آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 69,138,849 744,516,734,720 Rls. 23,234,058 $
2 12 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 66,342,954 718,793,383,799 Rls. 22,193,009 $
3 7 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 55,805,119 611,121,947,335 Rls. 19,473,883 $
4 8 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 44,801,660 477,618,271,091 Rls. 15,037,633 $
5 11 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 41,093,770 445,868,492,180 Rls. 13,780,574 $
6 5 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 40,552,899 440,314,537,365 Rls. 14,229,096 $
7 6 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 30,826,276 339,666,062,216 Rls. 10,892,932 $
8 10 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 25,427,028 273,895,716,790 Rls. 8,479,321 $
9 3 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 24,553,420 272,005,288,536 Rls. 8,941,752 $
10 4 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 15,049,842 161,987,313,252 Rls. 5,286,339 $
11 2 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 10,102,294 115,068,803,691 Rls. 3,797,666 $
12 1 1395 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 7,631,570 83,927,776,705 Rls. 2,774,263 $
13 7 1395 بندر امام خميني تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,928,241 18,278,820,676 Rls. 582,727 $
14 9 1395 بندر امام خميني تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,928,241 18,067,174,740 Rls. 561,948 $
15 11 1395 بندر امام خميني تايلند 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,526,070 17,226,972,406 Rls. 532,272 $
16 5 1395 بندر امام خميني تايلند 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,632,998 16,254,302,400 Rls. 525,044 $
17 11 1395 بندر امام خميني تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,928,241 15,154,564,489 Rls. 468,253 $
18 5 1395 بندر امام خميني تايلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 87,500 13,522,513,501 Rls. 443,743 $
19 9 1395 بندر امام خميني تايلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 97,550 13,269,136,875 Rls. 420,375 $
20 5 1395 بندر امام خميني تايلند 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 24,800 3,272,180,400 Rls. 107,355 $
21 9 1395 بندر امام خميني تايلند 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيکباظرفيت حداکثر10کيلوگرم 24,800 2,696,913,600 Rls. 85,440 $
22 9 1395 بندر امام خميني تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 224,000 2,337,687,517 Rls. 72,968 $
23 5 1395 بندر امام خميني تايلند 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 8,702 2,139,941,639 Rls. 70,352 $
24 9 1395 بندر امام خميني تايلند 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 8,670 1,912,839,000 Rls. 60,600 $
25 9 1395 بندر امام خميني تايلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 39 1,578,250 Rls. 50 $
مجموع کل
4,808,918,953,173 ريال
مجموع کل
152,051,653 دلار
[1]