آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 367,770 303,443,747,072 Rls. 9,461,919 $
2 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 232,429 215,189,389,023 Rls. 6,645,955 $
3 3 1395 شهيدرجايي اسپانيا 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 14,952,100 144,646,615,400 Rls. 4,766,108 $
4 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84283200 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع سطلي(bucket),که درجاي ديگرمذکورنباشد 172,000 128,826,480,000 Rls. 4,151,931 $
5 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم,که درجاي ديگرمذکورنباشد 254,282 127,476,960,000 Rls. 4,140,207 $
6 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 9,934,630 80,240,280,576 Rls. 2,478,051 $
7 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 319,756 79,954,399,520 Rls. 2,536,866 $
8 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 748,677 74,956,630,000 Rls. 2,315,978 $
9 4 1395 شهيدرجايي اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 869,776 69,918,144,903 Rls. 2,286,837 $
10 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 94,711 67,826,329,428 Rls. 2,095,734 $
11 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 93,667 54,749,391,786 Rls. 1,743,056 $
12 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 424,632 53,982,425,658 Rls. 1,715,852 $
13 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 180,329 53,551,788,475 Rls. 1,653,905 $
14 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 446,722 52,183,381,740 Rls. 1,610,716 $
15 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 87012000 تراکتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 145,223 52,005,033,600 Rls. 1,682,775 $
16 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعيکه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 88,744 49,910,217,890 Rls. 1,542,152 $
17 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 235,895 44,556,759,985 Rls. 1,374,912 $
18 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 515,983 44,108,088,558 Rls. 1,375,369 $
19 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 431,343 42,453,265,806 Rls. 1,310,515 $
20 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 409,695 42,385,738,800 Rls. 1,373,262 $
21 3 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 542,441 38,319,369,272 Rls. 1,262,569 $
22 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,172,925 35,498,446,103 Rls. 1,138,015 $
23 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 448,613 35,317,947,500 Rls. 1,110,732 $
24 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 419,099 34,928,418,937 Rls. 1,117,602 $
25 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعيکه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,240,000 34,503,744,000 Rls. 1,089,614 $
26 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 326,703 34,354,402,688 Rls. 1,105,435 $
27 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 268,860 30,929,384,232 Rls. 962,054 $
28 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 281,065 29,348,277,637 Rls. 912,143 $
29 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 133,040 29,323,103,400 Rls. 906,097 $
30 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84553000 غلتکهاي ماشين هاي نورد 172,800 29,019,646,200 Rls. 928,540 $
31 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 297,326 28,940,912,858 Rls. 946,337 $
32 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 269,191 26,491,591,802 Rls. 827,868 $
33 2 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 184,642 26,059,739,380 Rls. 860,511 $
34 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 75,201 25,858,401,868 Rls. 819,211 $
35 3 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 293,523 24,453,791,356 Rls. 805,169 $
36 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 211,783 24,040,691,599 Rls. 773,366 $
37 4 1395 شهيدرجايي اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 213,500 23,561,687,850 Rls. 768,007 $
38 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84179000 ا جزاءوقطعاتکوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 97,300 23,142,460,000 Rls. 733,168 $
39 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 40116390 لاستيکرويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 102,340 23,068,869,870 Rls. 720,069 $
40 1 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 173,037 22,588,621,043 Rls. 746,578 $
41 1 1395 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 759,454 22,047,226,991 Rls. 728,381 $
42 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 549,393 21,886,510,237 Rls. 700,306 $
43 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 216,250 21,699,990,300 Rls. 705,314 $
44 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 205,715 21,475,157,746 Rls. 662,967 $
45 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشتروليکمترا ز75/4 mm 310,799 20,099,479,140 Rls. 645,436 $
46 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 130,885 19,626,134,044 Rls. 617,162 $
47 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 216,298 19,320,580,943 Rls. 602,511 $
48 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 660,738 18,137,613,312 Rls. 561,189 $
49 4 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 120,064 17,933,216,410 Rls. 586,497 $
50 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعيکه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 620,000 17,828,720,000 Rls. 559,543 $
51 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 38,990 17,594,516,057 Rls. 558,387 $
52 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريکمايع به قدرت بيشتراز 10000کيلوولت آمپر 68,692 17,411,898,000 Rls. 560,391 $
53 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 3,770 17,370,670,692 Rls. 536,562 $
54 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 116,296 17,315,920,974 Rls. 534,789 $
55 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج,که درجاي ديگرذکرنشده. 697,347 16,500,674,152 Rls. 509,610 $
56 1 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 62,872 16,280,013,620 Rls. 537,738 $
57 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,755 15,966,140,000 Rls. 515,736 $
58 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 27,585 15,782,743,248 Rls. 502,325 $
59 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 444,800 15,547,764,496 Rls. 484,977 $
60 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 40,030 15,158,026,040 Rls. 485,647 $
61 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 160,000 14,980,454,400 Rls. 467,599 $
62 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 271,857 14,865,965,597 Rls. 466,559 $
63 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالصکمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 87,216 14,857,903,558 Rls. 463,147 $
64 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 100,604 14,669,873,263 Rls. 453,148 $
65 4 1395 شهيدرجايي اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 150,000 14,593,908,000 Rls. 481,504 $
66 3 1395 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 278,004 14,496,363,402 Rls. 476,241 $
67 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 213,403 14,281,600,181 Rls. 461,810 $
68 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 217,674 14,208,745,712 Rls. 457,335 $
69 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 492,761 14,174,511,448 Rls. 458,574 $
70 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 75,385 13,819,759,729 Rls. 426,636 $
71 2 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 109,315 13,798,505,450 Rls. 455,767 $
72 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 48109200 سايرکاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 906,754 13,475,444,254 Rls. 415,931 $
73 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 118,020 13,462,657,956 Rls. 426,506 $
74 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 132,500 13,389,949,050 Rls. 420,327 $
75 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 104,580 13,254,689,778 Rls. 418,578 $
76 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 140,000 13,107,897,600 Rls. 409,149 $
77 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 91,603 13,080,245,213 Rls. 404,360 $
78 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 40116390 لاستيکرويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 61,100 12,992,838,484 Rls. 400,989 $
79 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج,که درجاي ديگرذکرنشده. 540,030 12,835,508,104 Rls. 396,415 $
80 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 26151000 سنگ زيرکونيوم وکنسانتره هاي آن 377,000 12,616,091,850 Rls. 393,548 $
81 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 110,000 12,388,992,000 Rls. 396,155 $
82 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 40116390 لاستيکرويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 54,241 12,027,149,375 Rls. 371,805 $
83 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 85,317 11,962,818,400 Rls. 369,200 $
84 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 40116290 لاستيکرويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حداکثر61 cm بدون توليد داخل 48,099 10,932,178,585 Rls. 343,099 $
85 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 34,636 10,833,913,546 Rls. 334,597 $
86 6 1395 شهيدرجايي اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 365,328 10,830,094,800 Rls. 348,851 $
87 9 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84629100 پرس هاي هيدروليکبرا يکاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 57,000 10,768,503,000 Rls. 336,127 $
88 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 160,245 10,642,153,630 Rls. 343,805 $
89 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 80,615 10,533,906,545 Rls. 325,200 $
90 12 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31022100 سولفات آمونيوم 240,000 10,447,829,088 Rls. 322,394 $
91 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 201,404 10,361,938,051 Rls. 326,482 $
92 5 1395 شهيدرجايي اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 183,920 10,307,609,288 Rls. 333,958 $
93 11 1395 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 304,000 9,749,646,400 Rls. 301,234 $
94 3 1395 شهيدرجايي اسپانيا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 84,000 9,619,780,295 Rls. 317,642 $
95 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 70,139 9,534,613,349 Rls. 300,315 $
96 8 1395 شهيدرجايي اسپانيا 26151000 سنگ زيرکونيوم وکنسانتره هاي آن 275,000 9,468,274,550 Rls. 297,753 $
97 3 1395 شهيدرجايي اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 100,000 9,425,075,000 Rls. 310,342 $
98 7 1395 شهيدرجايي اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 131,697 9,328,221,340 Rls. 297,495 $
99 2 1395 شهيدرجايي اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 100,000 9,247,908,000 Rls. 306,202 $
100 10 1395 شهيدرجايي اسپانيا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعيکه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 38,518 9,142,415,352 Rls. 282,872 $
مجموع کل
3,211,613,505,839 ريال
مجموع کل
101,710,305 دلار