آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيکداراي ا نسولينکه توليددا خلي ندا رند 71,830 528,382,568,572 Rls. 17,118,263 $
2 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيکداراي ا نسولينکه توليددا خلي ندا رند 53,207 397,736,157,903 Rls. 13,123,922 $
3 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيکداراي ا نسولينکه توليددا خلي ندا رند 37,543 312,019,996,428 Rls. 10,000,286 $
4 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيکداراي ا نسولينکه توليددا خلي ندا رند 37,694 278,225,575,407 Rls. 8,597,290 $
5 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 28,716 214,027,084,817 Rls. 6,610,058 $
6 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,181 161,376,445,770 Rls. 5,044,397 $
7 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيکداراي ا نسولينکه توليددا خلي ندا رند 21,073 158,672,227,124 Rls. 5,040,175 $
8 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيکداراي ا نسولينکه توليددا خلي ندا رند 6,365 137,257,489,090 Rls. 4,304,415 $
9 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,349 135,169,814,778 Rls. 4,413,741 $
10 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 2,964 135,113,562,164 Rls. 4,174,046 $
11 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,139 120,888,594,492 Rls. 3,902,411 $
12 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيکداراي ا نسولينکه توليددا خلي ندا رند 15,937 119,011,228,052 Rls. 3,766,353 $
13 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,491 86,976,833,580 Rls. 2,779,967 $
14 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 134 83,092,998,780 Rls. 2,566,262 $
15 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,860 79,899,454,068 Rls. 2,502,927 $
16 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيکداراي ا نسولينکه توليددا خلي ندا رند 10,578 78,125,112,018 Rls. 2,558,962 $
17 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29371200 انسولين و املاح آن 55 77,369,997,637 Rls. 2,389,512 $
18 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29371200 انسولين و املاح آن 50 76,617,550,186 Rls. 2,409,584 $
19 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيکداراي ا نسولينکه توليددا خلي ندا رند 5,944 71,645,985,507 Rls. 2,364,068 $
20 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 26,741 62,800,204,951 Rls. 1,939,263 $
21 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 5,530 44,148,494,163 Rls. 1,395,688 $
22 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 21069080 کمكمل غذايي، 5,917 43,434,000,000 Rls. 1,425,000 $
23 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 1,400 38,849,547,408 Rls. 1,256,860 $
24 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 630 36,226,949,522 Rls. 1,170,197 $
25 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 1,299 34,479,619,520 Rls. 1,065,168 $
26 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 8,750 30,211,251,356 Rls. 981,203 $
27 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديکوهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1 27,299,898,940 Rls. 849,673 $
28 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 10,435 24,847,132,050 Rls. 821,744 $
29 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,447 24,281,561,573 Rls. 778,888 $
30 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 800 23,757,812,190 Rls. 735,081 $
31 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 880 22,973,712,634 Rls. 729,921 $
32 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 3,113 22,187,733,243 Rls. 709,570 $
33 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 2,933 21,983,825,743 Rls. 679,905 $
34 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديکوهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1 21,800,662,750 Rls. 673,942 $
35 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 1,000 19,737,835,250 Rls. 651,500 $
36 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,474 19,342,505,975 Rls. 636,596 $
37 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,292 18,918,430,821 Rls. 588,722 $
38 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 6,559 18,164,927,352 Rls. 598,969 $
39 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 2,182 17,646,228,741 Rls. 545,229 $
40 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,255 16,126,239,738 Rls. 532,615 $
41 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 1,023 15,686,777,543 Rls. 514,658 $
42 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 839 15,683,371,060 Rls. 517,693 $
43 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 1,021 15,617,730,000 Rls. 482,803 $
44 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 752 14,659,361,684 Rls. 452,938 $
45 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 6,254 14,612,960,350 Rls. 451,547 $
46 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 826 13,932,545,184 Rls. 429,935 $
47 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,799 13,916,058,916 Rls. 454,981 $
48 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 753 13,686,558,013 Rls. 424,331 $
49 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 792 13,601,177,359 Rls. 439,400 $
50 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 601 13,187,753,654 Rls. 407,293 $
51 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 512 12,572,147,634 Rls. 388,425 $
52 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,762 12,474,890,107 Rls. 405,658 $
53 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 1,322 11,417,074,156 Rls. 352,343 $
54 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,240 10,542,805,200 Rls. 325,702 $
55 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 175 10,378,534,500 Rls. 342,809 $
56 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 609 9,602,787,168 Rls. 296,236 $
57 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 31 9,546,116,742 Rls. 301,284 $
58 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 4,400 9,466,254,000 Rls. 292,024 $
59 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 3,774 8,943,106,500 Rls. 286,795 $
60 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,616 8,454,658,934 Rls. 263,459 $
61 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 316 8,241,573,560 Rls. 258,355 $
62 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,037 8,015,441,913 Rls. 247,367 $
63 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 340 7,829,788,768 Rls. 258,994 $
64 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 434 7,401,357,600 Rls. 242,827 $
65 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,394 7,199,035,900 Rls. 224,218 $
66 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 316 6,645,001,482 Rls. 205,600 $
67 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 2,586 6,546,742,356 Rls. 216,093 $
68 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 18 6,469,625,700 Rls. 213,174 $
69 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,300 6,419,136,750 Rls. 198,250 $
70 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 2,237 5,585,104,800 Rls. 177,689 $
71 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 280 5,463,840,000 Rls. 177,024 $
72 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 700 5,427,831,774 Rls. 170,428 $
73 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,065 5,388,524,700 Rls. 169,828 $
74 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 243 5,269,897,859 Rls. 165,971 $
75 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 240 5,253,538,230 Rls. 163,402 $
76 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 240 5,203,243,260 Rls. 160,748 $
77 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 786 5,116,184,271 Rls. 158,161 $
78 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 203 4,764,076,098 Rls. 149,833 $
79 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 219 4,697,572,800 Rls. 153,120 $
80 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 205 4,478,578,059 Rls. 140,557 $
81 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 503 4,409,687,821 Rls. 145,405 $
82 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 160 4,108,819,760 Rls. 132,215 $
83 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 270 3,868,807,846 Rls. 125,678 $
84 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 135 3,658,712,080 Rls. 118,644 $
85 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 460 3,575,937,673 Rls. 118,226 $
86 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,200 3,531,829,202 Rls. 108,984 $
87 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 662 3,520,576,160 Rls. 112,647 $
88 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 344 3,427,587,808 Rls. 106,878 $
89 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 197 3,360,159,640 Rls. 105,576 $
90 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 701 3,348,729,600 Rls. 110,076 $
91 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 175 3,327,183,120 Rls. 105,756 $
92 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 8 3,217,521,000 Rls. 99,371 $
93 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 412 3,211,992,214 Rls. 106,352 $
94 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,135 3,143,879,500 Rls. 97,147 $
95 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 108 3,006,571,912 Rls. 98,375 $
96 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 98 2,950,640,560 Rls. 97,394 $
97 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 445 2,854,665,997 Rls. 92,223 $
98 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 489 2,789,031,111 Rls. 90,910 $
99 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 880 2,728,699,620 Rls. 87,043 $
100 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 100 2,719,952,400 Rls. 85,895 $
مجموع کل
4,276,986,999,901 ريال
مجموع کل
136,259,121 دلار