آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 بندر امام خميني آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 134,256,497 1,034,450,955,209 Rls. 33,899,110 $
2 5 1395 بندر امام خميني آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 117,700,590 831,270,657,056 Rls. 26,996,090 $
3 4 1395 بندر امام خميني آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,526,424 804,524,860,000 Rls. 26,395,173 $
4 2 1395 بندر امام خميني آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 19,165,568 619,068,966,364 Rls. 20,529,835 $
5 1 1395 بندر امام خميني آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 65,385,074 415,201,823,765 Rls. 13,742,944 $
6 9 1395 بندر امام خميني آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 32,249,974 413,680,355,899 Rls. 12,899,294 $
7 9 1395 بندر امام خميني آلمان 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 9,999,583 367,960,775,641 Rls. 11,714,765 $
8 12 1395 بندر امام خميني آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 48,800,000 345,517,521,600 Rls. 10,665,265 $
9 5 1395 بندر امام خميني آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 49,020,230 341,393,950,796 Rls. 11,307,056 $
10 3 1395 بندر امام خميني آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 39,750,000 305,332,857,540 Rls. 10,040,769 $
11 4 1395 بندر امام خميني آلمان 72083620 کککعرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 18,260,316 292,185,218,125 Rls. 9,489,614 $
12 1 1395 بندر امام خميني آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 41,454,891 261,973,807,240 Rls. 8,674,840 $
13 6 1395 بندر امام خميني آلمان 72083620 کککعرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 15,387,885 250,555,772,447 Rls. 8,017,015 $
14 12 1395 بندر امام خميني آلمان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,408,207 206,267,405,747 Rls. 6,364,903 $
15 8 1395 بندر امام خميني آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 19,811,000 189,272,163,135 Rls. 5,940,187 $
16 8 1395 بندر امام خميني آلمان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريکمايع به قدرت بيشتراز 10000کيلوولت آمپر 263,280 130,061,028,240 Rls. 4,107,277 $
17 2 1395 بندر امام خميني آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 12,000,000 86,279,760,000 Rls. 2,847,893 $
18 1 1395 بندر امام خميني آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,383,099 85,348,044,488 Rls. 2,828,061 $
19 10 1395 بندر امام خميني آلمان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريکمايع به قدرت بيشتراز 10000کيلوولت آمپر 139,955 79,123,212,350 Rls. 2,483,232 $
20 9 1395 بندر امام خميني آلمان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 2,413,722 56,338,401,686 Rls. 1,771,815 $
21 12 1395 بندر امام خميني آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 18,980 53,325,290,219 Rls. 1,646,910 $
22 10 1395 بندر امام خميني آلمان 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 273,112 39,867,076,516 Rls. 1,232,443 $
23 6 1395 بندر امام خميني آلمان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 492,091 21,489,378,183 Rls. 686,846 $
24 7 1395 بندر امام خميني آلمان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 977,352 21,370,926,744 Rls. 679,283 $
25 9 1395 بندر امام خميني آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 105,599 16,722,081,574 Rls. 520,111 $
26 12 1395 بندر امام خميني آلمان 84179000 ا جزاءوقطعاتکوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 156,073 6,874,797,144 Rls. 212,172 $
27 12 1395 بندر امام خميني آلمان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 240 3,561,069,210 Rls. 109,981 $
28 10 1395 بندر امام خميني آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 35,400 3,551,317,477 Rls. 109,880 $
29 9 1395 بندر امام خميني آلمان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 77,988 3,184,319,277 Rls. 100,145 $
30 9 1395 بندر امام خميني آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 150,000 2,453,246,250 Rls. 76,994 $
31 9 1395 بندر امام خميني آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 535 2,239,369,574 Rls. 69,782 $
32 3 1395 بندر امام خميني آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 100,000 2,141,860,500 Rls. 70,626 $
33 5 1395 بندر امام خميني آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 40,000 2,019,664,640 Rls. 65,247 $
34 7 1395 بندر امام خميني آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,680 1,870,586,172 Rls. 59,788 $
35 3 1395 بندر امام خميني آلمان 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 147,000 1,736,472,360 Rls. 56,971 $
36 5 1395 بندر امام خميني آلمان 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 98,000 1,638,832,832 Rls. 53,226 $
37 12 1395 بندر امام خميني آلمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,777 1,484,673,135 Rls. 45,813 $
38 4 1395 بندر امام خميني آلمان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 9,400 1,394,585,760 Rls. 45,590 $
39 5 1395 بندر امام خميني آلمان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,628 1,156,267,200 Rls. 37,799 $
40 6 1395 بندر امام خميني آلمان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 752 1,097,737,740 Rls. 35,459 $
41 10 1395 بندر امام خميني آلمان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 2,321 1,085,286,514 Rls. 33,579 $
42 3 1395 بندر امام خميني آلمان 87085019 ----محورهاي محرکباديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ريکار،وا نت وتراکتوركشاورزي 458 900,831,532 Rls. 29,662 $
43 2 1395 بندر امام خميني آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 5,201 854,863,542 Rls. 28,188 $
44 12 1395 بندر امام خميني آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 136 569,086,053 Rls. 17,576 $
45 7 1395 بندر امام خميني آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 383 511,526,925 Rls. 16,350 $
46 5 1395 بندر امام خميني آلمان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 132 175,316,300 Rls. 5,672 $
47 10 1395 بندر امام خميني آلمان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 160 81,356,444 Rls. 2,517 $
مجموع کل
7,309,165,357,145 ريال
مجموع کل
236,763,748 دلار
[1]