آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 12,583,769 252,452,690,972 Rls. 7,866,776 $
2 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 12,437,459 250,728,233,943 Rls. 7,738,048 $
3 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 6,999,051 145,426,496,580 Rls. 4,648,144 $
4 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيرهکاج 6,989,290 137,157,148,003 Rls. 4,416,943 $
5 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 12,136,609 125,014,050,120 Rls. 4,075,876 $
6 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 2,936,484 94,894,433,703 Rls. 3,132,144 $
7 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 8,095,611 83,650,187,248 Rls. 2,712,776 $
8 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبدون ا لياف ياباحداکثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,654,832 73,852,532,174 Rls. 2,428,483 $
9 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيرهکاج 3,778,208 72,884,752,698 Rls. 2,356,636 $
10 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبدون ا لياف ياباحداکثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,712,833 71,628,686,229 Rls. 2,367,536 $
11 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,819,611 68,630,830,840 Rls. 2,228,997 $
12 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 4,800,000 61,833,606,572 Rls. 1,909,682 $
13 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,667,390 52,547,439,257 Rls. 1,697,379 $
14 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,182,841 51,467,165,859 Rls. 1,667,493 $
15 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,242,770 44,751,416,310 Rls. 1,448,240 $
16 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج,که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرمکشيده شده ياگرم اکسترودشده. 1,274,146 41,761,363,986 Rls. 1,379,401 $
17 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 257,644 41,469,257,005 Rls. 1,321,710 $
18 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 1,308,237 40,919,517,425 Rls. 1,337,676 $
19 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 191,642 37,086,067,134 Rls. 1,153,496 $
20 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 671,276 34,880,070,388 Rls. 1,147,999 $
21 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,030,810 33,464,486,973 Rls. 1,090,795 $
22 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,284,336 33,190,290,000 Rls. 1,089,655 $
23 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,050,728 32,796,898,169 Rls. 1,076,014 $
24 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 231,478 32,114,302,866 Rls. 998,859 $
25 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 238,546 31,951,068,928 Rls. 986,946 $
26 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 49,752 30,038,670,000 Rls. 979,128 $
27 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,756,175 29,454,560,417 Rls. 975,252 $
28 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 239,333 27,841,832,940 Rls. 861,546 $
29 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 149,324 27,462,216,271 Rls. 848,649 $
30 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 878,262 27,336,641,650 Rls. 876,079 $
31 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 264,252 27,155,786,610 Rls. 877,182 $
32 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 40116390 لاستيکرويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 85,100 22,688,067,036 Rls. 700,206 $
33 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 17,590 22,630,268,000 Rls. 730,999 $
34 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 131,951 22,382,839,980 Rls. 696,179 $
35 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 113,589 20,890,244,346 Rls. 648,634 $
36 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 140,666 20,778,727,720 Rls. 643,920 $
37 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,063,700 20,489,866,934 Rls. 661,946 $
38 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 678,951 19,775,404,385 Rls. 654,313 $
39 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 569,651 19,338,009,864 Rls. 640,289 $
40 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 972,395 19,053,643,196 Rls. 627,384 $
41 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 106,436 18,901,585,830 Rls. 610,555 $
42 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 146,173 18,864,354,014 Rls. 620,710 $
43 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 346,315 18,745,102,177 Rls. 592,012 $
44 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريکمايع به قدرت بيشتراز 10000کيلوولت آمپر 68,692 17,411,898,000 Rls. 560,391 $
45 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 48022000 كاغذ و مقوا از انواعي كه به عنوان پايه براي تهيه كاغذ يا مقواي حساس در مقابل نور، گرما يا الكتريسيته مورد استفاده قرار ميکگيرد 400,000 17,101,000,000 Rls. 560,138 $
46 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 305,123 16,491,001,542 Rls. 544,263 $
47 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 69029090 ساير آجر بلوکچهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 211,655 16,289,468,474 Rls. 539,351 $
48 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 505,980 16,274,380,812 Rls. 525,867 $
49 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 400,000 16,245,460,000 Rls. 521,775 $
50 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 87060040 شاس? موتوردار برا?کام?ون وکام?ونت 27,200 16,166,430,000 Rls. 502,828 $
51 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 82,409 16,135,232,625 Rls. 513,405 $
52 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 94,031 15,925,298,460 Rls. 514,416 $
53 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميلکردنکاغذيامقوا 3,500 15,250,320,000 Rls. 498,539 $
54 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 180,642 15,145,920,757 Rls. 497,874 $
55 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 168,556 14,768,726,574 Rls. 487,272 $
56 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 40116390 لاستيکرويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 56,403 14,661,757,050 Rls. 466,030 $
57 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 84549000 ا جزا ءوقطعاتکنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 2,850 14,171,835,000 Rls. 459,156 $
58 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 691,825 13,472,143,764 Rls. 445,920 $
59 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 63,367 13,398,620,299 Rls. 439,836 $
60 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 117,000 13,076,828,960 Rls. 407,759 $
61 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 75,257 12,918,595,516 Rls. 399,151 $
62 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 224,532 12,730,231,171 Rls. 408,504 $
63 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 519,030 12,662,494,012 Rls. 416,941 $
64 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 31,900 12,617,226,794 Rls. 399,722 $
65 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 643,290 12,554,933,681 Rls. 414,411 $
66 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 72023000 فروسيليکومنگنز. 540,000 12,538,911,000 Rls. 395,974 $
67 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 28,078 11,349,317,860 Rls. 350,654 $
68 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 566 11,042,506,596 Rls. 355,396 $
69 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 75,000 10,981,488,300 Rls. 361,590 $
70 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 29,578 10,649,998,328 Rls. 329,817 $
71 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,028,695 10,270,696,252 Rls. 330,556 $
72 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 500,010 9,741,576,559 Rls. 320,763 $
73 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 250,345 9,370,156,626 Rls. 301,572 $
74 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 105,535 9,218,206,556 Rls. 294,053 $
75 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حداکثر900ليتر 64,786 9,034,806,962 Rls. 280,838 $
76 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 299,845 8,855,405,007 Rls. 288,647 $
77 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 22,524 8,294,167,410 Rls. 267,917 $
78 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 35,200 8,154,056,768 Rls. 269,984 $
79 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 120,706 7,986,567,120 Rls. 254,759 $
80 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 193,661 7,417,970,162 Rls. 243,699 $
81 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 143,152 7,399,037,331 Rls. 244,120 $
82 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 18,959 7,379,336,077 Rls. 234,374 $
83 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 408,000 7,206,116,400 Rls. 222,962 $
84 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 408,000 6,830,866,560 Rls. 210,816 $
85 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 101,867 6,776,355,932 Rls. 216,159 $
86 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 66,000 6,590,021,760 Rls. 203,446 $
87 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 247,500 6,534,832,910 Rls. 215,174 $
88 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 278,310 6,410,893,115 Rls. 212,197 $
89 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 246,000 6,230,831,400 Rls. 205,164 $
90 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 19,685 6,096,474,444 Rls. 200,860 $
91 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 300,000 6,053,649,140 Rls. 193,698 $
92 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 500,000 6,017,699,000 Rls. 199,248 $
93 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 35,010 5,972,912,400 Rls. 193,989 $
94 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبدون ا لياف ياباحداکثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 199,430 5,820,100,000 Rls. 189,026 $
95 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,252 5,779,392,800 Rls. 189,961 $
96 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 332,000 5,740,976,102 Rls. 187,523 $
97 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حداکثر900ليتر 39,368 5,735,883,420 Rls. 178,405 $
98 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 234,370 5,631,639,228 Rls. 186,404 $
99 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 84,320 5,472,536,000 Rls. 176,796 $
100 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 17,178 5,445,370,138 Rls. 168,324 $
مجموع کل
2,955,881,373,906 ريال
مجموع کل
94,721,101 دلار