آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 36,747,577 550,778,563,688 Rls. 17,174,261 $
2 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 949,688 473,851,442,600 Rls. 15,397,541 $
3 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 949,794 472,461,730,000 Rls. 14,615,257 $
4 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 829,881 406,517,837,520 Rls. 12,559,573 $
5 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 760,470 370,368,658,545 Rls. 11,428,893 $
6 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 734,699 344,400,175,600 Rls. 11,030,575 $
7 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 703,295 344,301,548,000 Rls. 10,737,204 $
8 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 544,515 277,296,533,100 Rls. 8,964,545 $
9 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 434,094 218,696,100,000 Rls. 6,900,127 $
10 2 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 266,838 137,233,679,000 Rls. 4,523,508 $
11 2 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 780,000 126,034,572,000 Rls. 4,159,839 $
12 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 800,000 104,448,136,000 Rls. 3,269,455 $
13 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 640,000 99,716,592,000 Rls. 3,280,690 $
14 1 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 580,000 91,237,298,000 Rls. 3,018,998 $
15 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 84461000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حداکثر30سانتيمتر 146,141 71,994,300,000 Rls. 2,222,595 $
16 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 45,860 70,228,900,000 Rls. 2,317,097 $
17 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 142,510 67,122,331,640 Rls. 2,073,020 $
18 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 137,513 66,435,552,000 Rls. 2,179,215 $
19 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 114,484 49,517,798,000 Rls. 1,568,756 $
20 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 340,000 47,569,860,000 Rls. 1,521,129 $
21 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,182,000 45,665,387,514 Rls. 1,409,391 $
22 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 84295922 بيل مکانيکي مستعمل ، باسال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت بيش از 200 اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 172,000 45,174,000,000 Rls. 1,500,000 $
23 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 109,299 44,900,853,933 Rls. 1,480,557 $
24 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 320,000 44,873,024,000 Rls. 1,469,800 $
25 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 495,000 43,490,423,790 Rls. 1,367,752 $
26 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پليکربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 652,000 43,175,366,934 Rls. 1,332,929 $
27 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 27101930 روغن ترانسفور ماتور 608,228 40,647,217,482 Rls. 1,266,623 $
28 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 232,994 39,863,406,726 Rls. 1,258,871 $
29 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 328,000 39,856,473,175 Rls. 1,233,329 $
30 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پليکربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 567,800 36,566,293,200 Rls. 1,141,695 $
31 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 275,600 35,353,648,729 Rls. 1,131,919 $
32 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پليکربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 492,800 32,173,020,912 Rls. 1,024,727 $
33 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 73,080 31,990,728,000 Rls. 988,436 $
34 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 200,000 30,636,064,000 Rls. 969,139 $
35 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 200,000 29,873,695,000 Rls. 924,564 $
36 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 9,474 29,685,211,967 Rls. 917,286 $
37 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 453,150 29,624,910,344 Rls. 945,003 $
38 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 346,500 29,419,752,632 Rls. 916,760 $
39 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 247,076 28,901,094,350 Rls. 901,187 $
40 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 200,800 28,584,102,085 Rls. 930,216 $
41 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,432,020 28,424,160,400 Rls. 877,099 $
42 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,826 27,677,600,000 Rls. 854,802 $
43 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 594,450 26,748,366,910 Rls. 847,207 $
44 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 191,925 26,342,842,538 Rls. 830,701 $
45 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 200,000 25,436,020,000 Rls. 790,225 $
46 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيواکتيف غيرمذکور در جاي ديگر 223,600 25,107,410,110 Rls. 779,672 $
47 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 85,750 23,748,255,570 Rls. 733,786 $
48 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 200,000 23,606,970,000 Rls. 728,453 $
49 2 1395 شهيدرجايي بلژيك 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 345,216 23,465,316,538 Rls. 774,816 $
50 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 202,560 23,053,341,968 Rls. 727,720 $
51 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 659,263 22,953,718,746 Rls. 748,190 $
52 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 187,590 22,277,444,819 Rls. 694,398 $
53 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 176,884 21,831,684,783 Rls. 674,394 $
54 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 396,300 21,067,128,450 Rls. 650,256 $
55 2 1395 شهيدرجايي بلژيك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 12,118 19,895,830,241 Rls. 656,433 $
56 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پليکربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 296,000 19,433,931,520 Rls. 611,188 $
57 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 69029090 ساير آجر بلوکچهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 251,321 19,343,749,452 Rls. 630,521 $
58 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 717,261 19,206,839,215 Rls. 663,449 $
59 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 151,130 18,799,356,764 Rls. 617,319 $
60 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 113,460 18,371,733,625 Rls. 567,940 $
61 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 356,250 18,288,898,795 Rls. 567,376 $
62 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 545,507 17,811,197,159 Rls. 582,256 $
63 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 17,410 16,795,240,000 Rls. 521,170 $
64 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 17,558 16,733,131,800 Rls. 516,869 $
65 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 39269092 ککککنوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 59,654 16,571,912,834 Rls. 511,811 $
66 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پليکربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 256,000 16,277,952,000 Rls. 502,888 $
67 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 97,600 15,426,588,800 Rls. 490,126 $
68 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 84553000 غلتکهاي ماشين هاي نورد 125,040 15,409,621,500 Rls. 483,621 $
69 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 92,760 15,009,322,264 Rls. 494,215 $
70 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 14,780 14,940,846,368 Rls. 461,109 $
71 2 1395 شهيدرجايي بلژيك 84553000 غلتکهاي ماشين هاي نورد 125,040 14,930,334,900 Rls. 492,312 $
72 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 819,000 14,386,094,084 Rls. 474,343 $
73 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 306,322 14,163,691,966 Rls. 437,247 $
74 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 111,500 14,106,086,662 Rls. 451,351 $
75 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پليکربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 197,750 13,784,592,924 Rls. 449,317 $
76 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 279,600 13,752,324,300 Rls. 440,555 $
77 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 29,674 13,711,949,420 Rls. 423,679 $
78 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 50,151 13,674,968,528 Rls. 430,071 $
79 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 299,800 13,375,070,532 Rls. 433,341 $
80 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 545,200 12,959,722,902 Rls. 400,029 $
81 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 100,000 12,806,440,000 Rls. 412,512 $
82 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 148,500 12,608,465,414 Rls. 392,897 $
83 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 100,000 12,595,540,000 Rls. 407,491 $
84 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 39042200 پليکلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 260,000 12,401,634,500 Rls. 396,550 $
85 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 106,400 11,877,713,854 Rls. 370,126 $
86 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيواکتيف غيرمذکور در جاي ديگر 101,640 11,861,515,987 Rls. 366,129 $
87 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 411,200 11,408,392,472 Rls. 373,219 $
88 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 533,669 11,212,394,176 Rls. 347,315 $
89 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 528,000 11,092,921,100 Rls. 345,670 $
90 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 51,200 10,889,803,001 Rls. 336,465 $
91 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 84,346 10,730,675,147 Rls. 331,240 $
92 2 1395 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 647,582 10,165,720,672 Rls. 335,676 $
93 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 198,000 10,046,290,320 Rls. 310,147 $
94 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 77,600 9,876,446,061 Rls. 307,764 $
95 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 27101930 روغن ترانسفور ماتور 174,720 9,703,369,807 Rls. 313,923 $
96 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيکيا مصنوعي آماده مصرف 57,261 9,653,365,841 Rls. 300,882 $
97 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 39042200 پليکلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 200,000 9,539,640,000 Rls. 302,222 $
98 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پليکربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 152,000 9,538,694,400 Rls. 294,741 $
99 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 39042200 پليکلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 200,000 9,500,220,000 Rls. 298,777 $
100 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 34021900 موا دآلي تانسيواکتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 70,535 9,321,678,752 Rls. 307,064 $
مجموع کل
6,096,398,453,357 ريال
مجموع کل
192,925,527 دلار