آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 20,120,465 512,442,497,995 Rls. 16,311,744 $
2 12 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 14,095,236 350,750,174,027 Rls. 10,849,342 $
3 9 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 11,325,014 272,060,472,138 Rls. 8,562,276 $
4 1 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 13,999,858 266,441,934,193 Rls. 8,824,623 $
5 7 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 9,997,509 233,557,485,199 Rls. 7,517,524 $
6 2 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 10,998,083 209,700,526,241 Rls. 6,941,177 $
7 12 1395 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,580,160 159,026,305,366 Rls. 4,908,528 $
8 5 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 3,474,800 158,725,743,256 Rls. 5,130,733 $
9 9 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 2,919,030 129,609,608,298 Rls. 4,040,335 $
10 6 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,499,905 124,702,945,195 Rls. 4,061,242 $
11 3 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 2,515,800 115,403,192,643 Rls. 3,798,272 $
12 2 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 2,537,400 112,387,612,580 Rls. 3,718,185 $
13 12 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 2,040,720 111,842,739,075 Rls. 3,451,566 $
14 3 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,242,060 101,445,981,320 Rls. 3,360,034 $
15 11 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,807,600 99,061,291,585 Rls. 3,060,386 $
16 6 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 2,059,040 92,571,277,476 Rls. 2,969,939 $
17 4 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,953,600 89,276,317,228 Rls. 2,911,224 $
18 10 1395 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,632,960 83,433,954,240 Rls. 2,581,322 $
19 4 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 2,660,850 76,614,031,332 Rls. 2,502,365 $
20 11 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,240,800 72,490,809,992 Rls. 2,242,754 $
21 10 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,522,730 69,620,075,830 Rls. 2,153,371 $
22 10 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 2,999,997 69,480,075,271 Rls. 2,161,055 $
23 12 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,137,600 63,782,598,228 Rls. 1,969,843 $
24 6 1395 شهيدرجايي مالزي 15119020 --- R.B.D مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي 3,298,108 62,590,965,927 Rls. 2,053,509 $
25 6 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,154,200 60,807,674,387 Rls. 1,969,252 $
26 10 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 992,000 57,227,599,733 Rls. 1,778,658 $
27 4 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,173,540 56,278,806,960 Rls. 1,848,060 $
28 9 1395 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,249,600 55,479,020,548 Rls. 1,729,505 $
29 1 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,360,960 54,155,562,271 Rls. 1,790,075 $
30 12 1395 شهيدرجايي مالزي 15119020 --- R.B.D مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي 2,298,231 52,778,424,673 Rls. 1,630,272 $
31 9 1395 شهيدرجايي مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورتکارنشده. 85,000 51,059,213,346 Rls. 1,587,429 $
32 11 1395 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 907,200 50,191,638,014 Rls. 1,550,277 $
33 12 1395 شهيدرجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 690,300 49,823,903,552 Rls. 1,537,424 $
34 12 1395 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خوراکي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 1,351,200 47,790,085,359 Rls. 1,475,153 $
35 9 1395 شهيدرجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 716,820 47,292,860,395 Rls. 1,476,325 $
36 12 1395 شهيدرجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 601,470 46,594,545,605 Rls. 1,438,099 $
37 9 1395 شهيدرجايي مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,361,260 45,917,287,148 Rls. 1,430,403 $
38 8 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,059,920 45,363,757,633 Rls. 1,427,227 $
39 2 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,376,950 44,581,389,534 Rls. 1,471,358 $
40 5 1395 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 927,360 44,290,999,295 Rls. 1,432,092 $
41 9 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 806,400 43,264,422,010 Rls. 1,351,693 $
42 12 1395 شهيدرجايي مالزي 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 240,930 42,946,314,100 Rls. 1,325,831 $
43 1 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 926,140 42,879,682,339 Rls. 1,420,443 $
44 6 1395 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,008,000 42,738,541,731 Rls. 1,369,614 $
45 5 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,998,939 42,469,771,656 Rls. 1,379,337 $
46 8 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 781,600 42,098,631,337 Rls. 1,328,612 $
47 3 1395 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 1,068,160 40,688,231,588 Rls. 1,337,981 $
48 5 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,387,500 40,434,008,920 Rls. 1,311,069 $
49 9 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,156,650 38,873,261,010 Rls. 1,218,627 $
50 4 1395 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,997,849 38,344,461,035 Rls. 1,262,577 $
51 11 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,050,500 37,950,669,110 Rls. 1,172,573 $
52 3 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 938,800 37,648,429,213 Rls. 1,237,646 $
53 4 1395 شهيدرجايي مالزي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دنکائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 65,730 37,515,264,000 Rls. 1,228,800 $
54 12 1395 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 900,910 37,411,696,120 Rls. 1,156,200 $
55 3 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,309,500 36,898,227,053 Rls. 1,214,684 $
56 1 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,473,500 36,690,388,150 Rls. 1,212,915 $
57 12 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,003,900 35,738,042,320 Rls. 1,103,010 $
58 6 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,184,150 35,320,668,964 Rls. 1,136,506 $
59 7 1395 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 806,400 34,665,560,496 Rls. 1,102,752 $
60 3 1395 شهيدرجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 608,820 34,244,502,565 Rls. 1,123,399 $
61 4 1395 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 665,280 32,907,749,386 Rls. 1,078,918 $
62 9 1395 شهيدرجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 477,520 32,103,471,081 Rls. 999,829 $
63 8 1395 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 1,192,700 32,062,591,664 Rls. 1,008,821 $
64 2 1395 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 1,460,000 31,511,276,580 Rls. 1,039,870 $
65 2 1395 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 797,810 30,554,898,340 Rls. 1,012,546 $
66 1 1395 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 604,800 30,033,778,506 Rls. 993,251 $
67 3 1395 شهيدرجايي مالزي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,343,217 29,582,617,303 Rls. 971,458 $
68 6 1395 شهيدرجايي مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,821,754 29,359,525,164 Rls. 945,708 $
69 12 1395 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 351,342 28,169,266,453 Rls. 869,821 $
70 8 1395 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 604,800 27,617,420,154 Rls. 868,473 $
71 10 1395 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 482,720 27,295,007,292 Rls. 845,529 $
72 10 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 812,725 26,645,302,731 Rls. 825,495 $
73 5 1395 شهيدرجايي مالزي 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 543,355 26,001,673,092 Rls. 841,121 $
74 6 1395 شهيدرجايي مالزي 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 508,552 25,651,670,811 Rls. 824,565 $
75 9 1395 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 333,305 25,646,458,406 Rls. 804,738 $
76 3 1395 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 604,800 25,367,702,169 Rls. 832,274 $
77 11 1395 شهيدرجايي مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورتکارنشده. 40,000 25,148,932,160 Rls. 777,093 $
78 12 1395 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 827,500 24,988,139,796 Rls. 771,321 $
79 4 1395 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 604,800 24,494,645,952 Rls. 799,379 $
80 3 1395 شهيدرجايي مالزي 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 16,900 24,388,800,000 Rls. 800,000 $
81 9 1395 شهيدرجايي مالزي 29304000 متيونين 140,000 24,095,400,000 Rls. 752,112 $
82 2 1395 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 564,560 24,040,770,578 Rls. 793,459 $
83 11 1395 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خوراکي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 646,800 24,008,866,392 Rls. 741,777 $
84 3 1395 شهيدرجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 547,960 24,008,536,959 Rls. 791,082 $
85 4 1395 شهيدرجايي مالزي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامتکمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,067,665 23,448,782,971 Rls. 764,893 $
86 12 1395 شهيدرجايي مالزي 29304000 متيونين 280,000 23,278,525,200 Rls. 718,318 $
87 7 1395 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 400,000 22,572,748,400 Rls. 721,032 $
88 12 1395 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 1,077,000 22,416,703,106 Rls. 691,964 $
89 7 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 621,000 22,204,298,206 Rls. 707,630 $
90 2 1395 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 483,840 22,190,687,652 Rls. 732,103 $
91 8 1395 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 423,040 22,149,862,157 Rls. 697,590 $
92 5 1395 شهيدرجايي مالزي 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 806,400 22,021,688,486 Rls. 722,408 $
93 3 1395 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 790,000 21,904,667,271 Rls. 718,642 $
94 6 1395 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 443,520 21,559,579,536 Rls. 694,078 $
95 6 1395 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خوراکي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 616,000 21,500,760,546 Rls. 702,552 $
96 5 1395 شهيدرجايي مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورتکارنشده. 40,000 21,360,887,400 Rls. 689,064 $
97 8 1395 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 646,100 21,281,788,979 Rls. 672,068 $
98 2 1395 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 282,260 21,149,500,471 Rls. 698,593 $
99 10 1395 شهيدرجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 366,320 20,585,915,542 Rls. 637,046 $
100 6 1395 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 277,192 19,493,999,833 Rls. 627,579 $
مجموع کل
6,230,277,053,530 ريال
مجموع کل
198,831,426 دلار