آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 198,113,615 1,421,900,537,930 Rls. 44,844,847 $
2 6 1395 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 180,550,000 1,390,091,482,658 Rls. 44,556,148 $
3 8 1395 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 61,500,000 907,762,346,640 Rls. 28,853,576 $
4 3 1395 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 66,000,000 854,409,468,000 Rls. 28,031,807 $
5 6 1395 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 55,811,395 842,782,064,986 Rls. 26,966,437 $
6 2 1395 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 117,756,043 798,946,754,034 Rls. 26,406,969 $
7 1 1395 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 62,000,000 780,872,640,000 Rls. 25,846,440 $
8 3 1395 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 51,050,740 540,782,530,850 Rls. 17,818,792 $
9 6 1395 بندر امام خميني انگلستان 17011300 ککاز نيشکر 31,950,000 487,148,855,364 Rls. 15,646,343 $
10 1 1395 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 52,500,000 357,190,610,000 Rls. 11,824,101 $
11 6 1395 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 20,000,000 311,700,250,000 Rls. 9,992,432 $
12 7 1395 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 33,924,829 272,413,229,748 Rls. 8,674,240 $
13 1 1395 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 20,000,000 251,079,660,000 Rls. 8,295,348 $
14 7 1395 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 12,550,000 197,320,387,000 Rls. 6,251,240 $
15 5 1395 بندر امام خميني انگلستان 17011300 ککاز نيشکر 11,300,000 148,850,313,058 Rls. 4,815,604 $
16 4 1395 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 10,000,000 118,224,600,000 Rls. 3,839,708 $
17 3 1395 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 16,500,000 111,432,139,500 Rls. 3,660,834 $
18 2 1395 بندر امام خميني انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 4,330 7,480,177,887 Rls. 246,651 $
19 4 1395 بندر امام خميني انگلستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 24,000 3,698,676,480 Rls. 120,911 $
مجموع کل
9,804,086,724,135 ريال
مجموع کل
316,692,428 دلار
[1]