آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,231,611 328,377,282,179 Rls. 10,143,885 $
2 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,233,903 246,410,564,636 Rls. 7,912,711 $
3 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعاتکوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 158,369 196,078,130,934 Rls. 6,058,339 $
4 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعاتکوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 320,891 174,298,825,860 Rls. 5,416,711 $
5 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 524,956 143,624,852,907 Rls. 4,432,256 $
6 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعيکه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 761,133 140,122,196,316 Rls. 4,617,566 $
7 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 435,129 137,059,056,000 Rls. 4,233,615 $
8 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 254,291 135,124,107,300 Rls. 4,318,858 $
9 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 259,179 128,029,679,200 Rls. 4,062,242 $
10 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 224,353 127,548,829,240 Rls. 4,200,582 $
11 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 184,737 119,395,872,000 Rls. 3,842,679 $
12 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 93,270 116,226,661,650 Rls. 3,670,393 $
13 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 296,300 108,055,372,176 Rls. 3,470,544 $
14 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 125,896 106,059,460,000 Rls. 3,444,607 $
15 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا يکارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 171,204 100,513,084,334 Rls. 3,291,103 $
16 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعاتکوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 262,676 99,679,514,144 Rls. 3,210,807 $
17 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 260,891 94,585,445,000 Rls. 2,918,722 $
18 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 222,096 92,743,530,380 Rls. 2,916,267 $
19 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 97,874 88,376,192,520 Rls. 2,790,886 $
20 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 385,811 77,289,430,280 Rls. 2,460,664 $
21 1 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 356,934 75,162,138,578 Rls. 2,482,647 $
22 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 350,606 74,003,019,976 Rls. 2,379,521 $
23 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا يکارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن,کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 45,791 68,942,454,000 Rls. 2,275,629 $
24 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 21,422 67,863,439,333 Rls. 2,123,090 $
25 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 760,700 65,726,778,049 Rls. 2,122,461 $
26 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 162,912 65,626,008,080 Rls. 2,025,057 $
27 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا يکارکردن رويکائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 80,581 65,035,714,940 Rls. 2,146,677 $
28 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 975,445 60,959,909,914 Rls. 1,951,184 $
29 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 32,362 60,598,980,000 Rls. 1,998,186 $
30 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 102,612 60,078,560,820 Rls. 1,930,904 $
31 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 71,980 59,665,738,440 Rls. 1,884,221 $
32 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا يکارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 147,375 57,792,655,167 Rls. 1,905,650 $
33 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 609,192 57,350,985,084 Rls. 1,777,779 $
34 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 340,789 57,272,510,395 Rls. 1,830,805 $
35 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84082090 موتورپيستوني درونسوز تراکمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 154,384 56,400,715,200 Rls. 1,769,355 $
36 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 48,593 55,545,437,200 Rls. 1,759,716 $
37 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 298,553 55,461,577,969 Rls. 1,740,481 $
38 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 209,009 54,346,204,150 Rls. 1,678,947 $
39 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 168,258 53,311,326,844 Rls. 1,649,483 $
40 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 118,991 53,209,967,094 Rls. 1,739,135 $
41 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 144,845 53,016,019,164 Rls. 1,638,526 $
42 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 59039030 کککنوار پهلوي پوشکسه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يکلايه مياني فيلم الاستيک 255,150 52,804,695,237 Rls. 1,630,245 $
43 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 111,252 51,082,780,400 Rls. 1,645,207 $
44 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 302,540 50,568,585,791 Rls. 1,642,370 $
45 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 33,640 49,248,618,145 Rls. 1,615,238 $
46 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 115,084 48,900,823,250 Rls. 1,604,410 $
47 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 217,092 46,478,129,463 Rls. 1,458,686 $
48 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 87,478 46,437,685,456 Rls. 1,461,759 $
49 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 772,000 46,081,563,666 Rls. 1,422,374 $
50 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 260,851 45,970,557,575 Rls. 1,419,121 $
51 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 59039030 کککنوار پهلوي پوشکسه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يکلايه مياني فيلم الاستيک 211,901 45,293,198,501 Rls. 1,444,658 $
52 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا يکارکردن رويکائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 48,867 44,567,900,000 Rls. 1,375,892 $
53 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 271,710 44,010,038,400 Rls. 1,420,729 $
54 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 22,100 43,540,875,000 Rls. 1,343,564 $
55 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84305000 ساير ماشين آلات قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) 61,535 42,932,495,280 Rls. 1,340,091 $
56 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 650,640 42,908,736,681 Rls. 1,411,021 $
57 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 10,200 41,860,374,900 Rls. 1,347,249 $
58 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 74,316 41,597,125,707 Rls. 1,311,040 $
59 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 250,948 39,970,225,590 Rls. 1,235,045 $
60 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 64,271 38,952,280,632 Rls. 1,263,808 $
61 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطکردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 160,048 38,947,031,640 Rls. 1,264,925 $
62 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 213,710 38,044,856,000 Rls. 1,173,970 $
63 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 151,840 37,203,429,200 Rls. 1,227,998 $
64 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 227,378 36,257,161,320 Rls. 1,192,291 $
65 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 547,915 36,016,009,555 Rls. 1,167,092 $
66 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 20,106 35,687,717,152 Rls. 1,101,235 $
67 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 38,973 34,888,552,000 Rls. 1,090,831 $
68 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 117,453 34,345,126,434 Rls. 1,139,701 $
69 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 96,926 34,153,656,000 Rls. 1,103,226 $
70 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 78,353 33,745,334,427 Rls. 1,070,703 $
71 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 226,061 33,679,740,287 Rls. 1,054,151 $
72 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 241,695 33,410,193,000 Rls. 1,082,442 $
73 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 74,527 32,839,632,244 Rls. 1,016,079 $
74 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوطکردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 87,760 32,020,924,460 Rls. 988,544 $
75 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 291,597 31,874,816,667 Rls. 1,014,827 $
76 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 47,961 31,627,223,074 Rls. 1,010,874 $
77 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 252,270 31,465,569,331 Rls. 1,008,511 $
78 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 47,843 31,265,376,499 Rls. 999,309 $
79 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84201000 ماشين هاي تختکردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 15,500 31,052,355,000 Rls. 1,020,150 $
80 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 162,320 30,868,361,421 Rls. 962,192 $
81 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 44,593 29,937,821,352 Rls. 934,441 $
82 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 600,000 29,600,880,000 Rls. 956,286 $
83 7 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 67,058 29,360,610,000 Rls. 933,238 $
84 1 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 236,346 29,141,682,667 Rls. 962,886 $
85 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 42,604 28,856,927,101 Rls. 892,851 $
86 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84193900 ساير خشککننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 162,303 28,494,108,926 Rls. 880,480 $
87 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 6,567 27,573,809,000 Rls. 851,595 $
88 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيکغيرمذکوردرجاي ديگر 58,400 27,280,400,607 Rls. 841,572 $
89 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 36,780 27,019,580,000 Rls. 885,017 $
90 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 42,440 26,838,847,750 Rls. 829,281 $
91 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا يکارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 59,428 26,786,873,200 Rls. 827,705 $
92 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 176,515 26,766,935,191 Rls. 878,007 $
93 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 13,801 26,584,400,978 Rls. 878,098 $
94 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 142,486 26,505,902,409 Rls. 874,856 $
95 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 36,300 26,289,582,888 Rls. 820,601 $
96 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 38,723 26,200,120,464 Rls. 810,647 $
97 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 238,270 26,186,886,128 Rls. 807,973 $
98 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتکها) 20,184 25,972,109,620 Rls. 840,137 $
99 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 170,040 25,823,346,195 Rls. 802,421 $
100 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 132,750 24,800,423,700 Rls. 797,984 $
مجموع کل
6,125,589,231,014 ريال
مجموع کل
194,610,524 دلار