آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 20,032 422,359,293,360 Rls. 13,049,044 $
2 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 17,801 371,423,200,009 Rls. 11,465,479 $
3 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 19,928 342,430,362,412 Rls. 10,683,930 $
4 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 22,837 291,729,419,198 Rls. 9,439,842 $
5 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 12,469 235,319,044,958 Rls. 7,555,962 $
6 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,799 227,707,422,768 Rls. 7,229,793 $
7 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 25,155 203,977,075,143 Rls. 6,439,967 $
8 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 6,923 180,289,744,066 Rls. 5,878,918 $
9 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,438 176,396,609,074 Rls. 5,450,458 $
10 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 10,979 159,688,820,569 Rls. 4,947,033 $
11 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 3,847 143,229,111,199 Rls. 4,441,068 $
12 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 7,511 143,211,629,054 Rls. 4,555,047 $
13 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 7,779 142,940,079,572 Rls. 4,716,542 $
14 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,693 142,379,353,843 Rls. 4,703,602 $
15 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 14,486 132,734,643,290 Rls. 4,381,066 $
16 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 17,209 130,885,971,400 Rls. 4,284,268 $
17 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 6,614 130,665,125,648 Rls. 4,317,814 $
18 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 13,984 128,702,731,026 Rls. 4,049,006 $
19 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 13,530 126,811,856,516 Rls. 4,165,154 $
20 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 13,327 122,216,409,793 Rls. 3,788,660 $
21 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,449 104,912,808,252 Rls. 3,443,758 $
22 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 3,062 104,006,480,197 Rls. 3,244,098 $
23 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 4,097 94,781,873,741 Rls. 3,115,487 $
24 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 3,823 83,859,202,560 Rls. 2,750,745 $
25 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,191 81,057,742,562 Rls. 2,678,393 $
26 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84715020 دستگاه كاملکامپيوترserverشاملکليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 8,798 80,160,235,434 Rls. 2,574,218 $
27 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 2,618 77,911,503,080 Rls. 2,432,542 $
28 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 11,021 77,789,784,493 Rls. 2,403,626 $
29 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,743 73,904,262,555 Rls. 2,374,727 $
30 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 9,372 69,625,402,819 Rls. 2,151,021 $
31 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,029 68,591,378,441 Rls. 2,252,392 $
32 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,623 66,808,703,841 Rls. 2,062,638 $
33 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 594 64,155,210,089 Rls. 2,092,327 $
34 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 14,452 64,033,321,416 Rls. 1,975,887 $
35 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,067 62,389,145,569 Rls. 1,936,518 $
36 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,061 61,382,082,636 Rls. 2,008,169 $
37 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,295 61,220,499,876 Rls. 1,966,525 $
38 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 11,634 60,570,357,430 Rls. 1,876,496 $
39 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 71151000 كاتاليزورها به شكل تور (Wire cloth) يا شبكه (Grill)،کاز پلاتين 43 58,108,015,740 Rls. 1,918,009 $
40 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 6,335 54,959,847,372 Rls. 1,775,753 $
41 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,648 54,571,005,091 Rls. 1,766,648 $
42 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 8,965 54,282,752,941 Rls. 1,731,313 $
43 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 8,535 53,523,848,239 Rls. 1,652,300 $
44 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,370 52,551,295,710 Rls. 1,621,905 $
45 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181960 دستگاه آندسکوپي 1,326 51,587,758,433 Rls. 1,662,006 $
46 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,285 51,357,627,922 Rls. 1,585,034 $
47 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,806 50,585,358,409 Rls. 1,601,813 $
48 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 19,684 49,081,899,024 Rls. 1,567,180 $
49 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 22,294 48,868,746,399 Rls. 1,581,966 $
50 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 4,635 46,019,665,473 Rls. 1,519,827 $
51 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,166 44,733,816,513 Rls. 1,445,960 $
52 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,379 44,733,264,747 Rls. 1,394,120 $
53 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 2,563 44,243,780,548 Rls. 1,379,245 $
54 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,445 43,783,728,546 Rls. 1,420,602 $
55 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,849 43,502,377,448 Rls. 1,412,010 $
56 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 1,714 43,430,140,243 Rls. 1,340,723 $
57 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 3,278 43,081,995,573 Rls. 1,331,131 $
58 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,941 41,567,897,109 Rls. 1,307,675 $
59 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديکوهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1 41,463,304,500 Rls. 1,287,931 $
60 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 932 40,974,233,277 Rls. 1,267,741 $
61 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,558 40,701,798,926 Rls. 1,256,177 $
62 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 16,171 40,381,057,850 Rls. 1,295,171 $
63 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 24,161 40,131,883,218 Rls. 1,240,066 $
64 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيککه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,980 39,856,218,971 Rls. 1,279,679 $
65 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 3,796 39,147,775,588 Rls. 1,219,540 $
66 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,952 39,036,419,030 Rls. 1,263,356 $
67 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 25,276 38,747,026,802 Rls. 1,244,871 $
68 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,806 38,734,115,538 Rls. 1,268,705 $
69 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 13,998 36,834,791,511 Rls. 1,138,129 $
70 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,278 36,816,274,519 Rls. 1,137,751 $
71 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,391 36,464,329,877 Rls. 1,139,311 $
72 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,271 36,262,406,569 Rls. 1,132,882 $
73 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 11,691 35,806,060,165 Rls. 1,180,578 $
74 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 3,119 34,735,250,004 Rls. 1,115,489 $
75 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 224 34,625,021,511 Rls. 1,077,609 $
76 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 کککپيچ و ميله و پلاك درون اندامي 260 32,869,290,193 Rls. 1,017,711 $
77 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,444 32,068,381,726 Rls. 1,001,732 $
78 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,068 31,469,211,530 Rls. 971,110 $
79 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,464 31,069,541,811 Rls. 1,016,140 $
80 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهاييکه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيکغيرمذکور 5,821 30,935,444,078 Rls. 991,648 $
81 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,883 30,905,941,492 Rls. 974,697 $
82 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,179 30,872,636,394 Rls. 1,008,122 $
83 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01012910 اسب براي مسابقه 17,880 30,680,100,000 Rls. 965,000 $
84 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7,995 30,157,468,361 Rls. 967,515 $
85 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181960 دستگاه آندسکوپي 309 30,092,186,906 Rls. 936,295 $
86 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,268 29,981,260,775 Rls. 962,983 $
87 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 6,682 29,769,690,664 Rls. 982,627 $
88 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 2,088 29,700,497,730 Rls. 980,344 $
89 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,776 29,665,424,703 Rls. 974,595 $
90 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 12,821 29,643,515,066 Rls. 968,569 $
91 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 950 29,115,450,000 Rls. 913,770 $
92 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهاييککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7,034 28,923,795,359 Rls. 954,229 $
93 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,296 28,787,473,303 Rls. 923,381 $
94 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديکوهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1 28,726,259,800 Rls. 940,919 $
95 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديکوهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 28,706,102,200 Rls. 948,648 $
96 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواعکاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير -کويل- مسدودکننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,756 28,503,973,744 Rls. 879,653 $
97 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,295 28,407,203,843 Rls. 912,106 $
98 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,331 28,245,763,097 Rls. 914,052 $
99 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,948 27,897,907,606 Rls. 867,361 $
100 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,840 27,621,528,163 Rls. 906,890 $
مجموع کل
7,682,366,735,770 ريال
مجموع کل
244,322,524 دلار