آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 217,621,270 3,028,293,726,781 Rls. 97,776,514 $
2 5 1395 بندر امام خميني برزيل 17011300 ککاز نيشکر 158,474,155 2,444,588,342,135 Rls. 79,046,695 $
3 9 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 256,312,912 2,049,116,135,448 Rls. 64,287,524 $
4 12 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 233,706,793 1,669,447,369,963 Rls. 51,643,063 $
5 4 1395 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 136,349,032 1,632,371,261,570 Rls. 53,508,191 $
6 11 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 214,718,180 1,591,190,743,324 Rls. 49,164,315 $
7 10 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 180,888,987 1,454,834,231,263 Rls. 45,159,912 $
8 3 1395 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 127,377,587 1,454,239,582,830 Rls. 47,708,625 $
9 12 1395 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 70,194,502 1,057,398,751,116 Rls. 32,619,655 $
10 9 1395 بندر امام خميني برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 84,054,210 1,047,862,037,693 Rls. 32,972,044 $
11 3 1395 بندر امام خميني برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 55,500,000 792,601,731,096 Rls. 26,135,184 $
12 3 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 91,755,355 636,343,605,340 Rls. 20,903,787 $
13 8 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 84,858,390 629,550,466,020 Rls. 19,785,176 $
14 4 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 92,038,915 625,603,060,367 Rls. 20,460,176 $
15 8 1395 بندر امام خميني برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 54,349,895 595,029,444,284 Rls. 19,150,637 $
16 10 1395 بندر امام خميني برزيل 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 20,000,000 518,908,500,000 Rls. 16,055,337 $
17 8 1395 بندر امام خميني برزيل 17011300 ککاز نيشکر 33,000,000 498,684,219,920 Rls. 15,798,645 $
18 12 1395 بندر امام خميني برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 37,966,015 457,995,192,473 Rls. 14,139,858 $
19 11 1395 بندر امام خميني برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 34,074,245 407,072,476,770 Rls. 12,573,874 $
20 5 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 55,698,935 385,882,799,161 Rls. 12,490,757 $
21 7 1395 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 48,882,735 353,886,728,628 Rls. 11,242,050 $
22 5 1395 بندر امام خميني برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 21,999,729 281,729,273,296 Rls. 9,127,791 $
23 10 1395 بندر امام خميني برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 20,631,380 247,918,780,450 Rls. 7,673,847 $
24 7 1395 بندر امام خميني برزيل 17011400 ککاز ساير نيشکرها 11,500,000 184,976,488,000 Rls. 5,889,095 $
25 4 1395 بندر امام خميني برزيل 17011300 ککاز نيشکر 6,800,000 91,168,851,200 Rls. 2,986,205 $
26 2 1395 بندر امام خميني برزيل 15071000 روغن خام سوياک، حتي صمغ گرفته . 2,000,000 49,216,320,000 Rls. 1,626,448 $
مجموع کل
24,185,910,119,128 ريال
مجموع کل
769,925,405 دلار
[1]