آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 353,155,400 2,240,023,317,108 Rls. 71,915,350 $
2 7 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 256,170,063 1,948,855,414,167 Rls. 62,096,380 $
3 8 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 271,238,463 1,899,623,056,307 Rls. 60,042,905 $
4 2 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 234,602,576 1,454,490,664,573 Rls. 48,040,300 $
5 2 1395 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 88,336,000 1,016,590,897,226 Rls. 33,559,441 $
6 2 1395 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 75,875,581 902,250,187,158 Rls. 29,756,519 $
7 2 1395 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 30,000,000 725,931,450,000 Rls. 23,977,917 $
8 6 1395 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 24,999,484 645,650,048,508 Rls. 20,797,231 $
9 6 1395 بندر امام خميني سوئيس 17011300 ککاز نيشکر 40,810,000 627,694,556,751 Rls. 20,084,299 $
10 1 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 103,117,580 625,820,038,399 Rls. 20,685,830 $
11 7 1395 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 43,883,000 494,610,015,550 Rls. 15,993,327 $
12 8 1395 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 38,299,348 491,733,410,050 Rls. 15,528,750 $
13 5 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 66,755,570 480,431,381,432 Rls. 15,475,322 $
14 7 1395 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 418,644,000,000 Rls. 13,328,367 $
15 7 1395 بندر امام خميني سوئيس 17011300 ککاز نيشکر 26,356,190 405,672,957,140 Rls. 12,980,288 $
16 3 1395 بندر امام خميني سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 37,460,544 258,028,227,072 Rls. 8,520,001 $
17 8 1395 بندر امام خميني سوئيس 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 17,762,000 257,337,532,730 Rls. 8,179,573 $
18 3 1395 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 41,000,000 254,009,279,300 Rls. 8,397,135 $
19 8 1395 بندر امام خميني سوئيس 15141100 ککروغن خام 8,000,000 226,969,600,000 Rls. 7,201,498 $
20 7 1395 بندر امام خميني سوئيس 15141100 ککروغن خام 8,000,000 214,988,280,000 Rls. 6,905,035 $
21 1 1395 بندر امام خميني سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 27,397,731 194,318,421,354 Rls. 6,433,959 $
22 6 1395 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 16,000,000 164,249,792,000 Rls. 5,305,569 $
23 5 1395 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 15,900,000 163,223,230,800 Rls. 5,272,409 $
24 8 1395 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 61,491,000 161,162,098,980 Rls. 5,075,652 $
25 1 1395 بندر امام خميني سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 19,401,650 148,205,001,882 Rls. 4,897,720 $
26 4 1395 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 11,000,000 130,741,153,950 Rls. 4,235,903 $
27 3 1395 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 11,000,000 130,232,080,000 Rls. 4,291,149 $
28 8 1395 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 5,000,000 128,107,785,000 Rls. 4,034,637 $
29 4 1395 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 9,429,105 106,476,343,310 Rls. 3,510,942 $
30 3 1395 بندر امام خميني سوئيس 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 11,000,000 93,112,250,000 Rls. 3,068,050 $
31 1 1395 بندر امام خميني سوئيس 15141100 ککروغن خام 3,000,000 71,851,792,680 Rls. 2,379,041 $
32 7 1395 بندر امام خميني سوئيس 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 5,717,650 55,453,780,872 Rls. 1,762,620 $
33 1 1395 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 3,144,511 32,359,533,957 Rls. 1,068,500 $
34 3 1395 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 2,380,000 24,599,180,200 Rls. 808,147 $
35 8 1395 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 770,000 22,811,342,400 Rls. 725,067 $
مجموع کل
17,216,258,100,856 ريال
مجموع کل
556,334,833 دلار
[1]