,228 $
92 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 38159090 کمواد شروعکننده ومواد تسريعکننده واکنش شيميائي وفرآورده هايکاتاليسکغيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 3,148 19,999,189,319 Rls. 617,126 $
93 2 1395 شهيدرجايي ژاپن 94012000 نشيمنهاا زا نواعيکه برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 30,558 19,006,888,689 Rls. 627,372 $
94 2 1395 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ريکار،وا نت وتراکتورکشاورزي 98,901 18,704,743,333 Rls. 617,399 $
95 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 29304000 متيونين 200,000 18,561,572,438 Rls. 573,260 $
96 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 20,256 18,392,778,458 Rls. 568,046 $
97 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 137,705 18,378,439,463 Rls. 578,443 $
98 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 81,725 18,126,380,494 Rls. 570,518 $
99 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههايکارکردن رويکائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 8,098 17,846,875,800 Rls. 574,871 $
100 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 747,170 17,729,385,143 Rls. 583,780 $
مجموع کل
7,300,122,980,965 ريال
مجموع کل
230,996,267 دلار