آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 164,019,600 4,249,792,478,902 Rls. 138,964,619 $
2 12 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 72,571,000 1,984,985,216,370 Rls. 61,267,126 $
3 3 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 54,880,600 1,420,849,234,712 Rls. 46,768,970 $
4 2 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 46,642,800 1,215,250,891,933 Rls. 40,143,951 $
5 12 1395 شهيدرجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 32,003,908 814,349,567,252 Rls. 25,130,879 $
6 8 1395 شهيدرجايي هند 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا يکارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 286,623 414,443,175,305 Rls. 13,128,285 $
7 7 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 17,949,000 380,139,539,239 Rls. 12,316,201 $
8 1 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 13,075,880 339,885,863,603 Rls. 11,250,683 $
9 9 1395 شهيدرجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 11,249,400 272,276,259,075 Rls. 8,468,672 $
10 7 1395 شهيدرجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 10,731,716 260,294,417,919 Rls. 8,246,299 $
11 8 1395 شهيدرجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 10,157,747 247,410,339,103 Rls. 7,764,816 $
12 11 1395 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 8,555,000 230,933,419,900 Rls. 7,216,555 $
13 6 1395 شهيدرجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 435,889 181,196,650,920 Rls. 5,805,348 $
14 12 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,370,592 179,562,717,827 Rls. 5,546,007 $
15 12 1395 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,166,000 138,533,564,057 Rls. 4,276,291 $
16 9 1395 شهيدرجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 4,960,000 134,274,210,000 Rls. 4,189,647 $
17 10 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,057,113 133,703,373,696 Rls. 4,153,565 $
18 1 1395 شهيدرجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 535,391 131,916,440,166 Rls. 4,366,380 $
19 7 1395 شهيدرجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 4,664,000 130,779,616,000 Rls. 4,167,891 $
20 9 1395 شهيدرجايي هند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 90,200 126,946,612,694 Rls. 3,956,535 $
21 3 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,605,161 121,776,752,608 Rls. 4,001,815 $
22 10 1395 شهيدرجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 4,100,000 111,443,014,228 Rls. 3,449,745 $
23 12 1395 شهيدرجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 3,820,000 109,663,977,190 Rls. 3,385,460 $
24 11 1395 شهيدرجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 3,940,000 109,072,844,406 Rls. 3,369,724 $
25 7 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,902,847 107,659,606,628 Rls. 3,434,731 $
26 1 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,300,671 107,350,792,203 Rls. 3,548,031 $
27 12 1395 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 758,144 107,343,886,553 Rls. 3,314,496 $
28 3 1395 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,268,606 106,857,493,380 Rls. 3,507,904 $
29 10 1395 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 713,617 105,689,033,707 Rls. 3,282,970 $
30 10 1395 شهيدرجايي هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 528,480 105,259,341,960 Rls. 3,277,169 $
31 2 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,162,353 104,418,656,302 Rls. 3,446,381 $
32 12 1395 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,524,502 102,695,104,340 Rls. 3,169,447 $
33 4 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,076,047 100,531,764,555 Rls. 3,284,516 $
34 6 1395 شهيدرجايي هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 344,091 100,510,865,980 Rls. 3,237,293 $
35 12 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 2,227,411 99,226,918,522 Rls. 3,062,975 $
36 8 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 791,370 98,977,998,570 Rls. 3,138,460 $
37 2 1395 شهيدرجايي هند 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 811,311 98,115,187,195 Rls. 3,237,279 $
38 10 1395 شهيدرجايي هند 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots )که درجاي ديگر مذکورنباشد 157,470 98,038,208,543 Rls. 3,042,208 $
39 5 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,893,980 95,538,209,114 Rls. 3,087,823 $
40 8 1395 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,165,617 92,731,736,765 Rls. 2,924,268 $
41 9 1395 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 585,733 92,613,912,995 Rls. 2,903,628 $
42 2 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 784,911 91,453,931,077 Rls. 3,021,205 $
43 5 1395 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 2,067,000 88,820,126,365 Rls. 2,873,257 $
44 12 1395 شهيدرجايي هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 271,943 87,473,440,865 Rls. 2,700,456 $
45 12 1395 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 399,580 87,165,283,085 Rls. 2,690,120 $
46 9 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 675,073 85,395,637,430 Rls. 2,682,229 $
47 11 1395 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 546,544 81,975,336,988 Rls. 2,534,165 $
48 8 1395 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 535,127 80,003,452,957 Rls. 2,533,455 $
49 7 1395 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 3,608,000 78,169,820,418 Rls. 2,490,473 $
50 4 1395 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,745,600 77,392,304,735 Rls. 2,523,540 $
51 5 1395 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 584,744 76,198,903,288 Rls. 2,485,278 $
52 5 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 622,459 75,532,776,876 Rls. 2,456,117 $
53 3 1395 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 3,126,359 74,671,911,770 Rls. 2,455,657 $
54 4 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 611,688 74,517,334,668 Rls. 2,447,355 $
55 3 1395 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,194,284 73,846,335,702 Rls. 2,426,566 $
56 9 1395 شهيدرجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 143,690 73,271,015,356 Rls. 2,304,337 $
57 9 1395 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,067,941 72,837,814,068 Rls. 2,271,773 $
58 1 1395 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,171,167 72,802,312,331 Rls. 2,406,339 $
59 11 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 549,050 72,291,451,400 Rls. 2,237,657 $
60 12 1395 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 337,965 69,870,263,840 Rls. 2,180,911 $
61 8 1395 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 311,887 69,853,825,224 Rls. 2,251,900 $
62 7 1395 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليکيامدآکريليک. 1,105,053 69,023,783,887 Rls. 2,194,153 $
63 5 1395 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 2,858,786 68,667,911,367 Rls. 2,219,560 $
64 6 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 557,106 68,377,569,020 Rls. 2,208,224 $
65 7 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 530,961 66,443,072,596 Rls. 2,125,703 $
66 5 1395 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 995,788 65,566,149,198 Rls. 2,122,495 $
67 6 1395 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,041,976 65,036,372,836 Rls. 2,089,193 $
68 4 1395 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 448,678 64,929,896,333 Rls. 2,136,635 $
69 3 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 575,640 63,767,994,280 Rls. 2,102,834 $
70 12 1395 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 161,930 63,538,494,146 Rls. 1,961,125 $
71 2 1395 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,758,081 63,341,970,863 Rls. 2,089,294 $
72 12 1395 شهيدرجايي هند 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 283,986 62,460,412,320 Rls. 1,928,013 $
73 8 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,411,950 62,386,776,794 Rls. 1,974,172 $
74 10 1395 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 560,920 61,868,906,417 Rls. 1,917,791 $
75 7 1395 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 984,969 61,006,246,196 Rls. 1,940,657 $
76 9 1395 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,349,000 58,861,440,936 Rls. 1,840,167 $
77 12 1395 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 169,295 58,523,726,570 Rls. 1,806,541 $
78 9 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 962,112 58,393,867,609 Rls. 1,825,197 $
79 3 1395 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 451,953 58,341,159,573 Rls. 1,925,848 $
80 1 1395 شهيدرجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 731,369 57,700,852,240 Rls. 1,906,863 $
81 2 1395 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 397,793 57,621,399,364 Rls. 1,905,076 $
82 2 1395 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 328,952 57,363,298,444 Rls. 1,892,205 $
83 6 1395 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,034,936 56,957,138,041 Rls. 1,829,490 $
84 8 1395 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 870,513 56,844,488,438 Rls. 1,793,165 $
85 10 1395 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 527,940 56,011,367,584 Rls. 1,739,277 $
86 1 1395 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 489,040 56,006,241,735 Rls. 1,853,672 $
87 9 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,297,883 55,733,122,333 Rls. 1,737,675 $
88 12 1395 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 386,044 54,542,338,151 Rls. 1,683,806 $
89 2 1395 شهيدرجايي هند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 125,750 54,408,815,384 Rls. 1,795,887 $
90 2 1395 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 165,112 53,907,140,410 Rls. 1,779,211 $
91 12 1395 شهيدرجايي هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 416,100 51,728,419,600 Rls. 1,596,950 $
92 6 1395 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 726,485 51,611,050,107 Rls. 1,660,883 $
93 7 1395 شهيدرجايي هند 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهنکه درجاي ديگرمذکورنباشند. 18,141 51,082,697,613 Rls. 1,628,519 $
94 3 1395 شهيدرجايي هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 438,000 51,020,304,192 Rls. 1,682,339 $
95 10 1395 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,158,275 50,887,392,594 Rls. 1,577,478 $
96 5 1395 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 247,377 50,378,416,026 Rls. 1,635,661 $
97 1 1395 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 904,153 50,298,651,393 Rls. 1,661,781 $
98 4 1395 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 856,254 50,120,317,053 Rls. 1,636,718 $
99 5 1395 شهيدرجايي هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 416,100 49,285,897,478 Rls. 1,597,026 $
100 9 1395 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 649,443 48,733,084,035 Rls. 1,521,522 $
مجموع کل
18,989,360,356,017 ريال
مجموع کل
608,730,639 دلار