آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 شهيدرجايي آلمان 87032322 ---آمبولانس غيرهيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 900,000 693,902,679,060 Rls. 22,913,655 $
2 5 1395 شهيدرجايي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 204,064 612,577,619,920 Rls. 19,818,105 $
3 8 1395 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 423,423 535,161,320,826 Rls. 17,121,417 $
4 4 1395 شهيدرجايي آلمان 84141000 - تلمبه هاي خلاء 423,048 518,883,002,625 Rls. 16,995,840 $
5 8 1395 شهيدرجايي آلمان 87032322 ---آمبولانس غيرهيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 612,000 471,078,596,016 Rls. 15,174,058 $
6 11 1395 شهيدرجايي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 171,744 404,569,440,173 Rls. 12,494,818 $
7 3 1395 شهيدرجايي آلمان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايعکردن هوا ياسايرگازها 749,553 332,605,488,284 Rls. 10,912,254 $
8 9 1395 شهيدرجايي آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 349,406 325,251,764,120 Rls. 10,229,008 $
9 5 1395 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 437,221 275,899,282,168 Rls. 8,970,204 $
10 8 1395 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 418,323 257,717,358,794 Rls. 8,105,084 $
11 9 1395 شهيدرجايي آلمان 87032322 ---آمبولانس غيرهيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 288,000 221,705,504,624 Rls. 7,141,424 $
12 12 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,368,266 216,878,419,905 Rls. 6,694,214 $
13 12 1395 شهيدرجايي آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 795,429 201,903,298,694 Rls. 6,231,595 $
14 9 1395 شهيدرجايي آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 966,240 197,945,966,432 Rls. 6,192,497 $
15 7 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,076,984 189,294,570,872 Rls. 6,052,896 $
16 8 1395 شهيدرجايي آلمان 84778000 ماشين آلاتکارکردن رويکائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 308,675 180,935,172,000 Rls. 5,732,145 $
17 9 1395 شهيدرجايي آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 177,678 177,551,001,570 Rls. 5,575,305 $
18 12 1395 شهيدرجايي آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 203,310 168,874,246,624 Rls. 5,211,846 $
19 4 1395 شهيدرجايي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 46,842 165,793,957,440 Rls. 5,438,364 $
20 6 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,694,077 161,081,318,730 Rls. 5,174,706 $
21 8 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,411,934 154,668,896,525 Rls. 4,882,352 $
22 12 1395 شهيدرجايي آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 691,992 143,749,340,800 Rls. 4,435,750 $
23 4 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,324,884 137,105,124,782 Rls. 4,482,343 $
24 5 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,372,237 136,289,730,504 Rls. 4,410,641 $
25 5 1395 شهيدرجايي آلمان 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 391,080 129,202,500,000 Rls. 4,264,672 $
26 9 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,899,344 124,300,375,314 Rls. 3,881,015 $
27 12 1395 شهيدرجايي آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطکردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 201,694 115,326,888,105 Rls. 3,560,327 $
28 7 1395 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 179,372 115,197,326,049 Rls. 3,661,038 $
29 9 1395 شهيدرجايي آلمان 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 365,008 108,234,046,464 Rls. 3,434,148 $
30 12 1395 شهيدرجايي آلمان 84384000 کماشينکآلات و دستگاهکهاي آبجوسازي 75,477 107,534,549,173 Rls. 3,318,762 $
31 10 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,694,197 106,477,581,677 Rls. 3,300,780 $
32 9 1395 شهيدرجايي آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 334,157 96,162,405,059 Rls. 2,996,273 $
33 3 1395 شهيدرجايي آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 1,843,078 87,791,890,000 Rls. 2,892,719 $
34 5 1395 شهيدرجايي آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 223,984 87,321,482,397 Rls. 2,825,110 $
35 2 1395 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 223,437 86,530,410,065 Rls. 2,855,141 $
36 2 1395 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 289,411 83,835,355,030 Rls. 2,800,618 $
37 4 1395 شهيدرجايي آلمان 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل،کولر، جعبه فرمان و لاستيک 286,792 82,011,380,000 Rls. 2,690,662 $
38 2 1395 شهيدرجايي آلمان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 417,600 79,547,095,187 Rls. 2,622,980 $
39 2 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,266,125 76,906,707,328 Rls. 2,536,632 $
40 2 1395 شهيدرجايي آلمان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريکمايع به قدرت بيشتراز 10000کيلوولت آمپر 160,840 75,506,256,000 Rls. 2,493,190 $
41 3 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,264,057 75,112,083,630 Rls. 2,467,450 $
42 2 1395 شهيدرجايي آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 196,137 75,022,885,840 Rls. 2,475,641 $
43 11 1395 شهيدرجايي آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 28,754 74,025,000,000 Rls. 2,286,557 $
44 7 1395 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 80,397 71,431,243,896 Rls. 2,270,857 $
45 1 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,121,340 67,740,746,088 Rls. 2,240,093 $
46 9 1395 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 114,890 62,410,291,025 Rls. 1,941,162 $
47 9 1395 شهيدرجايي آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 384,491 61,843,926,749 Rls. 1,945,944 $
48 12 1395 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 79,521 60,697,087,221 Rls. 1,874,017 $
49 4 1395 شهيدرجايي آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني برايکارکردن رويکائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 71,287 60,444,218,000 Rls. 1,977,584 $
50 10 1395 شهيدرجايي آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوطکردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 21,873 57,805,848,000 Rls. 1,785,840 $
51 11 1395 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 873,954 56,384,681,902 Rls. 1,742,151 $
52 7 1395 شهيدرجايي آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 132,596 56,105,920,800 Rls. 1,787,995 $
53 9 1395 شهيدرجايي آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يکاسب بخار ( 75/0کيلووا ت) 8,000 54,587,440,640 Rls. 1,828,113 $
54 10 1395 شهيدرجايي آلمان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميلکردنکاغذيامقوا 11,340 53,465,880,000 Rls. 1,760,483 $
55 5 1395 شهيدرجايي آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 338,175 52,409,891,400 Rls. 1,693,590 $
56 9 1395 شهيدرجايي آلمان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحداکثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحداکثر0 1,924,472 50,629,532,580 Rls. 1,592,274 $
57 10 1395 شهيدرجايي آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 1,421,660 50,533,871,409 Rls. 1,571,767 $
58 8 1395 شهيدرجايي آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 261,538 49,018,511,792 Rls. 1,558,072 $
59 12 1395 شهيدرجايي آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 137,120 48,809,892,614 Rls. 1,506,618 $
60 10 1395 شهيدرجايي آلمان 87032312 آمبولانس غ?ر ه?بر?د? با حجم س?لندر ب?شتر از 1500 س? س? تا 2000 س? س? 60,000 46,184,176,080 Rls. 1,487,653 $
61 11 1395 شهيدرجايي آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 286,303 45,728,700,477 Rls. 1,413,018 $
62 2 1395 شهيدرجايي آلمان 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,998,676 44,495,876,807 Rls. 1,468,705 $
63 12 1395 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 82,234 44,153,314,146 Rls. 1,363,640 $
64 11 1395 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 526,975 44,126,332,872 Rls. 1,365,183 $
65 9 1395 شهيدرجايي آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 32,157 41,517,301,531 Rls. 1,301,865 $
66 6 1395 شهيدرجايي آلمان 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 896,902 40,601,432,649 Rls. 1,302,500 $
67 9 1395 شهيدرجايي آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني برايکارکردن رويکائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 24,750 40,577,036,800 Rls. 1,265,265 $
68 6 1395 شهيدرجايي آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 243,266 39,021,471,955 Rls. 1,248,567 $
69 6 1395 شهيدرجايي آلمان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 161,230 38,353,445,000 Rls. 1,238,886 $
70 6 1395 شهيدرجايي آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطکردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 821,780 38,019,345,418 Rls. 1,217,808 $
71 2 1395 شهيدرجايي آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 132,595 37,683,800,000 Rls. 1,243,320 $
72 4 1395 شهيدرجايي آلمان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 68,660 37,662,569,923 Rls. 1,237,313 $
73 6 1395 شهيدرجايي آلمان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 69,590 35,983,002,000 Rls. 1,155,709 $
74 2 1395 شهيدرجايي آلمان 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 22,440 35,315,350,000 Rls. 1,165,677 $
75 11 1395 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 101,043 34,727,707,466 Rls. 1,072,538 $
76 2 1395 شهيدرجايي آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 869,681 34,411,640,410 Rls. 1,136,635 $
77 7 1395 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 498,200 34,212,963,330 Rls. 1,093,520 $
78 8 1395 شهيدرجايي آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل،کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 10,793 34,007,933,300 Rls. 1,077,394 $
79 1 1395 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 108,389 33,912,590,335 Rls. 1,120,163 $
80 5 1395 شهيدرجايي آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,778,501 33,572,297,605 Rls. 1,084,447 $
81 8 1395 شهيدرجايي آلمان 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا(کابينکنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحويکهکاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 119,820 33,539,690,000 Rls. 1,056,302 $
82 12 1395 شهيدرجايي آلمان 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 32,130 33,484,640,000 Rls. 1,033,413 $
83 6 1395 شهيدرجايي آلمان 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 401,313 32,808,177,120 Rls. 1,072,513 $
84 5 1395 شهيدرجايي آلمان 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 845,760 32,439,838,524 Rls. 1,053,584 $
85 12 1395 شهيدرجايي آلمان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,589,066 31,717,499,561 Rls. 979,009 $
86 12 1395 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 486,291 31,598,908,986 Rls. 975,185 $
87 8 1395 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 491,331 31,277,435,642 Rls. 985,650 $
88 7 1395 شهيدرجايي آلمان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,512,023 31,180,521,359 Rls. 992,799 $
89 6 1395 شهيدرجايي آلمان 38159090 کمواد شروعکننده ومواد تسريعکننده واکنش شيميائي وفرآورده هايکاتاليسکغيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 84,250 31,090,313,844 Rls. 995,101 $
90 10 1395 شهيدرجايي آلمان 84193900 ساير خشککننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 82,223 30,740,713,920 Rls. 951,136 $
91 3 1395 شهيدرجايي آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 58,377 30,550,891,053 Rls. 1,006,652 $
92 8 1395 شهيدرجايي آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا يکارکردن رويکائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 225,000 30,032,200,000 Rls. 951,440 $
93 8 1395 شهيدرجايي آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 963,426 29,268,039,504 Rls. 927,231 $
94 12 1395 شهيدرجايي آلمان 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريبکاراييحداقل 35/1 239,274 29,040,649,338 Rls. 896,538 $
95 9 1395 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 95,608 28,991,281,020 Rls. 902,853 $
96 2 1395 شهيدرجايي آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 65,242 28,866,147,745 Rls. 951,149 $
97 6 1395 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 155,540 28,453,063,604 Rls. 912,006 $
98 1 1395 شهيدرجايي آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 5,107 28,304,640,000 Rls. 937,737 $
99 1 1395 شهيدرجايي آلمان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 17,250 27,769,500,000 Rls. 920,129 $
100 9 1395 شهيدرجايي آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 55,775 27,699,353,845 Rls. 863,150 $
مجموع کل
11,004,910,096,091 ريال
مجموع کل
352,254,179 دلار