آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 32,619 518,240,532,797 Rls. 16,003,468 $
2 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 25,282 353,234,349,581 Rls. 11,040,705 $
3 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 26,944 339,249,929,280 Rls. 10,525,979 $
4 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 15,651 321,108,951,289 Rls. 10,594,243 $
5 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 18,267 301,951,711,520 Rls. 9,756,213 $
6 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 35,100 198,775,648,678 Rls. 6,383,007 $
7 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 11,732 198,617,966,967 Rls. 6,137,962 $
8 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 13,287 189,497,186,543 Rls. 6,070,474 $
9 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 13,547 187,518,590,773 Rls. 5,981,497 $
10 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 12,143 164,585,400,772 Rls. 5,385,973 $
11 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 10,319 156,187,644,078 Rls. 5,133,833 $
12 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 32,070 154,669,525,576 Rls. 4,773,502 $
13 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 32,000 150,701,105,356 Rls. 4,656,232 $
14 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 7,795 142,620,154,939 Rls. 4,534,861 $
15 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 21,760 134,442,587,022 Rls. 4,343,663 $
16 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 27,455 133,612,865,730 Rls. 4,164,138 $
17 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 24,010 106,272,136,238 Rls. 3,299,155 $
18 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 16,178 87,260,332,162 Rls. 2,839,183 $
19 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 14,402 74,532,580,996 Rls. 2,372,895 $
20 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 4,080 73,642,646,450 Rls. 2,435,436 $
21 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 18,750 69,648,327,300 Rls. 2,248,752 $
22 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,319 56,266,553,780 Rls. 1,816,003 $
23 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 5,114 54,467,224,554 Rls. 1,683,023 $
24 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 3,327 54,443,550,800 Rls. 1,767,457 $
25 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,877 51,875,512,990 Rls. 1,601,586 $
26 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 33,780 48,808,425,756 Rls. 1,521,201 $
27 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 3,632 48,595,235,868 Rls. 1,513,961 $
28 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 75072000 لوا زم وا تصالات لولهکشي از نيکل. 2,770 46,775,665,029 Rls. 1,534,635 $
29 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 5,856 44,049,979,332 Rls. 1,361,113 $
30 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 2,715 40,321,004,241 Rls. 1,247,391 $
31 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 847 40,005,430,192 Rls. 1,240,480 $
32 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 20,693 39,514,055,905 Rls. 1,224,415 $
33 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 259 38,434,892,966 Rls. 1,260,987 $
34 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 2,670 38,398,045,120 Rls. 1,228,571 $
35 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 8,000 37,886,811,725 Rls. 1,189,054 $
36 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 19,376 37,775,916,287 Rls. 1,167,231 $
37 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 6,346 37,245,563,263 Rls. 1,228,747 $
38 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 884 36,559,409,027 Rls. 1,129,665 $
39 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 685 35,690,115,719 Rls. 1,152,261 $
40 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 645 34,547,244,866 Rls. 1,081,664 $
41 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30022000 واكسنکها براي پزشكي 6,808 33,683,760,000 Rls. 1,088,187 $
42 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 4,694 32,207,928,515 Rls. 1,061,897 $
43 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,906 30,831,194,320 Rls. 955,432 $
44 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 3,006 30,786,184,583 Rls. 970,164 $
45 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8,949 30,615,874,384 Rls. 945,969 $
46 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 635 30,137,813,932 Rls. 992,020 $
47 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,995 29,756,565,157 Rls. 965,361 $
48 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 625 29,653,564,274 Rls. 932,669 $
49 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,063 29,041,925,512 Rls. 896,487 $
50 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 2,856 28,721,615,969 Rls. 923,286 $
51 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 608 28,681,845,370 Rls. 915,406 $
52 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 16,640 27,665,307,842 Rls. 855,813 $
53 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,435 27,518,544,000 Rls. 880,509 $
54 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 5,195 27,434,043,739 Rls. 903,952 $
55 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 510 27,050,524,144 Rls. 876,629 $
56 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,766 26,869,241,800 Rls. 830,278 $
57 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 524 26,459,689,876 Rls. 873,862 $
58 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 489 26,429,064,517 Rls. 872,288 $
59 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,646 26,256,622,858 Rls. 860,045 $
60 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 305 26,030,329,833 Rls. 843,350 $
61 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 3,502 25,949,716,650 Rls. 807,669 $
62 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 97 25,739,959,958 Rls. 795,327 $
63 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکيکارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 584 25,592,567,394 Rls. 843,766 $
64 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 2,547 25,458,131,985 Rls. 829,333 $
65 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,748 23,984,238,319 Rls. 761,833 $
66 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 9,215 23,589,244,250 Rls. 770,220 $
67 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 5,751 23,464,172,096 Rls. 724,880 $
68 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 5,325 22,576,099,484 Rls. 696,699 $
69 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 1,890 22,200,417,643 Rls. 725,168 $
70 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکيکارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 240 21,638,842,201 Rls. 682,776 $
71 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 4,840 21,466,208,159 Rls. 695,704 $
72 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکيکارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 435 21,217,192,590 Rls. 685,879 $
73 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 577 20,978,332,701 Rls. 690,728 $
74 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,234 20,732,557,610 Rls. 682,413 $
75 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,096 20,642,525,372 Rls. 645,854 $
76 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا نيکاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 839 20,594,314,276 Rls. 635,588 $
77 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 452 20,480,221,875 Rls. 671,207 $
78 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,335 20,457,378,252 Rls. 670,893 $
79 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 465 20,218,376,097 Rls. 664,912 $
80 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 3,545 20,126,822,805 Rls. 621,594 $
81 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 6,437 20,064,040,402 Rls. 619,229 $
82 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 753 19,803,784,156 Rls. 612,428 $
83 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,145 19,760,227,425 Rls. 610,938 $
84 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,298 19,459,244,700 Rls. 601,277 $
85 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,291 19,287,441,405 Rls. 621,476 $
86 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,398 18,519,423,234 Rls. 590,104 $
87 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 2,399 18,279,011,966 Rls. 579,279 $
88 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 18,011 17,671,588,818 Rls. 550,379 $
89 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 21069080 کمكمل غذايي، 9,482 17,653,564,640 Rls. 571,391 $
90 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 542 17,355,716,326 Rls. 535,432 $
91 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 16,769 17,109,075,590 Rls. 528,536 $
92 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 5,746 16,987,070,178 Rls. 524,241 $
93 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 17,012 16,856,431,350 Rls. 521,212 $
94 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,651 16,558,796,168 Rls. 512,075 $
95 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 21069080 کمكمل غذايي، 11,480 16,293,545,022 Rls. 502,856 $
96 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 10,756 16,000,970,018 Rls. 493,916 $
97 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا نيکاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 839 15,916,079,120 Rls. 502,624 $
98 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,408 15,785,884,623 Rls. 521,511 $
99 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 15,552 15,567,000,409 Rls. 481,105 $
100 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 4,146 15,531,979,660 Rls. 502,101 $
مجموع کل
6,251,430,647,018 ريال
مجموع کل
198,358,773 دلار