آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 124,618,410 1,962,247,581,928 Rls. 62,866,954 $
2 8 1395 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 227,235,040 1,662,434,392,520 Rls. 52,410,751 $
3 7 1395 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 60,900,000 987,222,860,400 Rls. 31,430,209 $
4 8 1395 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 64,979,630 971,708,644,800 Rls. 30,559,759 $
5 3 1395 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 125,397,597 912,283,769,631 Rls. 30,060,977 $
6 2 1395 بندر امام خميني هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 76,611,000 869,206,411,876 Rls. 28,668,905 $
7 7 1395 بندر امام خميني هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 59,400,000 824,853,348,000 Rls. 26,547,370 $
8 2 1395 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 105,101,645 716,191,395,789 Rls. 23,624,961 $
9 4 1395 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 57,983,872 675,577,034,290 Rls. 21,941,443 $
10 1 1395 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 53,541,000 674,333,903,520 Rls. 22,320,068 $
11 2 1395 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 42,000,000 497,329,560,000 Rls. 16,398,904 $
12 1 1395 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 65,177,398 455,676,053,280 Rls. 15,046,263 $
13 6 1395 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 62,700,000 436,972,536,000 Rls. 13,966,585 $
14 4 1395 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 61,750,000 388,528,113,188 Rls. 12,587,984 $
15 3 1395 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 16,500,000 214,891,710,000 Rls. 7,075,789 $
16 7 1395 بندر امام خميني هلند 10039000 جو باستثناي بذر 2,718,932 18,935,606,032 Rls. 627,152 $
17 7 1395 بندر امام خميني هلند 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 651,468 18,727,070,280 Rls. 595,297 $
18 7 1395 بندر امام خميني هلند 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 46,959 12,544,953,270 Rls. 400,024 $
19 7 1395 بندر امام خميني هلند 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 131,285 12,015,721,136 Rls. 382,211 $
20 7 1395 بندر امام خميني هلند 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 8,453 5,997,469,839 Rls. 190,293 $
21 7 1395 بندر امام خميني هلند 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 54,235 3,521,112,991 Rls. 111,955 $
22 2 1395 بندر امام خميني هلند 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 410 1,388,648,030 Rls. 45,816 $
23 7 1395 بندر امام خميني هلند 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 3,598 1,085,913,192 Rls. 34,455 $
24 6 1395 بندر امام خميني هلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت,که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,680 359,284,488 Rls. 11,496 $
25 6 1395 بندر امام خميني هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 345,439,409 Rls. 11,053 $
26 7 1395 بندر امام خميني هلند 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 3,312 297,457,446 Rls. 9,438 $
27 6 1395 بندر امام خميني هلند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 371 28,533,989 Rls. 913 $
مجموع کل
12,324,704,525,325 ريال
مجموع کل
397,927,025 دلار
[1]