آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 3,260,768 1,230,839,166,820 Rls. 39,927,291 $
2 12 1395 بندر امام خميني چين 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 55,110,285 963,107,431,797 Rls. 29,744,817 $
3 3 1395 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 61,987,170 722,871,668,662 Rls. 23,809,931 $
4 6 1395 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 11,129,158 663,588,153,626 Rls. 21,735,141 $
5 1 1395 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 13,316,458 622,831,270,357 Rls. 20,671,367 $
6 5 1395 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 11,780,478 577,008,701,665 Rls. 18,906,785 $
7 7 1395 بندر امام خميني چين 31043000 سولفات پتاسيم 31,499,820 524,578,031,394 Rls. 16,700,988 $
8 2 1395 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 11,906,851 518,043,877,090 Rls. 17,187,962 $
9 4 1395 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 47,474,375 511,187,505,153 Rls. 16,657,390 $
10 3 1395 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لولهکشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 194,930 505,328,629,672 Rls. 16,662,652 $
11 6 1395 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 26,106,585 439,623,736,792 Rls. 14,148,118 $
12 6 1395 بندر امام خميني چين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 21,166,000 438,341,510,200 Rls. 14,181,220 $
13 7 1395 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 10,800,171 378,756,926,762 Rls. 12,068,854 $
14 10 1395 بندر امام خميني چين 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 25,182,385 366,458,366,435 Rls. 11,416,741 $
15 11 1395 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,843,446 347,938,563,667 Rls. 10,750,557 $
16 10 1395 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 9,326,012 344,887,415,215 Rls. 10,906,727 $
17 2 1395 بندر امام خميني چين 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاکبردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 434,500 328,556,655,618 Rls. 10,875,038 $
18 7 1395 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خکردن زمين ياچاهکندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 61,052 317,630,698,185 Rls. 10,163,207 $
19 12 1395 بندر امام خميني چين 31053000 ه?دروژنواورتوفسفات د? آمون?وم (فسفات د? آمون?ک) 26,250,000 275,543,376,413 Rls. 8,502,588 $
20 4 1395 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 12,425,475 266,688,996,453 Rls. 8,836,613 $
21 4 1395 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خکردن زمين ياچاهکندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 81,280 253,850,050,406 Rls. 8,229,879 $
22 1 1395 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 26,694,865 249,561,013,320 Rls. 8,250,715 $
23 7 1395 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 20,762,470 245,049,288,438 Rls. 7,799,128 $
24 8 1395 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خکردن زمين ياچاهکندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 922,464 238,186,646,447 Rls. 7,650,811 $
25 4 1395 بندر امام خميني چين 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 10,000,000 237,415,000,000 Rls. 7,860,904 $
26 4 1395 بندر امام خميني چين 72083620 کککعرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 14,384,110 228,011,493,371 Rls. 7,479,219 $
27 4 1395 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,148,351 214,636,602,670 Rls. 7,048,164 $
28 7 1395 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 10,000,000 201,197,000,000 Rls. 6,462,084 $
29 6 1395 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 411,038 195,795,398,306 Rls. 6,301,548 $
30 6 1395 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 4,219,841 192,998,338,921 Rls. 6,233,587 $
31 9 1395 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 15,499,038 189,369,501,207 Rls. 5,928,266 $
32 3 1395 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 8,099,548 179,618,532,268 Rls. 5,948,956 $
33 12 1395 بندر امام خميني چين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 14,800,000 160,700,054,048 Rls. 4,961,103 $
34 1 1395 بندر امام خميني چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 151,352,362,745 Rls. 5,015,155 $
35 6 1395 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خکردن زمين ياچاهکندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 535,026 149,207,707,630 Rls. 4,787,657 $
36 7 1395 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,110,961 145,548,928,696 Rls. 4,688,321 $
37 4 1395 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 7,447,963 130,235,945,915 Rls. 4,237,923 $
38 11 1395 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 61,417 122,838,868,169 Rls. 3,794,368 $
39 11 1395 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خکردن زمين ياچاهکندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 50,369 121,364,583,019 Rls. 3,749,652 $
40 11 1395 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خکردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 16,848 111,033,226,185 Rls. 3,459,949 $
41 3 1395 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,580,841 108,628,000,753 Rls. 3,579,925 $
42 12 1395 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 4,218,319 108,422,152,444 Rls. 3,347,561 $
43 12 1395 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 21,914 97,679,895,218 Rls. 3,045,583 $
44 6 1395 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 7,905,920 94,211,187,167 Rls. 3,026,857 $
45 10 1395 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خکردن زمين ياچاهکندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 108,059 92,978,201,139 Rls. 2,882,083 $
46 11 1395 بندر امام خميني چين 73051910 لوله ازاهن ياازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بيش از 406/4براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر اندوده شده (Coating) 3,416,315 90,062,914,942 Rls. 2,782,812 $
47 2 1395 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 57,285 89,154,243,696 Rls. 2,947,650 $
48 3 1395 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه ککها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 20,639,000 88,148,924,015 Rls. 2,895,920 $
49 3 1395 بندر امام خميني چين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 10,000,000 87,389,648,322 Rls. 2,870,976 $
50 11 1395 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 4,124,187 87,302,459,412 Rls. 2,703,257 $
51 12 1395 بندر امام خميني چين 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 3,139,895 84,906,429,234 Rls. 2,620,407 $
52 1 1395 بندر امام خميني چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 4,985,776 81,493,475,184 Rls. 2,697,375 $
53 2 1395 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 8,824,980 79,257,160,811 Rls. 2,618,851 $
54 10 1395 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 2,318,522 79,135,410,426 Rls. 2,465,520 $
55 6 1395 بندر امام خميني چين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 1,486,583 77,165,586,058 Rls. 2,531,181 $
56 12 1395 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خکردن زمين ياچاهکندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 541,717 77,139,486,803 Rls. 2,383,099 $
57 6 1395 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 4,239,540 76,603,800,056 Rls. 2,460,377 $
58 12 1395 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 3,991,680 75,566,924,328 Rls. 2,331,161 $
59 4 1395 بندر امام خميني چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 286,460 74,149,132,000 Rls. 2,432,714 $
60 10 1395 بندر امام خميني چين 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 5,287 70,767,726,855 Rls. 2,201,105 $
61 2 1395 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لولهکشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 62,308 68,047,802,488 Rls. 2,247,058 $
62 8 1395 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خکردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 10,440 66,560,130,000 Rls. 2,127,405 $
63 1 1395 بندر امام خميني چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج,که درجاي ديگرذکرنشده. 5,500,000 65,625,120,000 Rls. 2,172,154 $
64 9 1395 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 6,044,000 65,090,395,990 Rls. 2,033,686 $
65 5 1395 بندر امام خميني چين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 1,215,070 62,846,453,264 Rls. 2,061,892 $
66 9 1395 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 3,454,816 60,776,173,707 Rls. 1,903,163 $
67 8 1395 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 472,782 57,550,190,611 Rls. 1,825,731 $
68 5 1395 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 5,562,937 56,903,175,474 Rls. 1,842,669 $
69 2 1395 بندر امام خميني چين 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,500,988 56,098,390,276 Rls. 1,850,087 $
70 12 1395 بندر امام خميني چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,945 53,883,171,057 Rls. 1,679,675 $
71 1 1395 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,073,933 52,989,128,353 Rls. 1,751,730 $
72 12 1395 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,934,799 52,212,090,483 Rls. 1,612,389 $
73 12 1395 بندر امام خميني چين 73051910 لوله ازاهن ياازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بيش از 406/4براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر اندوده شده (Coating) 1,843,916 51,105,654,381 Rls. 1,576,994 $
74 2 1395 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 2,270,411 46,599,036,164 Rls. 1,539,668 $
75 8 1395 بندر امام خميني چين 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريکمايع به قدرت بيشتراز 10000کيلوولت آمپر 151,949 46,483,071,880 Rls. 1,467,917 $
76 3 1395 بندر امام خميني چين 82071300 ا بزا رهاي سورا خکردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 26,469 45,901,986,000 Rls. 1,513,568 $
77 5 1395 بندر امام خميني چين 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 6,138 44,122,596,886 Rls. 1,447,592 $
78 1 1395 بندر امام خميني چين 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 14,032 43,636,782,036 Rls. 1,445,932 $
79 10 1395 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,616,473 43,226,162,538 Rls. 1,341,345 $
80 2 1395 بندر امام خميني چين 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 3,701,915 42,799,138,673 Rls. 1,413,793 $
81 10 1395 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,035,499 39,346,500,178 Rls. 1,221,888 $
82 2 1395 بندر امام خميني چين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 169,865 38,985,424,420 Rls. 1,287,710 $
83 7 1395 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خکردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 5,022 38,487,118,352 Rls. 1,221,154 $
84 8 1395 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,236,687 38,459,750,322 Rls. 1,218,430 $
85 4 1395 بندر امام خميني چين 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 2,405,590 38,132,506,590 Rls. 1,250,820 $
86 4 1395 بندر امام خميني چين 29304000 متيونين 288,000 38,128,147,200 Rls. 1,248,876 $
87 8 1395 بندر امام خميني چين 72083620 کککعرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 2,157,680 36,865,350,023 Rls. 1,167,919 $
88 6 1395 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 950,248 36,753,816,069 Rls. 1,177,174 $
89 12 1395 بندر امام خميني چين 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 2,312,770 35,955,065,111 Rls. 1,110,443 $
90 9 1395 بندر امام خميني چين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 39,487 35,726,484,000 Rls. 1,135,580 $
91 12 1395 بندر امام خميني چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيکبا ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 1,993,460 35,694,059,157 Rls. 1,102,383 $
92 3 1395 بندر امام خميني چين 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 2,254,255 35,632,107,083 Rls. 1,173,267 $
93 3 1395 بندر امام خميني چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 16,213 35,181,029,450 Rls. 1,158,365 $
94 1 1395 بندر امام خميني چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,440,410 33,250,680,308 Rls. 1,100,578 $
95 10 1395 بندر امام خميني چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 128,547 33,247,720,000 Rls. 1,031,705 $
96 2 1395 بندر امام خميني چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 16,976 32,033,179,200 Rls. 1,060,631 $
97 12 1395 بندر امام خميني چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 1,738,045 31,815,664,542 Rls. 982,273 $
98 9 1395 بندر امام خميني چين 38249040 پاککننده هاي صنعتي 124,532 31,520,948,004 Rls. 983,892 $
99 2 1395 بندر امام خميني چين 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 2,898,490 30,899,624,425 Rls. 1,019,315 $
100 8 1395 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,766,131 30,007,653,120 Rls. 953,323 $
مجموع کل
17,570,523,460,415 ريال
مجموع کل
566,025,964 دلار