آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 9,553,138 1,216,797,620,978 Rls. 39,794,431 $
2 12 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 8,217,902 1,049,595,787,809 Rls. 32,400,256 $
3 10 1395 شهيدرجايي برزيل 17011300 ککاز نيشکر 68,000,000 994,078,038,240 Rls. 30,757,365 $
4 9 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 7,235,821 915,107,704,813 Rls. 28,571,079 $
5 11 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,056,966 783,245,221,532 Rls. 24,198,612 $
6 5 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,048,045 760,944,720,033 Rls. 24,629,879 $
7 2 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 5,701,990 737,399,933,049 Rls. 24,334,187 $
8 8 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 5,448,154 690,353,818,382 Rls. 21,841,387 $
9 6 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 5,115,548 653,728,155,061 Rls. 21,019,451 $
10 3 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,729,552 610,575,430,917 Rls. 20,073,937 $
11 10 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,623,892 592,906,267,619 Rls. 18,384,761 $
12 7 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,394,684 566,237,706,489 Rls. 18,051,724 $
13 1 1395 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 3,785,164 488,668,402,895 Rls. 16,157,110 $
14 6 1395 شهيدرجايي برزيل 17011300 ککاز نيشکر 25,000,000 376,994,932,000 Rls. 12,108,397 $
15 11 1395 شهيدرجايي برزيل 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 598,269 152,670,773,976 Rls. 4,716,546 $
16 11 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 910,204 113,166,113,111 Rls. 3,496,761 $
17 3 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 868,859 104,860,678,334 Rls. 3,448,066 $
18 8 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 711,472 88,072,519,383 Rls. 2,771,856 $
19 7 1395 شهيدرجايي برزيل 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 243,404 87,073,729,264 Rls. 2,762,755 $
20 12 1395 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 336,600 78,312,351,150 Rls. 2,418,218 $
21 10 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 645,708 77,947,086,790 Rls. 2,415,781 $
22 11 1395 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 336,600 76,366,437,840 Rls. 2,359,538 $
23 7 1395 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 297,000 66,777,579,000 Rls. 2,121,254 $
24 4 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 519,734 63,385,299,899 Rls. 2,069,779 $
25 4 1395 شهيدرجايي برزيل 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 69,044 55,514,141,364 Rls. 1,809,516 $
26 12 1395 شهيدرجايي برزيل 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 187,349 50,706,874,656 Rls. 1,565,410 $
27 11 1395 شهيدرجايي برزيل 02021010 کککگوساله (Veal) 380,965 49,236,247,280 Rls. 1,521,272 $
28 6 1395 شهيدرجايي برزيل 02023020 کککراسته 393,467 48,346,219,505 Rls. 1,557,295 $
29 9 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 368,537 45,891,357,046 Rls. 1,439,390 $
30 12 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 342,226 41,589,172,856 Rls. 1,283,038 $
31 8 1395 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 198,000 41,274,842,400 Rls. 1,307,614 $
32 6 1395 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,230,243 41,171,958,462 Rls. 1,317,376 $
33 11 1395 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,494,178 32,931,083,170 Rls. 1,017,486 $
34 2 1395 شهيدرجايي برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 274,988 30,785,203,575 Rls. 1,016,349 $
35 7 1395 شهيدرجايي برزيل 84082090 موتورپيستوني درونسوز تراکمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 66,000 29,191,252,412 Rls. 925,741 $
36 5 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 239,619 29,103,351,342 Rls. 942,594 $
37 8 1395 شهيدرجايي برزيل 02021010 کککگوساله (Veal) 207,367 27,873,769,881 Rls. 879,679 $
38 11 1395 شهيدرجايي برزيل 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 143,487 27,813,220,240 Rls. 858,989 $
39 8 1395 شهيدرجايي برزيل 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 62,340 27,544,750,112 Rls. 873,965 $
40 1 1395 شهيدرجايي برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 210,977 24,823,852,732 Rls. 821,655 $
41 7 1395 شهيدرجايي برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 199,944 24,311,987,522 Rls. 775,168 $
42 10 1395 شهيدرجايي برزيل 02021010 کککگوساله (Veal) 179,341 23,441,423,457 Rls. 725,432 $
43 6 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 184,530 22,976,521,570 Rls. 739,046 $
44 8 1395 شهيدرجايي برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 192,520 22,767,217,915 Rls. 718,980 $
45 12 1395 شهيدرجايي برزيل 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 116,722 22,503,579,865 Rls. 694,877 $
46 8 1395 شهيدرجايي برزيل 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 49,800 22,042,500,000 Rls. 700,629 $
47 5 1395 شهيدرجايي برزيل 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 312,874 18,219,277,652 Rls. 589,389 $
48 12 1395 شهيدرجايي برزيل 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 850,090 15,028,509,176 Rls. 463,797 $
49 3 1395 شهيدرجايي برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 126,404 14,653,493,212 Rls. 482,332 $
50 10 1395 شهيدرجايي برزيل 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيرهکاج 805,675 14,515,230,794 Rls. 448,981 $
51 2 1395 شهيدرجايي برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 191,786 12,473,691,857 Rls. 411,546 $
52 9 1395 شهيدرجايي برزيل 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيرهکاج 676,000 11,344,342,880 Rls. 355,956 $
53 11 1395 شهيدرجايي برزيل 02023010 78,981 10,044,132,412 Rls. 310,301 $
54 2 1395 شهيدرجايي برزيل 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 550,988 9,703,045,594 Rls. 320,311 $
55 11 1395 شهيدرجايي برزيل 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 40,000 9,001,720,000 Rls. 278,131 $
56 7 1395 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 8,169,153,954 Rls. 260,587 $
57 6 1395 شهيدرجايي برزيل 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 61,134 7,457,040,000 Rls. 240,000 $
58 10 1395 شهيدرجايي برزيل 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 110,416 6,620,721,682 Rls. 205,926 $
59 7 1395 شهيدرجايي برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 110,416 6,455,569,158 Rls. 205,926 $
60 1 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 52,818 6,454,396,492 Rls. 213,192 $
61 11 1395 شهيدرجايي برزيل 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 348,560 6,248,050,933 Rls. 193,068 $
62 2 1395 شهيدرجايي برزيل 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 317,370 6,158,647,215 Rls. 203,283 $
63 3 1395 شهيدرجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 56,468 6,011,518,630 Rls. 198,213 $
64 6 1395 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 5,796,531,338 Rls. 186,174 $
65 1 1395 شهيدرجايي برزيل 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 290,400 5,577,625,680 Rls. 184,402 $
66 9 1395 شهيدرجايي برزيل 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 24,400 5,466,942,000 Rls. 170,040 $
67 3 1395 شهيدرجايي برزيل 48109200 سايرکاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 241,002 5,349,546,442 Rls. 176,268 $
68 12 1395 شهيدرجايي برزيل 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 10,000 5,247,700,000 Rls. 161,956 $
69 11 1395 شهيدرجايي برزيل 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 42,675 5,147,461,494 Rls. 159,266 $
70 10 1395 شهيدرجايي برزيل 84821000 بلبرينگ. 3,385 5,026,383,936 Rls. 155,519 $
71 11 1395 شهيدرجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 47,074 5,023,097,146 Rls. 155,190 $
72 7 1395 شهيدرجايي برزيل 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 22,770 4,872,825,540 Rls. 154,885 $
73 9 1395 شهيدرجايي برزيل 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 19,550 4,867,058,520 Rls. 153,284 $
74 11 1395 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 4,843,213,895 Rls. 149,648 $
75 5 1395 شهيدرجايي برزيل 24013000 آخال توتون و تنباکو 277,200 4,827,712,428 Rls. 156,414 $
76 10 1395 شهيدرجايي برزيل 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 187,573 4,821,947,680 Rls. 149,629 $
77 4 1395 شهيدرجايي برزيل 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 36,774 4,707,840,255 Rls. 153,455 $
78 3 1395 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 260,000 4,577,253,727 Rls. 150,716 $
79 4 1395 شهيدرجايي برزيل 28201000 دي اکسيدمنگنز 100,000 4,388,625,500 Rls. 143,984 $
80 10 1395 شهيدرجايي برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 49,680 4,329,384,765 Rls. 134,344 $
81 4 1395 شهيدرجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 40,178 4,307,590,072 Rls. 140,517 $
82 11 1395 شهيدرجايي برزيل 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيرهکاج 259,610 4,114,065,631 Rls. 127,119 $
83 11 1395 شهيدرجايي برزيل 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 22,770 4,074,228,700 Rls. 125,895 $
84 9 1395 شهيدرجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 30,851 3,846,210,523 Rls. 119,932 $
85 11 1395 شهيدرجايي برزيل 24013000 آخال توتون و تنباکو 198,000 3,838,887,360 Rls. 118,612 $
86 4 1395 شهيدرجايي برزيل 24013000 آخال توتون و تنباکو 217,800 3,799,089,756 Rls. 124,438 $
87 11 1395 شهيدرجايي برزيل 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 160,393 3,776,636,544 Rls. 116,638 $
88 8 1395 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 3,498,009,961 Rls. 109,783 $
89 3 1395 شهيدرجايي برزيل 24013000 آخال توتون و تنباکو 198,000 3,422,111,220 Rls. 112,274 $
90 12 1395 شهيدرجايي برزيل 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 15,000 3,356,847,200 Rls. 103,600 $
91 7 1395 شهيدرجايي برزيل 02022030 سردست و سينه منجمد غير مذكور 26,825 3,349,222,570 Rls. 106,837 $
92 6 1395 شهيدرجايي برزيل 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهنکه درجاي ديگرمذکورنباشند. 9,270 3,302,847,300 Rls. 106,300 $
93 12 1395 شهيدرجايي برزيل 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 22,770 3,276,916,771 Rls. 101,249 $
94 4 1395 شهيدرجايي برزيل 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 18,900 3,215,420,365 Rls. 104,431 $
95 9 1395 شهيدرجايي برزيل 02021010 کککگوساله (Veal) 25,020 3,196,148,135 Rls. 99,662 $
96 4 1395 شهيدرجايي برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 26,350 3,196,119,449 Rls. 104,839 $
97 7 1395 شهيدرجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 32,900 3,015,394,557 Rls. 95,840 $
98 10 1395 شهيدرجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 28,230 3,005,163,724 Rls. 93,252 $
99 8 1395 شهيدرجايي برزيل 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 12,000 2,799,603,180 Rls. 88,410 $
100 11 1395 شهيدرجايي برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 105,000 2,633,701,875 Rls. 81,375 $
مجموع کل
12,409,560,742,805 ريال
مجموع کل
394,651,748 دلار