آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 686,984 964,782,220,310 Rls. 30,378,785 $
2 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 563,221 938,839,371,544 Rls. 29,895,410 $
3 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 550,196 913,561,119,641 Rls. 29,355,702 $
4 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 554,123 836,883,796,057 Rls. 26,099,187 $
5 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,601,474 772,175,063,373 Rls. 24,755,879 $
6 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 346,132 518,751,014,091 Rls. 16,050,747 $
7 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,037,972 492,306,185,980 Rls. 16,148,729 $
8 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 272,146 477,451,281,102 Rls. 15,452,524 $
9 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 104,259 437,577,721,580 Rls. 14,421,903 $
10 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 9,181,900 411,630,838,292 Rls. 12,705,038 $
11 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,221,201 407,811,279,897 Rls. 12,591,458 $
12 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,407,364 395,539,008,047 Rls. 13,053,122 $
13 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 14,590,764 331,355,732,945 Rls. 10,706,540 $
14 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,117,309 323,746,105,463 Rls. 10,003,259 $
15 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 14,306,714 322,531,045,611 Rls. 10,065,983 $
16 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 196,377 320,426,502,578 Rls. 10,518,940 $
17 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,044,201 316,956,184,371 Rls. 10,101,542 $
18 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,043,707 286,487,224,209 Rls. 8,884,340 $
19 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 162,381 275,541,752,914 Rls. 9,088,896 $
20 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 695,484 273,620,787,737 Rls. 9,081,943 $
21 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 639,323 269,913,000,000 Rls. 8,887,488 $
22 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 11,868,212 267,972,747,282 Rls. 8,271,937 $
23 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84807900 قالب برايکائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 352,699 265,210,175,853 Rls. 8,567,291 $
24 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 908,210 260,315,520,027 Rls. 8,410,244 $
25 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 882,324 253,505,215,255 Rls. 8,316,944 $
26 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 12,628,194 252,443,658,194 Rls. 7,790,574 $
27 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 808,752 249,974,847,461 Rls. 7,945,547 $
28 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 1,307,532 249,577,879,300 Rls. 8,203,643 $
29 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 829,629 247,951,670,457 Rls. 8,145,855 $
30 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 882,364 243,821,524,053 Rls. 7,968,387 $
31 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 130,663 236,379,907,332 Rls. 7,644,936 $
32 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 801,636 235,890,530,678 Rls. 7,362,837 $
33 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84807900 قالب برايکائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 401,698 218,047,517,172 Rls. 7,129,154 $
34 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 9,820,183 216,296,858,207 Rls. 7,037,330 $
35 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,988,503 209,626,862,628 Rls. 6,491,195 $
36 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 749,725 207,279,116,634 Rls. 6,493,112 $
37 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 4,255,275 201,041,894,894 Rls. 6,450,778 $
38 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 971,148 199,367,131,860 Rls. 6,434,705 $
39 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 8,100,581 187,937,904,983 Rls. 5,977,221 $
40 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,296,469 185,506,211,347 Rls. 5,725,319 $
41 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 92,488 182,377,426,844 Rls. 5,628,647 $
42 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,572,046 181,824,004,443 Rls. 5,669,099 $
43 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 97,737 178,766,798,117 Rls. 5,722,344 $
44 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,289,262 178,077,806,600 Rls. 5,818,446 $
45 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 3,787,000 176,808,249,460 Rls. 5,837,464 $
46 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي ياکمترا ز 2درصد وزنيکربن ساير ا بعاد 4,500,000 176,738,002,762 Rls. 5,460,483 $
47 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 3,844,360 174,507,061,277 Rls. 5,738,255 $
48 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,078,013 173,319,899,876 Rls. 5,574,932 $
49 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 819,805 172,301,544,792 Rls. 5,524,531 $
50 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,153,036 172,184,117,160 Rls. 5,437,508 $
51 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 89,175 169,887,220,401 Rls. 5,340,647 $
52 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48109200 سايرکاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 9,222,715 168,506,657,002 Rls. 5,535,727 $
53 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 1,178,865 168,178,090,032 Rls. 5,450,044 $
54 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,327,869 168,153,740,100 Rls. 5,191,642 $
55 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 816,722 163,541,034,205 Rls. 5,091,980 $
56 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 4,800,200 159,284,716,373 Rls. 4,915,554 $
57 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 758,786 155,571,942,439 Rls. 4,888,660 $
58 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 479,830 155,570,214,353 Rls. 4,827,324 $
59 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,285,117 155,479,174,039 Rls. 4,958,724 $
60 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,551,685 152,841,447,074 Rls. 4,722,239 $
61 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48109200 سايرکاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 7,802,574 152,301,299,714 Rls. 4,700,639 $
62 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 7,261,803 151,484,535,819 Rls. 4,975,041 $
63 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 1,068,320 151,413,039,791 Rls. 5,007,568 $
64 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,442,047 149,987,758,538 Rls. 4,668,047 $
65 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 496,474 149,727,228,152 Rls. 4,890,418 $
66 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,113,120 147,815,796,913 Rls. 4,565,882 $
67 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48109200 سايرکاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 7,942,667 147,478,920,362 Rls. 4,767,218 $
68 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 3,359,000 146,843,640,466 Rls. 4,555,998 $
69 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 999,740 145,407,988,675 Rls. 4,764,809 $
70 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآليکه درجاي ديگرمذکورنباشد 8,840,860 144,743,125,537 Rls. 4,757,532 $
71 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 1,300,000 144,224,525,400 Rls. 4,453,022 $
72 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 3,669,680 143,391,433,836 Rls. 4,426,078 $
73 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 6,576,099 143,260,338,905 Rls. 4,727,715 $
74 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 3,107,000 142,581,803,654 Rls. 4,608,700 $
75 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,717,439 141,743,026,092 Rls. 4,420,096 $
76 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 515,293 139,390,125,676 Rls. 4,328,415 $
77 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 4,836,000 139,083,261,814 Rls. 4,384,380 $
78 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 3,169,500 138,702,299,432 Rls. 4,533,912 $
79 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 270,603 138,331,461,979 Rls. 4,270,667 $
80 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس،کام?ون،کام?ونت وکشنده تر?لر 697,358 133,431,582,960 Rls. 4,376,377 $
81 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 3,970,900 132,942,437,567 Rls. 4,295,660 $
82 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي ياکمترا ز 2درصد وزنيکربن ساير ا بعاد 3,000,000 131,554,120,588 Rls. 4,060,062 $
83 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 9,312,260 129,890,097,105 Rls. 4,011,554 $
84 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 68,366 128,755,848,961 Rls. 4,018,607 $
85 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 4,016,600 122,327,641,104 Rls. 3,779,048 $
86 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48109200 سايرکاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 6,366,332 122,029,098,325 Rls. 3,884,232 $
87 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 506,911 120,786,827,175 Rls. 3,926,011 $
88 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 960,454 120,388,150,861 Rls. 3,977,306 $
89 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 2,298,620 118,684,042,634 Rls. 3,849,219 $
90 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 3,648,800 118,193,279,898 Rls. 3,859,117 $
91 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 58,193 117,011,662,043 Rls. 3,714,036 $
92 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 393,775 116,814,122,709 Rls. 3,690,788 $
93 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 6,003,830 115,792,885,772 Rls. 3,580,208 $
94 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 886,047 115,307,966,770 Rls. 3,639,038 $
95 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 288,340 114,576,812,132 Rls. 3,769,032 $
96 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 5,154,990 114,491,719,426 Rls. 3,549,464 $
97 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,958,156 114,359,589,388 Rls. 3,702,836 $
98 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 824,560 111,829,997,434 Rls. 3,607,482 $
99 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 861,140 111,236,668,509 Rls. 3,523,423 $
100 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 3,638,000 110,836,659,495 Rls. 3,422,577 $
مجموع کل
23,339,106,378,320 ريال
مجموع کل
743,990,886 دلار