آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 بندر امام خميني اوكراين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 128,522,913 1,764,349,222,591 Rls. 54,929,682 $
2 9 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 284,960,806 1,760,095,517,012 Rls. 54,876,420 $
3 11 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 267,451,891 1,729,883,713,260 Rls. 53,451,574 $
4 10 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 265,290,296 1,667,504,720,446 Rls. 51,706,299 $
5 5 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 240,443,759 1,538,557,756,688 Rls. 49,771,988 $
6 11 1395 بندر امام خميني اوكراين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 97,991,434 1,453,979,217,526 Rls. 44,908,967 $
7 12 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 195,759,120 1,246,031,071,861 Rls. 38,471,809 $
8 12 1395 بندر امام خميني اوكراين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 58,044,050 902,378,349,224 Rls. 27,849,465 $
9 10 1395 بندر امام خميني اوكراين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 60,486,000 819,585,300,000 Rls. 25,336,506 $
10 4 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 117,182,918 778,897,736,415 Rls. 25,437,226 $
11 11 1395 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 28,000,000 747,523,980,000 Rls. 23,105,344 $
12 3 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 74,670,000 466,729,755,000 Rls. 15,325,555 $
13 3 1395 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 437,897,580,000 Rls. 14,428,732 $
14 9 1395 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 13,997,154 418,366,961,730 Rls. 13,117,429 $
15 5 1395 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 12,000,000 339,870,528,000 Rls. 10,978,439 $
16 12 1395 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 9,982,422 279,406,450,000 Rls. 8,625,786 $
17 12 1395 بندر امام خميني اوكراين 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 14,648,273 253,393,167,789 Rls. 7,825,849 $
18 8 1395 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 3,584,000 94,972,416,000 Rls. 3,008,789 $
19 7 1395 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 2,960,000 82,575,084,480 Rls. 2,624,681 $
20 12 1395 بندر امام خميني اوكراين 29261000 اكريلونيتريل 1,100,000 36,197,879,025 Rls. 1,117,150 $
21 1 1395 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 1,000,000 7,542,620,000 Rls. 249,739 $
مجموع کل
16,825,739,027,047 ريال
مجموع کل
527,147,429 دلار
[1]