آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,999,139 1,647,436,755,970 Rls. 50,893,610 $
2 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,907,905 1,035,661,700,990 Rls. 31,976,028 $
3 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,857,740 782,410,393,140 Rls. 24,212,804 $
4 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,422,459 703,974,730,397 Rls. 22,810,958 $
5 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,918,134 697,319,262,000 Rls. 21,763,341 $
6 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,213,043 629,998,438,995 Rls. 20,606,255 $
7 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 932,411 561,811,829,706 Rls. 18,488,444 $
8 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,123,875 461,354,219,284 Rls. 14,297,303 $
9 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 864,170 442,213,418,438 Rls. 14,236,699 $
10 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 930,192 437,759,873,326 Rls. 13,969,267 $
11 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 982,683 367,618,102,810 Rls. 11,582,811 $
12 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 741,295 351,972,778,107 Rls. 11,413,635 $
13 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 575,510 345,131,325,050 Rls. 10,655,550 $
14 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 530,477 331,056,237,216 Rls. 10,928,575 $
15 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 604,550 329,110,927,610 Rls. 10,168,683 $
16 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,433,786 311,216,211,474 Rls. 9,701,225 $
17 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 559,830 306,085,747,710 Rls. 9,497,372 $
18 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 554,624 305,568,195,987 Rls. 9,828,580 $
19 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 460,150 270,021,988,404 Rls. 8,419,088 $
20 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,218,717 251,544,409,707 Rls. 8,123,450 $
21 1 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ککککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 760,085 251,464,713,600 Rls. 8,324,274 $
22 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,165,484 250,811,104,718 Rls. 7,758,256 $
23 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,102,184 246,764,164,667 Rls. 7,624,364 $
24 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 422,600 216,795,065,860 Rls. 7,137,082 $
25 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 419,260 211,002,163,720 Rls. 6,961,320 $
26 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 388,125 207,502,075,892 Rls. 6,619,378 $
27 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 969,031 198,861,761,299 Rls. 6,487,824 $
28 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 977,288 181,375,529,571 Rls. 5,984,768 $
29 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 330,050 168,259,374,770 Rls. 5,510,583 $
30 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 794,578 163,498,364,014 Rls. 5,249,555 $
31 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 419,010 157,534,137,935 Rls. 4,871,604 $
32 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 809,529 154,263,680,253 Rls. 5,070,212 $
33 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 243,985 133,163,855,700 Rls. 4,188,652 $
34 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 581,671 126,420,955,971 Rls. 3,902,228 $
35 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 203,970 126,291,534,000 Rls. 3,907,450 $
36 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 593,532 124,946,305,759 Rls. 3,975,529 $
37 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 85,437 99,796,565,000 Rls. 3,080,000 $
38 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 455,709 98,063,211,924 Rls. 3,091,234 $
39 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84138120 تلمبه هاي تزريقي 30,547 92,874,121,314 Rls. 2,952,040 $
40 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 224,660 85,745,510,880 Rls. 2,649,094 $
41 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 146,960 83,605,320,960 Rls. 2,661,120 $
42 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 145,150 82,968,157,440 Rls. 2,607,360 $
43 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حداکثر5 تن 129,000 76,271,280,155 Rls. 2,355,980 $
44 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 120,000 71,199,205,000 Rls. 2,200,000 $
45 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 55,500 65,564,624,000 Rls. 2,034,000 $
46 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 103,007 58,673,171,017 Rls. 1,881,190 $
47 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حداکثر5 تن 121,500 58,411,579,650 Rls. 1,885,350 $
48 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورتکارنشده, غيرممزوج. 14,614,000 58,216,041,040 Rls. 1,838,440 $
49 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 119,445 54,328,813,150 Rls. 1,715,319 $
50 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 کککساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,742,473 53,922,679,439 Rls. 1,664,176 $
51 1 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 296,209 52,955,516,250 Rls. 1,749,150 $
52 1 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 85,640 48,285,096,105 Rls. 1,598,013 $
53 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 39,390 46,214,981,000 Rls. 1,429,000 $
54 1 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 60,000 43,366,995,000 Rls. 1,435,200 $
55 1 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم,کارنشده. 1,138,300 43,353,255,050 Rls. 1,431,982 $
56 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 128,250 42,766,191,270 Rls. 1,361,547 $
57 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 62,500 41,956,681,422 Rls. 1,295,799 $
58 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 104,600 40,628,369,502 Rls. 1,326,275 $
59 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورتکارنشده, غيرممزوج. 1,050,400 40,005,506,100 Rls. 1,321,400 $
60 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 کککساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,288,148 39,930,063,971 Rls. 1,233,643 $
61 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 37,500 39,737,512,600 Rls. 1,311,600 $
62 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورتکارنشده, غيرممزوج. 10,764,700 38,368,394,172 Rls. 1,186,909 $
63 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورتکارنشده, غيرممزوج. 971,800 37,788,229,204 Rls. 1,222,524 $
64 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 21,003 37,518,837,751 Rls. 1,190,796 $
65 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 630 35,934,593,300 Rls. 1,183,227 $
66 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295990 ماشين آلات گودبردا ري ،به قدرت بيش از 200 اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه ،غير مذكور درجاي ديگر 189,200 34,648,491,400 Rls. 1,089,645 $
67 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84138120 تلمبه هاي تزريقي 15,567 34,599,311,816 Rls. 1,117,765 $
68 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 38,900 33,833,338,972 Rls. 1,102,726 $
69 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 5,872 33,511,325,892 Rls. 1,051,421 $
70 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 52,450 32,540,238,300 Rls. 1,068,900 $
71 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 23,300 31,484,809,887 Rls. 1,017,694 $
72 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 76,600 31,257,188,974 Rls. 1,028,191 $
73 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713040 کککرايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 30,900 31,098,535,618 Rls. 1,013,926 $
74 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87033390 سا?ر وسا?ل نقل?ه دارا? موتورپ?ستون? درونسوز تراکم? باحجم سبلندر ب?شتراز 2500س? س? 40,950 30,258,603,900 Rls. 942,900 $
75 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حداکثر5 تن 67,460 30,223,261,150 Rls. 996,000 $
76 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 50,200 29,574,343,680 Rls. 967,680 $
77 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032290 کککساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 75,272 29,436,479,440 Rls. 927,332 $
78 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 117,000 29,325,302,209 Rls. 910,299 $
79 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 22,036 29,298,145,470 Rls. 939,237 $
80 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 6,947 29,018,414,460 Rls. 919,322 $
81 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 763,250 28,691,807,069 Rls. 886,474 $
82 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 39,093 28,259,540,200 Rls. 932,100 $
83 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 15,549 26,971,061,449 Rls. 845,827 $
84 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريکمايع به قدرت حداکثر650کيلوولت آمپر 5,103 25,133,828,723 Rls. 798,888 $
85 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,932 25,051,529,156 Rls. 780,640 $
86 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 93,000 24,626,055,518 Rls. 796,302 $
87 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,320,300 23,874,302,691 Rls. 740,841 $
88 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 30,000 23,774,972,614 Rls. 781,359 $
89 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 23,900 23,624,852,538 Rls. 779,947 $
90 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 88,000 23,536,866,493 Rls. 761,223 $
91 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713040 کککرايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 15,600 22,424,143,441 Rls. 725,374 $
92 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حداکثر5 تن 48,750 22,413,354,600 Rls. 739,550 $
93 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,387,200 21,678,610,252 Rls. 669,504 $
94 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حداکثر5 تن 43,500 21,221,829,000 Rls. 655,616 $
95 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 60,600 21,221,031,457 Rls. 697,918 $
96 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 82,000 20,919,325,660 Rls. 651,875 $
97 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295990 ماشين آلات گودبردا ري ،به قدرت بيش از 200 اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه ،غير مذكور درجاي ديگر 106,700 20,833,210,440 Rls. 662,192 $
98 1 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 571,905 20,151,841,346 Rls. 665,801 $
99 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 578,734 20,091,450,449 Rls. 625,284 $
100 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 18,100 19,714,136,206 Rls. 613,162 $
مجموع کل
16,090,993,378,186 ريال
مجموع کل
509,942,040 دلار