آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ککاز نيشکر 56,000,000 870,235,944,996 Rls. 28,115,175 $
2 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 37,009,570 438,844,590,336 Rls. 14,525,505 $
3 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 32,998,357 416,337,813,838 Rls. 13,784,364 $
4 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 62,991,810 402,764,035,015 Rls. 13,295,206 $
5 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبکوفرآورده ها بجز بنزين 15,738,868 288,889,963,645 Rls. 9,297,736 $
6 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 35,701,460 265,591,515,176 Rls. 8,773,341 $
7 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 22,000,000 256,497,912,000 Rls. 8,166,123 $
8 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 21,287,000 253,526,533,830 Rls. 8,063,497 $
9 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 20,000,000 245,964,293,120 Rls. 8,117,317 $
10 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ککاز نيشکر 15,400,000 216,888,487,200 Rls. 6,980,416 $
11 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 25,500,000 200,401,236,000 Rls. 6,455,186 $
12 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ککاز نيشکر 14,125,845 189,387,803,070 Rls. 6,203,335 $
13 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 3,017,391 165,634,437,274 Rls. 5,465,066 $
14 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 50,587,000 159,112,903,738 Rls. 5,181,523 $
15 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 14,405,307 157,532,263,662 Rls. 5,198,307 $
16 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ککاز نيشکر 10,700,000 148,196,540,800 Rls. 4,694,964 $
17 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 9,251,723 143,278,422,777 Rls. 4,615,186 $
18 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 6,642,230 125,775,233,518 Rls. 4,111,645 $
19 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,000,000 111,343,050,000 Rls. 3,716,762 $
20 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 12,265,690 108,043,857,939 Rls. 3,606,631 $
21 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 8,438,000 103,417,330,982 Rls. 3,412,100 $
22 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 8,396,709 97,502,977,455 Rls. 3,119,796 $
23 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 2,781,723 96,893,504,926 Rls. 3,182,463 $
24 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 30,000,000 88,299,432,465 Rls. 2,811,189 $
25 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 2,600,577 88,235,533,650 Rls. 2,892,545 $
26 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,984,456 77,963,963,387 Rls. 2,569,317 $
27 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,356,939 73,766,879,958 Rls. 2,369,777 $
28 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 10,000,000 65,301,822,566 Rls. 2,089,458 $
29 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 5,000,000 58,060,215,000 Rls. 1,857,749 $
30 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 8,000,000 55,207,008,000 Rls. 1,827,321 $
31 12 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن ديکلريد) 4,970,927 48,267,416,822 Rls. 1,491,392 $
32 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29051610 دوا تيل هگزا نول 1,499,038 44,404,033,980 Rls. 1,420,793 $
33 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 340,000 37,563,229,246 Rls. 1,223,552 $
34 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خکردن زمين ياچاهکندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 28,790 37,500,975,000 Rls. 1,215,000 $
35 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 54,410 32,516,851,703 Rls. 1,071,431 $
36 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خکردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 11,550 29,389,585,575 Rls. 925,598 $
37 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 354,935 25,327,960,644 Rls. 815,164 $
38 11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 1,581,666 24,753,611,470 Rls. 764,830 $
39 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 998,981 23,835,890,260 Rls. 750,689 $
40 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 1,176,000 23,508,541,056 Rls. 732,559 $
41 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج,که درجاي ديگرذکرنشده. 2,508,571 21,254,624,000 Rls. 702,400 $
42 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 1,175,432 18,143,840,416 Rls. 588,878 $
43 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 1,090,575 16,565,307,791 Rls. 547,326 $
44 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,391,208 16,380,447,784 Rls. 514,090 $
45 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 48,129 15,191,284,320 Rls. 498,304 $
46 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 846,720 13,339,662,336 Rls. 418,657 $
47 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 238,000 12,872,750,641 Rls. 407,817 $
48 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 13,118 12,380,077,434 Rls. 410,194 $
49 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 597,120 9,462,948,768 Rls. 302,456 $
50 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 905,739 8,836,925,000 Rls. 285,486 $
51 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 554,445 8,375,723,393 Rls. 277,232 $
52 11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071210 779,520 8,249,971,968 Rls. 254,873 $
53 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 1,346 8,003,155,730 Rls. 254,796 $
54 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري,کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 30,560 7,603,620,324 Rls. 241,684 $
55 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 96,634 7,283,150,851 Rls. 235,675 $
56 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 746,324 7,178,676,526 Rls. 237,610 $
57 10 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 9,441 5,871,264,000 Rls. 182,957 $
58 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 74,250 5,512,228,218 Rls. 181,868 $
59 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 342,735 5,315,408,568 Rls. 173,763 $
60 12 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 28,005 5,190,597,552 Rls. 160,194 $
61 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 10,305 4,892,898,780 Rls. 154,516 $
62 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهکكه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 400,000 4,871,546,368 Rls. 157,604 $
63 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 34021390 سايرموا دآلي تانسيواکتيف غيريونيکحتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 48,820 4,715,366,404 Rls. 155,895 $
64 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 39,600 4,707,105,480 Rls. 155,370 $
65 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشکبالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 14,528 3,645,410,300 Rls. 121,656 $
66 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگاليکمترا ز94 %به جز نوع پودري 74,250 2,805,492,305 Rls. 92,085 $
67 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,377 2,718,036,856 Rls. 88,277 $
68 10 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,724 2,522,834,430 Rls. 77,990 $
69 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 17,748 2,319,084,729 Rls. 72,783 $
70 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 112,000 2,294,988,192 Rls. 75,963 $
71 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 14,450 2,243,935,000 Rls. 70,042 $
72 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 270 2,174,318,250 Rls. 70,744 $
73 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 279 2,166,864,804 Rls. 70,205 $
74 11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگاليکمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 49,500 1,986,764,570 Rls. 61,390 $
75 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 505 1,817,362,285 Rls. 60,009 $
76 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 29,599 1,549,800,000 Rls. 51,174 $
77 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 24,000 1,525,104,000 Rls. 50,400 $
78 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 74,100 1,510,628,535 Rls. 50,018 $
79 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 24,750 1,222,254,000 Rls. 39,600 $
80 11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 17,860 1,177,219,754 Rls. 36,373 $
81 12 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگاليکمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 24,750 995,009,120 Rls. 30,695 $
82 10 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگاليکمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 24,750 992,921,860 Rls. 30,695 $
83 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگاليکمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 24,750 983,375,715 Rls. 30,695 $
84 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگاليکمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 24,750 967,414,315 Rls. 30,695 $
85 12 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,750 962,487,900 Rls. 29,700 $
86 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگاليکمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 24,750 953,568,990 Rls. 30,690 $
87 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگاليکمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 24,750 949,978,260 Rls. 30,690 $
88 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72029100 فروتيتانيوم وفرو سيليكوتيتانيوم . 6,000 807,982,500 Rls. 26,544 $
89 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 9,120 691,949,174 Rls. 22,877 $
90 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 8,029 654,854,811 Rls. 21,268 $
91 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 198 635,255,977 Rls. 20,225 $
92 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 22,500 407,620,127 Rls. 13,391 $
93 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 22,500 406,658,417 Rls. 13,138 $
94 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 22,500 403,136,102 Rls. 13,140 $
95 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,034 385,815,342 Rls. 12,500 $
96 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 8,713 373,629,615 Rls. 11,955 $
97 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,165 373,345,290 Rls. 12,096 $
98 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجملهکانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,700 305,701,200 Rls. 9,800 $
99 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجملهکانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,400 144,648,000 Rls. 4,776 $
100 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجملهکانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,500 115,647,000 Rls. 3,832 $
مجموع کل
6,574,353,282,456 ريال
مجموع کل
213,897,764 دلار