آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,067,760 485,431,039,162 Rls. 14,981,759 $
2 9 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,766,100 451,323,358,386 Rls. 14,122,033 $
3 7 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,416,940 371,795,203,345 Rls. 11,887,211 $
4 1 1395 جلفا ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 1,258,789 352,822,638,376 Rls. 11,659,714 $
5 4 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,366,860 334,210,243,313 Rls. 10,935,142 $
6 2 1395 جلفا ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 1,022,549 295,976,538,614 Rls. 9,771,508 $
7 2 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,135,900 288,441,963,309 Rls. 9,522,196 $
8 9 1395 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 10,553,291 278,263,489,679 Rls. 8,688,506 $
9 6 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,082,195 275,536,647,608 Rls. 8,867,354 $
10 8 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 886,140 241,251,538,255 Rls. 7,631,708 $
11 11 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 989,275 236,022,797,398 Rls. 7,292,584 $
12 5 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 919,440 228,706,578,346 Rls. 7,412,996 $
13 6 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 7,316,995 199,252,757,213 Rls. 6,401,532 $
14 4 1395 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 734,160 197,051,311,702 Rls. 6,447,732 $
15 10 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 743,310 177,027,227,873 Rls. 5,495,037 $
16 12 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 6,786,237 168,973,051,067 Rls. 5,217,622 $
17 3 1395 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 562,880 137,963,240,994 Rls. 4,539,578 $
18 11 1395 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,388,643 137,959,141,114 Rls. 4,268,653 $
19 3 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 6,343,936 131,462,965,969 Rls. 4,323,817 $
20 12 1395 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,800,006 124,641,390,299 Rls. 3,848,493 $
21 1 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 515,100 119,564,080,684 Rls. 3,951,092 $
22 5 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,124,843 119,338,797,884 Rls. 3,860,226 $
23 10 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,370,291 117,723,867,689 Rls. 3,652,860 $
24 6 1395 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,703,601 116,323,044,361 Rls. 3,733,498 $
25 5 1395 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,216,510 115,733,202,221 Rls. 3,755,974 $
26 1 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,373,902 115,009,393,563 Rls. 3,800,946 $
27 7 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,268,470 107,915,801,703 Rls. 3,444,477 $
28 2 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,380,768 105,395,399,372 Rls. 3,479,424 $
29 4 1395 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,241,101 105,048,925,807 Rls. 3,437,993 $
30 4 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,138,826 102,208,388,333 Rls. 3,330,680 $
31 1 1395 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 357,840 93,616,562,263 Rls. 3,093,505 $
32 10 1395 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,345,870 91,968,054,632 Rls. 2,849,048 $
33 2 1395 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,460,840 86,664,344,970 Rls. 2,861,238 $
34 4 1395 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 439,980 85,718,440,083 Rls. 2,803,037 $
35 9 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,244,851 83,085,379,152 Rls. 2,608,456 $
36 10 1395 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 384,229 74,751,726,241 Rls. 2,330,546 $
37 6 1395 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 330,343 71,658,169,102 Rls. 2,303,564 $
38 6 1395 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 547,820 70,644,012,330 Rls. 2,262,707 $
39 9 1395 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 343,285 69,297,648,746 Rls. 2,177,491 $
40 3 1395 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکوکه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 279,650 68,932,856,353 Rls. 2,268,375 $
41 3 1395 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,102,540 68,068,141,483 Rls. 2,236,315 $
42 9 1395 جلفا ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 2,393,810 67,547,026,464 Rls. 2,111,070 $
43 9 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 252,348 64,002,593,309 Rls. 2,001,963 $
44 5 1395 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 238,560 63,537,645,543 Rls. 2,063,251 $
45 8 1395 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 611,039 59,091,270,000 Rls. 1,860,000 $
46 9 1395 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 410,928 58,919,616,397 Rls. 1,840,566 $
47 11 1395 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,647,949 58,855,983,228 Rls. 1,818,496 $
48 12 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 251,748 57,657,078,534 Rls. 1,780,208 $
49 11 1395 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 243,746 54,740,191,974 Rls. 1,691,270 $
50 9 1395 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 458,495 51,212,929,530 Rls. 1,604,474 $
51 7 1395 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,090,150 50,348,323,843 Rls. 1,605,201 $
52 12 1395 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 221,670 49,651,195,782 Rls. 1,532,845 $
53 4 1395 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 425,795 48,553,468,043 Rls. 1,582,619 $
54 12 1395 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 450,000 48,121,425,000 Rls. 1,485,000 $
55 3 1395 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 225,657 47,756,183,839 Rls. 1,573,952 $
56 9 1395 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,543,603 47,686,479,716 Rls. 1,489,088 $
57 11 1395 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 450,000 47,099,370,000 Rls. 1,455,000 $
58 4 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 234,076 46,808,554,551 Rls. 1,532,902 $
59 6 1395 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 525,000 45,386,180,000 Rls. 1,458,293 $
60 10 1395 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 450,000 45,099,420,000 Rls. 1,395,000 $
61 4 1395 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 515,651 44,282,513,678 Rls. 1,446,108 $
62 5 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 214,162 43,262,397,195 Rls. 1,400,419 $
63 7 1395 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 333,100 41,313,419,776 Rls. 1,313,210 $
64 6 1395 جلفا ترکيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 849,200 40,211,754,991 Rls. 1,291,712 $
65 3 1395 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 311,650 40,066,064,951 Rls. 1,316,115 $
66 3 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 171,421 37,557,815,637 Rls. 1,235,465 $
67 4 1395 جلفا ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 119,882 35,825,116,184 Rls. 1,175,563 $
68 6 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 150,450 34,843,234,118 Rls. 1,119,589 $
69 12 1395 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,070,224 34,747,860,257 Rls. 1,072,815 $
70 2 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 181,030 34,232,737,643 Rls. 1,129,938 $
71 6 1395 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 134,640 34,114,048,250 Rls. 1,103,843 $
72 6 1395 جلفا ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 276,020 34,097,842,841 Rls. 1,096,748 $
73 12 1395 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 955,500 33,803,267,756 Rls. 1,043,237 $
74 3 1395 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 397,046 33,475,929,960 Rls. 1,103,032 $
75 6 1395 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 927,200 31,840,886,821 Rls. 1,023,573 $
76 7 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 125,334 31,722,714,872 Rls. 1,011,860 $
77 12 1395 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 456,387 31,668,266,743 Rls. 977,657 $
78 5 1395 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 255,730 31,294,360,127 Rls. 1,011,270 $
79 6 1395 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,471,037 30,400,030,589 Rls. 975,960 $
80 7 1395 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 134,157 29,671,772,095 Rls. 946,414 $
81 7 1395 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 300,000 29,154,570,000 Rls. 930,000 $
82 10 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 131,733 28,893,068,855 Rls. 895,914 $
83 6 1395 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 201,001 28,820,423,958 Rls. 927,963 $
84 12 1395 جلفا ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 234,840 28,677,360,188 Rls. 885,958 $
85 9 1395 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 440,098 28,676,622,148 Rls. 896,177 $
86 7 1395 جلفا ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 19,610 28,629,047,873 Rls. 912,306 $
87 8 1395 جلفا ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 234,163 28,097,507,007 Rls. 882,356 $
88 11 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 100,635 28,046,302,075 Rls. 866,503 $
89 11 1395 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 432,311 27,982,801,988 Rls. 864,622 $
90 3 1395 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,200,618 26,809,913,970 Rls. 882,344 $
91 8 1395 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 417,006 26,482,109,238 Rls. 836,499 $
92 3 1395 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 188,830 25,989,681,611 Rls. 853,258 $
93 11 1395 جلفا ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 891,000 25,008,620,780 Rls. 772,730 $
94 3 1395 جلفا ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 57,390 24,660,126,425 Rls. 813,457 $
95 8 1395 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 91,268 24,517,267,596 Rls. 775,351 $
96 1 1395 جلفا ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 893,550 24,128,135,420 Rls. 796,966 $
97 4 1395 جلفا ترکيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 178,445 23,861,242,898 Rls. 779,678 $
98 9 1395 جلفا ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 430,059 23,799,774,377 Rls. 742,162 $
99 6 1395 جلفا ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 85,330 23,501,148,120 Rls. 753,283 $
100 10 1395 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,312,464 23,276,908,992 Rls. 719,789 $
مجموع کل
9,352,298,962,751 ريال
مجموع کل
299,019,668 دلار