آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,036,810 126,094,830,454 Rls. 4,161,419 $
2 7 1395 سهلان ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعيکه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 746,230 122,836,016,736 Rls. 3,897,452 $
3 8 1395 سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 4,989,664 105,898,452,968 Rls. 3,331,094 $
4 10 1395 سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 5,034,824 100,993,060,006 Rls. 3,119,984 $
5 7 1395 سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 4,511,776 92,013,316,509 Rls. 2,930,066 $
6 12 1395 سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 4,160,524 83,762,708,250 Rls. 2,584,922 $
7 8 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 643,065 81,251,034,840 Rls. 2,572,260 $
8 5 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 598,087 73,620,646,555 Rls. 2,387,872 $
9 6 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 510,842 63,544,245,997 Rls. 2,043,359 $
10 3 1395 سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,497,880 59,709,374,559 Rls. 1,960,505 $
11 1 1395 سهلان ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 2,454,900 58,061,541,300 Rls. 1,920,333 $
12 6 1395 سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,173,600 55,507,534,496 Rls. 1,782,275 $
13 11 1395 سهلان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 83,000 54,734,648,250 Rls. 1,738,939 $
14 9 1395 سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,707,283 54,502,056,399 Rls. 1,696,106 $
15 7 1395 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائوکامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 441,000 51,675,126,300 Rls. 1,648,093 $
16 4 1395 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 507,000 51,357,131,700 Rls. 1,678,268 $
17 4 1395 سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,055,949 50,028,658,356 Rls. 1,632,536 $
18 9 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 386,242 49,384,748,716 Rls. 1,544,973 $
19 7 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 393,025 49,316,868,955 Rls. 1,572,090 $
20 3 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 402,005 48,875,828,006 Rls. 1,608,008 $
21 7 1395 سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,857,380 47,959,144,112 Rls. 1,527,641 $
22 10 1395 سهلان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 120,700 47,696,116,800 Rls. 1,482,957 $
23 12 1395 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 597,000 46,187,238,400 Rls. 1,425,284 $
24 11 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 354,554 45,915,914,701 Rls. 1,418,632 $
25 9 1395 سهلان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 142,071 44,740,506,718 Rls. 1,396,823 $
26 3 1395 سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,020,000 43,151,637,354 Rls. 1,422,700 $
27 12 1395 سهلان ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,198,144 41,734,118,010 Rls. 1,288,473 $
28 7 1395 سهلان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 216,460 40,964,040,000 Rls. 1,304,172 $
29 4 1395 سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 65,900 40,577,635,000 Rls. 1,326,500 $
30 1 1395 سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 765,308 40,160,882,390 Rls. 1,330,532 $
31 4 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 319,236 38,938,602,294 Rls. 1,275,676 $
32 2 1395 سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 837,175 36,992,435,080 Rls. 1,221,586 $
33 11 1395 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,476,362 36,795,199,008 Rls. 1,136,801 $
34 10 1395 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,440,824 35,868,554,488 Rls. 1,109,437 $
35 7 1395 سهلان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,320 35,394,065,000 Rls. 1,132,501 $
36 9 1395 سهلان ترکيه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 188,000 34,678,581,000 Rls. 1,080,968 $
37 3 1395 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 391,000 33,558,455,210 Rls. 1,105,443 $
38 5 1395 سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,384,890 32,991,807,215 Rls. 1,066,178 $
39 12 1395 سهلان ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعيکه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 612,100 32,154,451,800 Rls. 993,065 $
40 10 1395 سهلان ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 23,240 31,294,460,544 Rls. 975,817 $
41 3 1395 سهلان ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 5,741,621 30,584,608,000 Rls. 1,004,784 $
42 11 1395 سهلان ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,112,916 29,691,031,127 Rls. 917,361 $
43 11 1395 سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,319,323 28,943,879,077 Rls. 894,328 $
44 1 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 250,746 28,001,862,599 Rls. 925,896 $
45 3 1395 سهلان ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 223,947 27,852,538,026 Rls. 915,483 $
46 2 1395 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 322,000 27,098,043,170 Rls. 894,285 $
47 4 1395 سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 576,000 26,224,770,748 Rls. 862,540 $
48 12 1395 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيکتاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 195,930 25,407,227,209 Rls. 785,046 $
49 3 1395 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 472,089 24,885,765,040 Rls. 818,063 $
50 6 1395 سهلان ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,201,350 24,698,467,150 Rls. 793,073 $
51 11 1395 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 299,000 24,454,985,400 Rls. 755,618 $
52 10 1395 سهلان ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,292,481 24,150,377,068 Rls. 748,929 $
53 3 1395 سهلان ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 123,000 23,826,457,600 Rls. 782,388 $
54 5 1395 سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 469,000 23,749,172,700 Rls. 775,464 $
55 1 1395 سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 973,960 23,408,799,230 Rls. 773,996 $
56 12 1395 سهلان ترکيه 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 166,000 23,200,839,200 Rls. 715,850 $
57 9 1395 سهلان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 181,915 23,080,892,706 Rls. 722,743 $
58 7 1395 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 276,000 22,398,377,040 Rls. 711,624 $
59 9 1395 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 284,000 21,941,371,880 Rls. 684,491 $
60 12 1395 سهلان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 37,821 21,848,421,790 Rls. 674,023 $
61 3 1395 سهلان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 32,225 21,430,388,000 Rls. 707,367 $
62 12 1395 سهلان ترکيه 40116190 لاستيکرويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليهکشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 364,636 21,260,499,540 Rls. 656,169 $
63 9 1395 سهلان ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,032,896 21,199,559,851 Rls. 661,098 $
64 5 1395 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدتراکتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 63,899 20,670,931,686 Rls. 667,595 $
65 4 1395 سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 452,255 19,968,216,498 Rls. 648,529 $
66 11 1395 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 302,181 19,711,469,783 Rls. 608,934 $
67 2 1395 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 352,907 19,552,853,184 Rls. 645,547 $
68 2 1395 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائوکامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 168,000 19,549,276,000 Rls. 645,510 $
69 10 1395 سهلان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 151,288 19,466,202,791 Rls. 605,158 $
70 1 1395 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائوکامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 168,000 19,199,822,400 Rls. 634,768 $
71 12 1395 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 765,374 19,087,176,438 Rls. 588,974 $
72 5 1395 سهلان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 53,230 18,897,541,600 Rls. 610,504 $
73 4 1395 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 334,059 18,890,142,283 Rls. 616,902 $
74 6 1395 سهلان ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشينکاري برا يکارکردن روي فلزا ت 45,500 18,592,590,000 Rls. 597,982 $
75 2 1395 سهلان ترکيه 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 120,000 18,392,682,000 Rls. 607,328 $
76 8 1395 سهلان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 141,698 17,953,517,717 Rls. 566,793 $
77 6 1395 سهلان ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا يکائوچويامواد پلاستيكي . 19,000 17,608,500,000 Rls. 562,806 $
78 2 1395 سهلان ترکيه 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 120,000 17,594,114,000 Rls. 580,236 $
79 1 1395 سهلان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 156,324 17,485,640,906 Rls. 578,718 $
80 2 1395 سهلان ترکيه 56031300 ککبه وزن بيش از 70 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد 143,375 17,352,350,709 Rls. 573,499 $
81 12 1395 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 260,195 17,330,486,444 Rls. 534,862 $
82 8 1395 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 207,000 17,108,463,060 Rls. 537,797 $
83 3 1395 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائوکامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 147,000 17,089,608,900 Rls. 563,511 $
84 5 1395 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائوکامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 147,000 16,984,108,400 Rls. 547,080 $
85 6 1395 سهلان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 133,835 16,730,930,399 Rls. 535,338 $
86 1 1395 سهلان ترکيه 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک)برا يکاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 11,100 16,616,803,115 Rls. 550,007 $
87 4 1395 سهلان ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,574,250 16,236,990,000 Rls. 529,064 $
88 12 1395 سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 273,500 16,088,741,900 Rls. 496,474 $
89 9 1395 سهلان ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعيکه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 307,950 16,058,608,475 Rls. 503,989 $
90 11 1395 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدتراکتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 49,062 15,826,065,264 Rls. 488,931 $
91 11 1395 سهلان ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,503,876 15,602,159,768 Rls. 482,010 $
92 10 1395 سهلان ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 115,944 15,584,857,960 Rls. 483,793 $
93 9 1395 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدتراکتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 51,881 15,385,652,443 Rls. 479,626 $
94 2 1395 سهلان ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 50,000 15,182,552,000 Rls. 503,000 $
95 4 1395 سهلان ترکيه 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 100,000 15,118,319,094 Rls. 492,358 $
96 2 1395 سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 277,000 15,028,771,412 Rls. 496,117 $
97 12 1395 سهلان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 79,100 14,959,119,400 Rls. 462,243 $
98 2 1395 سهلان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 242,000 14,887,936,800 Rls. 492,001 $
99 6 1395 سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 325,810 14,833,381,383 Rls. 474,107 $
100 4 1395 سهلان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 121,125 14,768,177,598 Rls. 484,471 $
مجموع کل
3,427,654,770,438 ريال
مجموع کل
109,488,922 دلار