آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 بندر امام خميني هند 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 36,894,225 1,015,118,856,205 Rls. 33,634,368 $
2 1 1395 بندر امام خميني هند 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 24,274,240 692,197,145,010 Rls. 23,106,357 $
3 9 1395 بندر امام خميني هند 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 18,597,407 537,328,968,048 Rls. 16,863,728 $
4 12 1395 بندر امام خميني هند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 25,347,721 498,176,318,580 Rls. 15,385,785 $
5 3 1395 بندر امام خميني هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 40,597,000 347,120,225,836 Rls. 11,418,870 $
6 10 1395 بندر امام خميني هند 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 10,612,566 306,541,918,308 Rls. 9,519,191 $
7 9 1395 بندر امام خميني هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 25,759,000 293,210,993,127 Rls. 9,221,342 $
8 6 1395 بندر امام خميني هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,500,000 276,684,406,950 Rls. 8,904,908 $
9 7 1395 بندر امام خميني هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 15,000,000 140,985,185,400 Rls. 4,481,268 $
10 10 1395 بندر امام خميني هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 15,000,000 140,062,110,000 Rls. 4,329,854 $
11 12 1395 بندر امام خميني هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 14,915,000 139,268,424,710 Rls. 4,303,455 $
12 5 1395 بندر امام خميني هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 14,979,000 133,857,468,166 Rls. 4,336,869 $
13 4 1395 بندر امام خميني هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 15,000,000 133,172,820,300 Rls. 4,325,197 $
14 7 1395 بندر امام خميني هند 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 4,445,543 123,975,574,432 Rls. 3,981,872 $
15 9 1395 بندر امام خميني هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 656,705 122,496,001,704 Rls. 3,824,791 $
16 2 1395 بندر امام خميني هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 10,512,000 89,870,664,240 Rls. 2,968,478 $
17 1 1395 بندر امام خميني هند 28182000 اکسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 9,740,000 80,522,988,201 Rls. 2,666,942 $
18 12 1395 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,124,923 74,171,017,713 Rls. 2,288,735 $
19 8 1395 بندر امام خميني هند 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 3,856,103 71,858,512,888 Rls. 2,269,264 $
20 4 1395 بندر امام خميني هند 27101940 روغن پايه معدني 3,001,178 68,254,818,994 Rls. 2,235,664 $
21 2 1395 بندر امام خميني هند 29261000 اكريلونيتريل 1,325,000 53,861,460,894 Rls. 1,777,841 $
22 8 1395 بندر امام خميني هند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 104,400 48,816,054,000 Rls. 1,541,592 $
23 2 1395 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 479,632 43,523,726,208 Rls. 1,435,649 $
24 10 1395 بندر امام خميني هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 403,710 42,631,216,824 Rls. 1,330,687 $
25 5 1395 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,856,000 36,779,704,920 Rls. 1,190,170 $
26 10 1395 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 499,817 33,486,899,134 Rls. 1,035,476 $
27 7 1395 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,484,000 29,739,950,553 Rls. 951,587 $
28 2 1395 بندر امام خميني هند 27101940 روغن پايه معدني 1,000,297 25,613,314,937 Rls. 845,743 $
29 2 1395 بندر امام خميني هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکورکه دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 985,553 25,235,784,038 Rls. 833,277 $
30 6 1395 بندر امام خميني هند 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,009,090 24,205,844,621 Rls. 777,448 $
31 12 1395 بندر امام خميني هند 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,128,154 24,150,910,362 Rls. 745,031 $
32 6 1395 بندر امام خميني هند 29021900 سيکلانيکها، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيکها غير از سيکلوهگزان 990,516 22,301,283,538 Rls. 713,573 $
33 1 1395 بندر امام خميني هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 81,364 21,782,136,000 Rls. 720,511 $
34 7 1395 بندر امام خميني هند 29021900 سيکلانيکها، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيکها غير از سيکلوهگزان 1,015,628 21,298,668,070 Rls. 675,783 $
35 9 1395 بندر امام خميني هند 29021900 سيکلانيکها، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيکها غير از سيکلوهگزان 1,000,000 21,116,342,880 Rls. 662,723 $
36 10 1395 بندر امام خميني هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 126,670 20,574,902,940 Rls. 638,457 $
37 6 1395 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 840,000 16,833,933,312 Rls. 538,634 $
38 12 1395 بندر امام خميني هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)،کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 143,169 14,313,158,375 Rls. 442,187 $
39 11 1395 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 198,944 13,430,951,755 Rls. 414,997 $
40 4 1395 بندر امام خميني هند 72029200 فرووا ناديوم. 20,000 11,329,328,868 Rls. 370,361 $
41 4 1395 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 540,000 10,573,811,712 Rls. 346,342 $
42 4 1395 بندر امام خميني هند 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 200,000 8,701,350,000 Rls. 285,862 $
43 1 1395 بندر امام خميني هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 329,000 6,401,064,138 Rls. 211,942 $
44 3 1395 بندر امام خميني هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 10,800 5,314,478,600 Rls. 174,360 $
45 1 1395 بندر امام خميني هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 90,000 4,145,220,000 Rls. 137,074 $
46 2 1395 بندر امام خميني هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 14,900 2,684,928,000 Rls. 88,585 $
47 4 1395 بندر امام خميني هند 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 216,000 2,126,952,000 Rls. 69,079 $
48 4 1395 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 19,664 1,460,877,888 Rls. 47,757 $
49 12 1395 بندر امام خميني هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 60,696 1,424,106,782 Rls. 43,951 $
50 8 1395 بندر امام خميني هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 60,345 1,390,496,645 Rls. 44,052 $
51 1 1395 بندر امام خميني هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 105,600 639,091,200 Rls. 21,120 $
52 12 1395 بندر امام خميني هند 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 60,682 451,623,952 Rls. 13,936 $
53 8 1395 بندر امام خميني هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريکواملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,000 51,195,630 Rls. 1,610 $
مجموع کل
5,881,265,187,588 ريال
مجموع کل
189,194,335 دلار
[1]