آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 46,509 618,950,369,324 Rls. 19,798,183 $
2 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 48,786 533,837,604,785 Rls. 16,493,294 $
3 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176240 کککكارت شبكه حتي بيکسيم 1,439 314,741,209,004 Rls. 9,807,799 $
4 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 23,951 276,209,208,675 Rls. 8,635,931 $
5 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 36,346 272,822,672,589 Rls. 8,421,014 $
6 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 13,517 254,059,834,890 Rls. 8,006,597 $
7 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 47,419 186,732,155,750 Rls. 6,150,704 $
8 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 3,684 127,441,363,918 Rls. 4,107,711 $
9 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 14,802 123,275,865,242 Rls. 4,068,192 $
10 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 15,149 118,731,754,098 Rls. 3,695,859 $
11 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,209 116,847,545,756 Rls. 3,848,073 $
12 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 20,069 99,724,074,565 Rls. 3,284,251 $
13 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 17,504 98,944,347,327 Rls. 3,094,862 $
14 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,328 98,319,242,173 Rls. 3,049,323 $
15 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 46,467 93,523,858,269 Rls. 2,918,697 $
16 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 23,758 89,136,327,957 Rls. 2,753,952 $
17 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176110 کککدستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 5,127 85,850,046,274 Rls. 2,816,050 $
18 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 7,500 84,910,842,419 Rls. 2,778,121 $
19 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,691 83,641,860,874 Rls. 2,584,266 $
20 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,650 80,367,994,645 Rls. 2,618,853 $
21 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 31,932 80,345,339,413 Rls. 2,480,510 $
22 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 14,983 79,931,804,760 Rls. 2,483,308 $
23 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لولهکشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 13,790 77,251,581,599 Rls. 2,508,985 $
24 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4,385 75,117,787,437 Rls. 2,324,898 $
25 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,952 74,700,285,282 Rls. 2,327,122 $
26 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,497 74,328,829,668 Rls. 2,399,696 $
27 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 27,042 71,936,196,087 Rls. 2,222,539 $
28 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,457 71,360,863,164 Rls. 2,359,006 $
29 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,484 70,977,735,908 Rls. 2,278,662 $
30 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,462 70,960,358,514 Rls. 2,331,426 $
31 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,940 69,512,948,660 Rls. 2,188,607 $
32 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 2,446 68,897,527,764 Rls. 2,192,633 $
33 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 12,020 67,972,816,067 Rls. 2,111,465 $
34 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 37,266 67,810,744,061 Rls. 2,097,453 $
35 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 5,358 67,113,244,439 Rls. 2,073,434 $
36 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,114 65,784,483,542 Rls. 2,033,298 $
37 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,087 65,277,668,891 Rls. 2,060,092 $
38 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,430 64,306,020,400 Rls. 2,104,335 $
39 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 24,575 62,231,734,043 Rls. 1,938,701 $
40 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,082 62,000,535,645 Rls. 2,020,663 $
41 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 13,060 61,872,122,612 Rls. 1,990,655 $
42 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 10,479 61,782,961,223 Rls. 2,040,251 $
43 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 8,630 61,390,346,603 Rls. 1,956,162 $
44 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 166,585 59,294,448,308 Rls. 1,848,667 $
45 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 199 58,041,183,675 Rls. 1,806,578 $
46 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 139,286 58,000,627,127 Rls. 1,794,907 $
47 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,528 57,957,213,655 Rls. 1,901,710 $
48 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4,328 56,579,333,841 Rls. 1,809,590 $
49 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,544 56,271,868,841 Rls. 1,738,636 $
50 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,358 55,634,158,402 Rls. 1,768,565 $
51 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,418 55,327,765,310 Rls. 1,751,202 $
52 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 135,479 54,933,924,093 Rls. 1,697,306 $
53 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لولهکشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 7,890 54,260,419,311 Rls. 1,790,241 $
54 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 28,291 53,894,349,207 Rls. 1,666,819 $
55 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 6,884 53,883,069,394 Rls. 1,662,896 $
56 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 22,469 53,033,075,042 Rls. 1,638,408 $
57 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 11,055 52,728,671,424 Rls. 1,629,189 $
58 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 186 51,922,264,526 Rls. 1,604,321 $
59 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,309 51,775,885,477 Rls. 1,597,742 $
60 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 5,985 48,544,263,835 Rls. 1,554,021 $
61 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 129,970 48,206,949,278 Rls. 1,546,378 $
62 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 122 47,651,868,360 Rls. 1,502,285 $
63 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 19,680 47,435,397,068 Rls. 1,463,959 $
64 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 21,832 46,137,515,166 Rls. 1,425,537 $
65 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 15,538 46,094,135,196 Rls. 1,437,563 $
66 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 5,571 46,032,362,146 Rls. 1,497,517 $
67 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 22,057 45,569,346,169 Rls. 1,486,130 $
68 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 12,266 45,306,118,050 Rls. 1,444,514 $
69 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 5,466 44,604,147,211 Rls. 1,453,340 $
70 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,194 43,490,605,939 Rls. 1,393,758 $
71 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 17,853 43,276,658,950 Rls. 1,375,461 $
72 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,477 43,017,370,900 Rls. 1,420,305 $
73 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 106,882 42,431,193,473 Rls. 1,309,306 $
74 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,611 41,985,347,513 Rls. 1,295,297 $
75 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 19,223 41,745,948,468 Rls. 1,360,330 $
76 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 86073000 قلابهاوسايروسايلکوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 4,646 41,112,069,000 Rls. 1,270,263 $
77 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لولهکشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 9,907 40,765,145,306 Rls. 1,318,278 $
78 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,407 39,883,342,715 Rls. 1,296,203 $
79 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خکردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 18,350 38,639,958,000 Rls. 1,275,878 $
80 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 8,020 38,261,049,300 Rls. 1,181,098 $
81 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,909 37,509,817,958 Rls. 1,237,617 $
82 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 82075090 ا بزارها براي سوراخکردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 21,618 37,435,277,758 Rls. 1,200,400 $
83 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 105,477 37,288,734,403 Rls. 1,186,536 $
84 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 105,339 37,244,832,351 Rls. 1,172,408 $
85 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 10,168 37,202,500,778 Rls. 1,148,060 $
86 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 33,989 36,158,447,399 Rls. 1,194,395 $
87 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 12,939 35,617,215,009 Rls. 1,141,079 $
88 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 8,817 35,310,139,720 Rls. 1,128,647 $
89 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 5,437 34,768,649,619 Rls. 1,074,816 $
90 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 10,810 34,764,662,060 Rls. 1,074,178 $
91 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84715020 دستگاه كاملکامپيوترserverشاملکليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,707 34,571,962,560 Rls. 1,120,582 $
92 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 3,656 34,397,005,876 Rls. 1,134,919 $
93 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لولهکشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 4,667 33,214,275,825 Rls. 1,091,175 $
94 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 44,804 32,617,620,976 Rls. 1,044,891 $
95 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 12,000 31,650,781,300 Rls. 999,960 $
96 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 10,210 31,529,900,737 Rls. 1,008,839 $
97 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85402000 کلامپکها و لولهکها براي دوربين تلويزيون؛ مبدلکها و تشديدكنندهکهاي تصوير؛ ساير لامپکها و لولهکهاي فتوكاتود 854 31,340,298,400 Rls. 968,070 $
98 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,389 31,085,368,910 Rls. 1,027,555 $
99 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 37,380 30,983,668,424 Rls. 1,000,737 $
100 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 45,475 30,673,533,903 Rls. 994,617 $
مجموع کل
7,840,025,857,958 ريال
مجموع کل
248,419,312 دلار