آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29420030 کککگلوپيکدوگرل بيکسلفات 5,547 240,618,276,881 Rls. 7,669,744 $
2 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 17,542 159,576,726,537 Rls. 4,930,432 $
3 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,103 159,176,522,260 Rls. 4,924,417 $
4 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 23,025 157,614,721,964 Rls. 4,865,134 $
5 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 12,925 132,467,466,912 Rls. 4,127,617 $
6 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 18,207 132,054,867,717 Rls. 4,206,541 $
7 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل اکسيژنه غيرمذکور 1,843 108,406,076,319 Rls. 3,505,540 $
8 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 46,370 104,354,396,312 Rls. 3,221,095 $
9 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل اکسيژنه غيرمذکور 1,952 101,928,255,297 Rls. 3,349,574 $
10 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 12,243 99,277,421,013 Rls. 3,178,512 $
11 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين متراکم نشده غيرمذکور 6,426 99,102,478,644 Rls. 3,087,646 $
12 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29333100 پيريدن و املاح آن 6,489 98,832,313,557 Rls. 3,251,599 $
13 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,017 86,152,975,915 Rls. 2,661,969 $
14 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,589 81,468,517,676 Rls. 2,567,239 $
15 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29420030 کککگلوپيکدوگرل بيکسلفات 1,854 81,001,156,476 Rls. 2,547,447 $
16 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل اکسيژنه غيرمذکور 1,227 72,632,062,386 Rls. 2,396,386 $
17 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 4,976 70,876,840,320 Rls. 2,241,872 $
18 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 4,976 69,690,032,730 Rls. 2,167,585 $
19 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,370 69,501,985,115 Rls. 2,270,780 $
20 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,953 62,955,251,448 Rls. 1,943,027 $
21 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 5,554 58,390,602,428 Rls. 1,855,103 $
22 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29333100 پيريدن و املاح آن 3,789 57,700,505,361 Rls. 1,866,344 $
23 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 981 57,562,065,690 Rls. 1,794,114 $
24 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 3,857 55,819,577,000 Rls. 1,800,919 $
25 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29420030 کککگلوپيکدوگرل بيکسلفات 1,234 53,556,008,879 Rls. 1,691,740 $
26 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 1 52,896,057,223 Rls. 1,702,425 $
27 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 1 52,583,518,437 Rls. 1,733,885 $
28 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1 52,236,253,118 Rls. 1,613,276 $
29 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 21,209 51,508,947,705 Rls. 1,594,832 $
30 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,993 51,068,748,994 Rls. 1,577,240 $
31 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين متراکم نشده غيرمذکور 3,222 50,100,656,668 Rls. 1,548,132 $
32 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 5,581 49,119,227,609 Rls. 1,608,884 $
33 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 5,558 48,841,974,352 Rls. 1,582,439 $
34 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,385 45,319,504,432 Rls. 1,413,157 $
35 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 1,823 43,334,212,928 Rls. 1,379,905 $
36 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 3,769 43,053,628,882 Rls. 1,405,799 $
37 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 12,041 40,190,829,211 Rls. 1,326,787 $
38 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,500 39,890,604,200 Rls. 1,307,643 $
39 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 17,784 39,818,057,706 Rls. 1,314,261 $
40 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 13,489 39,333,089,285 Rls. 1,224,432 $
41 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 4,120 39,322,277,980 Rls. 1,230,751 $
42 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 12,496 38,826,145,177 Rls. 1,199,681 $
43 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 18,482 38,450,688,296 Rls. 1,242,707 $
44 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 2,503 38,210,751,344 Rls. 1,227,276 $
45 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 17,210 38,120,445,234 Rls. 1,192,045 $
46 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 1,712 37,496,616,500 Rls. 1,157,167 $
47 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 16,111 35,868,417,492 Rls. 1,161,261 $
48 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,488 35,651,715,840 Rls. 1,133,204 $
49 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 784 35,573,984,356 Rls. 1,147,039 $
50 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,488 34,539,747,840 Rls. 1,065,976 $
51 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 22,183 34,404,331,796 Rls. 1,121,905 $
52 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29333100 پيريدن و املاح آن 2,178 34,279,889,583 Rls. 1,101,008 $
53 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15,910 34,164,081,141 Rls. 1,100,198 $
54 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,488 34,058,568,960 Rls. 1,052,035 $
55 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 8,215 33,888,863,088 Rls. 1,111,839 $
56 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29333100 پيريدن و املاح آن 2,169 33,835,755,331 Rls. 1,082,640 $
57 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,414 33,341,468,187 Rls. 1,032,476 $
58 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,466 33,037,381,702 Rls. 1,019,534 $
59 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 14,722 30,354,792,560 Rls. 936,899 $
60 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 3,245 29,558,947,588 Rls. 913,205 $
61 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 1,933 28,416,312,090 Rls. 935,478 $
62 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 12,894 27,808,402,807 Rls. 888,661 $
63 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,477 27,569,838,968 Rls. 850,820 $
64 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29420030 کککگلوپيکدوگرل بيکسلفات 618 26,643,856,635 Rls. 823,307 $
65 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,665 26,584,473,188 Rls. 821,041 $
66 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,765 26,550,804,130 Rls. 876,988 $
67 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا نيکاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 658 26,543,278,800 Rls. 825,583 $
68 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,851 26,384,929,560 Rls. 833,226 $
69 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 1,209 26,306,908,267 Rls. 869,004 $
70 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29420030 کککگلوپيکدوگرل بيکسلفات 615 26,201,298,366 Rls. 808,882 $
71 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 10,849 26,131,205,164 Rls. 844,135 $
72 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,824 25,670,654,335 Rls. 836,890 $
73 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 11,358 25,297,149,814 Rls. 803,088 $
74 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85408900 سايرلامپ ها و لوله ها و وا لوها,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,338 24,928,940,943 Rls. 805,250 $
75 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 175 24,720,825,656 Rls. 798,447 $
76 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 297 24,354,052,314 Rls. 801,752 $
77 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 1,018 24,255,540,000 Rls. 749,610 $
78 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 282 24,215,440,320 Rls. 791,612 $
79 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 2,810 24,201,421,745 Rls. 773,530 $
80 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,439 24,109,787,947 Rls. 744,351 $
81 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 5,913 23,881,132,160 Rls. 755,646 $
82 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 1,016 23,756,331,500 Rls. 743,231 $
83 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,539 23,702,101,281 Rls. 782,805 $
84 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 152 23,504,613,975 Rls. 777,960 $
85 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 6,364 22,828,096,942 Rls. 740,956 $
86 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 6,266 22,164,347,437 Rls. 700,784 $
87 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,019 21,638,265,538 Rls. 689,935 $
88 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,000 21,368,931,050 Rls. 669,269 $
89 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,848 20,953,948,378 Rls. 676,919 $
90 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 6,145 20,665,318,350 Rls. 646,433 $
91 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 132 20,435,706,004 Rls. 674,572 $
92 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 1,080 20,315,400,000 Rls. 669,393 $
93 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 2,760 20,175,679,500 Rls. 635,414 $
94 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 444 19,749,043,780 Rls. 628,750 $
95 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,752 19,439,360,017 Rls. 601,704 $
96 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 871 19,154,402,594 Rls. 632,229 $
97 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 287 19,020,572,786 Rls. 595,195 $
98 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 8,431 19,004,982,314 Rls. 611,504 $
99 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 230 18,546,087,732 Rls. 572,932 $
100 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 8,674 18,320,625,353 Rls. 565,824 $
مجموع کل
4,808,517,353,322 ريال
مجموع کل
152,537,431 دلار