آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 5,757 171,572,982,414 Rls. 5,299,715 $
2 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 737 72,805,965,202 Rls. 2,392,848 $
3 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 11,083 72,369,727,370 Rls. 2,392,090 $
4 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 544 64,680,421,645 Rls. 2,134,947 $
5 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,596 60,782,226,488 Rls. 1,916,058 $
6 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 237 60,310,257,000 Rls. 1,991,421 $
7 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 20 58,450,330,125 Rls. 1,806,923 $
8 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,647 56,243,819,836 Rls. 1,745,064 $
9 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 23,168 53,237,458,538 Rls. 1,651,004 $
10 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 21,248 53,071,700,582 Rls. 1,714,792 $
11 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 6,670 50,789,780,552 Rls. 1,569,140 $
12 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 19 50,167,033,150 Rls. 1,648,271 $
13 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,501 47,252,409,400 Rls. 1,517,284 $
14 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 3,722 42,190,543,098 Rls. 1,374,934 $
15 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيکاسيد، سديم استريل 720 41,973,711,840 Rls. 1,321,923 $
16 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيکاسيد، سديم استريل 650 41,931,888,180 Rls. 1,384,576 $
17 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,244 41,147,601,736 Rls. 1,331,126 $
18 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84119910 پره هاي ثابت و متحرکداغ توربين گازي 2,381 40,831,664,776 Rls. 1,261,716 $
19 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 7,639 38,860,502,550 Rls. 1,213,668 $
20 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,728 37,814,508,553 Rls. 1,203,650 $
21 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,168 37,272,393,843 Rls. 1,163,872 $
22 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 1,384 36,441,855,308 Rls. 1,194,762 $
23 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,272 36,174,436,255 Rls. 1,141,189 $
24 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 4,671 32,812,601,844 Rls. 1,012,601 $
25 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 242 32,026,295,300 Rls. 1,058,371 $
26 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 4,077 30,439,966,200 Rls. 1,005,117 $
27 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,990 30,021,127,528 Rls. 936,590 $
28 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا نيکاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,197 27,425,384,000 Rls. 905,248 $
29 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,875 27,418,872,539 Rls. 907,850 $
30 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,407 27,409,030,178 Rls. 904,579 $
31 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 1,692 27,203,051,851 Rls. 897,503 $
32 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 215 25,689,657,000 Rls. 848,263 $
33 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 1,705 24,350,724,179 Rls. 803,066 $
34 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 759 23,699,343,400 Rls. 741,948 $
35 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 973 23,621,195,752 Rls. 736,648 $
36 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 504 23,313,898,200 Rls. 753,122 $
37 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 81 23,124,150,000 Rls. 762,947 $
38 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,347 21,486,036,000 Rls. 697,825 $
39 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 21069080 کمكمل غذايي، 9,499 20,989,324,029 Rls. 647,979 $
40 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 3,170 20,768,353,759 Rls. 665,837 $
41 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 1,080 20,700,411,903 Rls. 638,778 $
42 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 920 20,113,254,714 Rls. 640,841 $
43 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 5,031 20,069,059,040 Rls. 622,841 $
44 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 105 20,005,736,000 Rls. 644,411 $
45 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 700 19,816,561,600 Rls. 620,071 $
46 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 1,200 19,465,257,900 Rls. 625,452 $
47 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا نيکاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 597 19,377,205,232 Rls. 639,596 $
48 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,165 19,266,857,057 Rls. 621,959 $
49 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا نيکاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,371 18,882,055,608 Rls. 583,337 $
50 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا يکائوچوياموا دپلاستيکي. 3,288 18,844,608,000 Rls. 604,247 $
51 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 440 18,600,851,734 Rls. 574,734 $
52 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 1,147 18,411,089,150 Rls. 595,274 $
53 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 464 17,530,128,000 Rls. 553,595 $
54 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک(Scanners ) تشخيص امراض 1,128 17,428,167,400 Rls. 550,894 $
55 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,192 16,688,136,536 Rls. 549,119 $
56 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,922 15,988,782,469 Rls. 493,548 $
57 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتيکوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,801 15,796,363,779 Rls. 488,104 $
58 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,338 15,312,465,786 Rls. 473,088 $
59 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 2,625 14,911,855,809 Rls. 488,452 $
60 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 200 14,706,144,000 Rls. 475,773 $
61 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 286 14,587,134,790 Rls. 451,021 $
62 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,537 14,088,349,002 Rls. 436,689 $
63 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 3,075 14,029,699,950 Rls. 433,484 $
64 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,151 13,968,618,672 Rls. 451,590 $
65 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 292 13,786,088,120 Rls. 454,905 $
66 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 17 13,751,988,500 Rls. 454,236 $
67 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 300 13,673,217,300 Rls. 449,201 $
68 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حداکثر 375کيلووا ت 8,314 13,569,085,790 Rls. 420,531 $
69 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,258 13,545,408,010 Rls. 448,391 $
70 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 469 13,353,129,608 Rls. 419,686 $
71 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 771 13,345,306,376 Rls. 439,634 $
72 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,027 12,986,827,760 Rls. 401,299 $
73 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 846 12,879,607,238 Rls. 401,398 $
74 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,027 12,777,103,520 Rls. 422,244 $
75 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30023090 سايرواکسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,028 12,576,725,280 Rls. 389,131 $
76 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 896 12,363,524,647 Rls. 400,367 $
77 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 8,110 12,192,359,869 Rls. 376,270 $
78 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 318 12,126,223,200 Rls. 374,243 $
79 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 515 11,862,942,431 Rls. 388,367 $
80 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 4,756 11,713,596,506 Rls. 362,112 $
81 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 10,938 11,448,400,224 Rls. 353,753 $
82 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيککه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,035 11,444,216,016 Rls. 355,638 $
83 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 5,900 11,442,887,162 Rls. 375,928 $
84 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 2,495 11,414,662,425 Rls. 374,497 $
85 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,198 11,305,701,600 Rls. 373,037 $
86 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,869 11,084,892,310 Rls. 354,771 $
87 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 115 10,895,581,610 Rls. 359,682 $
88 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,353 10,879,076,141 Rls. 336,161 $
89 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,496 10,724,994,161 Rls. 347,317 $
90 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,430 10,721,125,448 Rls. 346,728 $
91 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 104 10,427,534,200 Rls. 336,942 $
92 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,412 10,422,156,709 Rls. 322,012 $
93 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 400 10,240,712,000 Rls. 316,276 $
94 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 4,439 10,230,139,920 Rls. 338,220 $
95 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آمادهکردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 412 10,167,987,826 Rls. 327,110 $
96 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,096 10,161,189,807 Rls. 321,034 $
97 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 56 10,079,014,400 Rls. 324,658 $
98 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,946 9,999,118,212 Rls. 311,766 $
99 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 348 9,994,560,000 Rls. 326,726 $
100 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84119910 پره هاي ثابت و متحرکداغ توربين گازي 158 9,852,080,000 Rls. 309,843 $
مجموع کل
2,546,200,188,657 ريال
مجموع کل
81,327,479 دلار