آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,723 749,681,660,295 Rls. 23,738,875 $
2 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 22,399 636,176,675,291 Rls. 20,809,878 $
3 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,070 365,158,848,627 Rls. 11,275,985 $
4 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,003 348,643,337,544 Rls. 11,278,421 $
5 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,394 313,577,488,962 Rls. 10,379,454 $
6 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 21,146 304,048,479,001 Rls. 9,833,417 $
7 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 8,687 293,499,851,291 Rls. 9,349,587 $
8 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 953 264,706,969,541 Rls. 8,170,194 $
9 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,670 259,233,387,060 Rls. 8,037,411 $
10 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 916 220,181,793,627 Rls. 6,872,590 $
11 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12,604 210,360,523,468 Rls. 6,631,882 $
12 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,714 202,894,325,013 Rls. 6,335,209 $
13 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 2,637 194,071,097,839 Rls. 6,153,480 $
14 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,226 181,165,141,790 Rls. 5,789,929 $
15 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 21,406 173,935,605,249 Rls. 5,487,990 $
16 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 16,395 168,069,087,960 Rls. 5,552,225 $
17 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,349 152,942,919,162 Rls. 4,731,637 $
18 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 2,556 150,576,683,056 Rls. 4,836,255 $
19 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 697 137,462,234,004 Rls. 4,425,315 $
20 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 55,678 136,189,818,591 Rls. 4,207,733 $
21 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 1,200 122,562,769,900 Rls. 3,823,534 $
22 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,980 121,641,357,150 Rls. 3,790,900 $
23 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 4,357 117,551,975,044 Rls. 3,878,842 $
24 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,468 115,164,441,315 Rls. 3,725,798 $
25 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,742 109,084,097,399 Rls. 3,378,355 $
26 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 38,656 102,829,984,273 Rls. 3,177,866 $
27 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,537 101,788,877,726 Rls. 3,209,417 $
28 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,267 92,551,468,355 Rls. 2,977,894 $
29 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,577 91,691,373,944 Rls. 3,026,876 $
30 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 2,620 86,603,250,001 Rls. 2,817,725 $
31 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,619 82,363,404,600 Rls. 2,617,825 $
32 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,521 82,024,703,493 Rls. 2,662,656 $
33 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 800 81,369,276,000 Rls. 2,513,802 $
34 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,593 74,608,272,696 Rls. 2,382,209 $
35 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29371200 انسولين و املاح آن 53 74,302,839,626 Rls. 2,437,757 $
36 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,282 73,721,360,435 Rls. 2,427,440 $
37 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,151 73,250,621,516 Rls. 2,418,646 $
38 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,260 72,896,596,940 Rls. 2,406,146 $
39 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,714 71,547,204,577 Rls. 2,327,790 $
40 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,531 62,864,424,651 Rls. 2,075,755 $
41 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 237 61,034,638,500 Rls. 1,885,589 $
42 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,027 61,025,264,711 Rls. 1,971,587 $
43 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 229 60,016,717,482 Rls. 1,928,210 $
44 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,876 59,992,652,137 Rls. 1,928,263 $
45 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 312 56,706,980,013 Rls. 1,800,306 $
46 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 869 55,679,664,452 Rls. 1,834,721 $
47 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 736 52,095,810,750 Rls. 1,648,661 $
48 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,322 51,355,131,151 Rls. 1,684,612 $
49 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,660 51,031,207,919 Rls. 1,674,011 $
50 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1,714 50,737,758,567 Rls. 1,677,471 $
51 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,702 49,284,944,494 Rls. 1,521,010 $
52 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 660 47,999,160,000 Rls. 1,515,795 $
53 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 1,228 47,149,635,283 Rls. 1,547,033 $
54 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 336 46,833,060,000 Rls. 1,538,587 $
55 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,089 46,528,692,200 Rls. 1,501,546 $
56 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 801 46,251,181,860 Rls. 1,427,638 $
57 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 660 45,738,720,000 Rls. 1,513,926 $
58 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1,494 45,672,843,363 Rls. 1,501,462 $
59 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 460 44,525,691,994 Rls. 1,375,837 $
60 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 822 44,243,241,774 Rls. 1,464,377 $
61 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 853 43,127,248,240 Rls. 1,386,389 $
62 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,680 42,662,175,651 Rls. 1,318,171 $
63 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,733 41,499,824,888 Rls. 1,327,893 $
64 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 400 39,587,044,800 Rls. 1,221,747 $
65 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,052 39,535,281,370 Rls. 1,221,587 $
66 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,296 39,409,205,561 Rls. 1,235,661 $
67 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 48,965 39,093,020,090 Rls. 1,264,739 $
68 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 5,200 38,666,199,000 Rls. 1,202,644 $
69 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1,168 38,575,084,338 Rls. 1,272,398 $
70 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 546 38,064,686,070 Rls. 1,250,386 $
71 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 582 36,807,764,930 Rls. 1,152,755 $
72 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 619 36,576,811,000 Rls. 1,209,231 $
73 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 560 35,679,237,348 Rls. 1,122,094 $
74 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديکوهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 35,475,147,298 Rls. 1,126,268 $
75 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 191 34,912,756,230 Rls. 1,085,900 $
76 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 850 32,626,965,664 Rls. 1,048,688 $
77 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 870 32,097,727,194 Rls. 1,037,156 $
78 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 614 31,138,709,646 Rls. 962,029 $
79 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,476 30,724,452,720 Rls. 950,224 $
80 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 572 30,636,684,449 Rls. 955,233 $
81 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 365 30,605,228,540 Rls. 945,057 $
82 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيککه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 16,859 30,252,371,142 Rls. 971,632 $
83 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 136 29,751,122,583 Rls. 958,323 $
84 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90192020 دستگاه ونتيلاتور 2,969 29,278,204,105 Rls. 903,249 $
85 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,280 28,954,944,366 Rls. 940,402 $
86 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 388 28,611,891,521 Rls. 909,440 $
87 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,386 28,316,838,272 Rls. 913,865 $
88 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91011900 ساعت مچي برقي ،غيرازرديف 91011100باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها 717 28,229,767,161 Rls. 872,689 $
89 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,835 28,228,743,290 Rls. 900,467 $
90 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,905 27,756,937,396 Rls. 909,173 $
91 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,891 27,731,953,248 Rls. 897,770 $
92 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,999 27,464,633,074 Rls. 873,759 $
93 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 652 27,019,077,380 Rls. 877,542 $
94 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 707 26,850,070,084 Rls. 853,812 $
95 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليککه فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 12 25,844,544,073 Rls. 813,950 $
96 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 11,725 25,785,479,397 Rls. 826,976 $
97 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,026 25,622,112,291 Rls. 816,898 $
98 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 705 25,073,087,172 Rls. 800,989 $
99 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,730 24,851,419,528 Rls. 766,944 $
100 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 497 24,024,732,846 Rls. 756,242 $
مجموع کل
9,584,046,407,617 ريال
مجموع کل
305,775,715 دلار