آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 32,117 193,551,960,503 Rls. 6,320,253 $
2 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 33,255 152,885,971,570 Rls. 4,814,845 $
3 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 18,276 114,044,514,955 Rls. 3,704,344 $
4 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 5,903 109,320,538,964 Rls. 3,380,660 $
5 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17,989 107,327,058,900 Rls. 3,543,363 $
6 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20,795 94,999,722,779 Rls. 2,932,849 $
7 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,704 90,654,696,212 Rls. 2,798,654 $
8 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 7,766 89,423,689,000 Rls. 2,912,644 $
9 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,810 80,523,580,872 Rls. 2,508,387 $
10 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 10,093 79,815,493,650 Rls. 2,509,421 $
11 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 3,057 71,485,837,600 Rls. 2,359,580 $
12 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,559 65,582,244,000 Rls. 2,092,004 $
13 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 115,218 63,072,013,571 Rls. 2,036,501 $
14 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيکنوع عامل اکسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 61,056,400,000 Rls. 1,919,836 $
15 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,404 60,411,336,300 Rls. 1,866,621 $
16 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيکنوع عامل اکسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 58,162,100,000 Rls. 1,794,738 $
17 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 5,042 57,848,950,950 Rls. 1,785,076 $
18 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 6,334 52,162,105,000 Rls. 1,647,259 $
19 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 2,372 52,159,659,300 Rls. 1,622,334 $
20 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,655 51,751,475,436 Rls. 1,701,676 $
21 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,362 51,238,953,476 Rls. 1,607,968 $
22 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 6,357 49,418,405,280 Rls. 1,591,831 $
23 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 6,033 45,969,451,200 Rls. 1,419,950 $
24 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 5,531 44,815,629,600 Rls. 1,382,900 $
25 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشيکه توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 3 41,296,593,320 Rls. 1,287,370 $
26 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,280 40,310,103,920 Rls. 1,323,886 $
27 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 260 39,732,527,408 Rls. 1,283,433 $
28 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 450 37,834,631,250 Rls. 1,189,809 $
29 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,214 37,824,707,370 Rls. 1,174,141 $
30 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 450 37,625,300,625 Rls. 1,239,728 $
31 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 250 37,123,429,688 Rls. 1,146,528 $
32 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 250 36,989,890,875 Rls. 1,198,441 $
33 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشيکه توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 2 34,527,982,122 Rls. 1,115,395 $
34 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85235210 کککكارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 8,030 34,140,649,920 Rls. 1,125,641 $
35 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 449 32,754,169,539 Rls. 1,046,894 $
36 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,331 32,602,749,696 Rls. 1,069,644 $
37 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,340 32,260,672,418 Rls. 1,064,842 $
38 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 429 31,875,678,240 Rls. 989,334 $
39 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 3,852 31,597,594,700 Rls. 993,998 $
40 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشيکه توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 2 30,179,361,612 Rls. 932,209 $
41 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,138 29,793,618,515 Rls. 920,707 $
42 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13,116 29,032,303,735 Rls. 924,945 $
43 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,233 28,934,965,137 Rls. 893,790 $
44 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل اکسيژنه غيرمذکور 2,002 27,828,298,800 Rls. 873,823 $
45 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل اکسيژنه غيرمذکور 6,250 27,621,522,000 Rls. 853,396 $
46 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,124 27,521,796,250 Rls. 866,995 $
47 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 3,175 25,362,251,030 Rls. 783,600 $
48 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,807 24,899,573,306 Rls. 794,306 $
49 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 2,230 24,749,300,932 Rls. 794,903 $
50 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هايکاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 12,051 24,206,317,546 Rls. 782,524 $
51 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 73 23,081,220,895 Rls. 713,529 $
52 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 322 23,080,858,506 Rls. 712,305 $
53 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيکواملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 1,225 22,823,408,325 Rls. 707,146 $
54 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 781 22,052,182,500 Rls. 685,894 $
55 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 3,438 21,817,456,228 Rls. 673,458 $
56 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل اکسيژنه غيرمذکور 1,990 21,667,745,200 Rls. 689,916 $
57 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,497 20,347,012,665 Rls. 640,769 $
58 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 642 20,323,299,993 Rls. 666,937 $
59 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل اکسيژنه غيرمذکور 1,250 20,271,550,200 Rls. 667,260 $
60 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 4,500 20,100,951,600 Rls. 623,749 $
61 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,220 19,879,307,088 Rls. 639,671 $
62 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 1,050 19,834,267,200 Rls. 654,402 $
63 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 71151000 كاتاليزورها به شكل تور (Wire cloth) يا شبكه (Grill)،کاز پلاتين 200 19,819,821,867 Rls. 628,861 $
64 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,339 19,461,012,640 Rls. 606,835 $
65 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 5,100 18,455,350,130 Rls. 575,967 $
66 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيککه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 13,652 18,451,682,752 Rls. 575,011 $
67 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يکحلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 10,798 18,355,524,650 Rls. 593,441 $
68 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,524 18,314,027,880 Rls. 605,163 $
69 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 4,000 17,973,045,000 Rls. 555,270 $
70 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 3,541 17,853,210,000 Rls. 572,328 $
71 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 1,238 17,624,908,250 Rls. 544,491 $
72 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 821 17,402,165,380 Rls. 565,172 $
73 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85235210 کککكارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 4,242 17,297,325,360 Rls. 552,610 $
74 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85235210 کککكارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 4,242 17,293,127,040 Rls. 550,562 $
75 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85232110 كارتهاي توام شده باباريكه مغناطيسي ضبط نشده . 4,242 17,143,469,280 Rls. 553,766 $
76 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85232100 --- كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 4,242 16,809,579,360 Rls. 543,437 $
77 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليککه ساختاردا را ي يکحلقه ايميدا زول متراکم نشده باشدغيرمذکور 6,650 16,777,405,469 Rls. 518,511 $
78 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 6,562 16,746,718,464 Rls. 518,154 $
79 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415020 آز?تروما?س?ن 5,000 16,553,620,539 Rls. 511,467 $
80 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,128 16,294,514,000 Rls. 536,533 $
81 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 1,246 16,288,306,717 Rls. 536,682 $
82 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفافکردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,050 15,883,586,560 Rls. 515,868 $
83 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,232 15,737,794,560 Rls. 486,260 $
84 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل اکسيژنه غيرمذکور 5,306 15,699,530,404 Rls. 484,501 $
85 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيکواملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 257 15,446,585,750 Rls. 494,306 $
86 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,396 15,368,595,110 Rls. 497,205 $
87 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليککه ساختاردا را ي يکحلقه ايميدا زول متراکم نشده باشدغيرمذکور 14,300 15,339,241,997 Rls. 473,668 $
88 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,716 14,964,757,010 Rls. 462,381 $
89 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339994 سيكلوكسيب 1,775 14,694,355,232 Rls. 454,041 $
90 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 134 14,408,600,296 Rls. 445,725 $
91 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيککه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 3,616 14,309,898,863 Rls. 463,531 $
92 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 839 13,997,737,195 Rls. 436,474 $
93 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ،که درجاي ديگري مذکورنباشند 1 13,540,279,940 Rls. 439,762 $
94 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشيکه توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1 13,460,613,033 Rls. 444,611 $
95 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419040 سفازولين سديم 3,060 12,974,668,056 Rls. 427,220 $
96 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليککه ساختاردا را ي يکحلقه ايميدا زول متراکم نشده باشدغيرمذکور 4,879 12,926,378,236 Rls. 418,045 $
97 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419050 سفترياكسون سديم 4,000 12,813,123,120 Rls. 418,866 $
98 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيکها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ،کومن 895 12,577,884,995 Rls. 406,341 $
99 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيککه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 69 12,269,011,272 Rls. 378,650 $
100 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 2,050 12,220,000,184 Rls. 403,561 $
مجموع کل
3,595,134,496,062 ريال
مجموع کل
114,194,291 دلار