آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 162,513,010 1,081,711,284,326 Rls. 34,392,215 $
2 8 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 32,000,000 799,971,568,000 Rls. 25,343,626 $
3 2 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 21,927,282 681,830,054,663 Rls. 22,516,381 $
4 6 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 29,997,225 663,861,878,055 Rls. 21,318,799 $
5 2 1395 بندر امام خميني سنگاپور 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 48,888,840 566,821,549,067 Rls. 18,711,529 $
6 6 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 20,000,000 531,559,240,000 Rls. 17,107,890 $
7 3 1395 بندر امام خميني سنگاپور 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 49,500,000 516,673,186,425 Rls. 17,012,617 $
8 7 1395 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ککاز نيشکر 32,000,000 513,136,000,000 Rls. 16,368,497 $
9 6 1395 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ککاز نيشکر 33,000,000 504,341,831,000 Rls. 16,174,922 $
10 3 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 13,000,000 392,078,890,000 Rls. 12,931,024 $
11 3 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 15,000,000 343,415,460,000 Rls. 11,307,720 $
12 8 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 14,768,608 321,745,025,035 Rls. 10,193,094 $
13 3 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 14,998,238 293,139,248,018 Rls. 9,665,950 $
14 4 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 9,999,665 228,123,117,620 Rls. 7,435,807 $
15 1 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 10,099,006 201,268,792,750 Rls. 6,667,435 $
16 8 1395 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 16,000,000 115,679,040,000 Rls. 3,676,903 $
17 6 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 4,020,080 113,343,381,745 Rls. 3,712,525 $
18 3 1395 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 19,250,000 112,175,525,000 Rls. 3,685,257 $
19 8 1395 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ککاز نيشکر 6,500,000 98,998,062,904 Rls. 3,113,440 $
20 5 1395 بندر امام خميني سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 1,031,150 29,072,562,757 Rls. 952,262 $
مجموع کل
8,108,945,697,365 ريال
مجموع کل
262,287,894 دلار
[1]