آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 بازرگان ترکيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشککرده 32,000,000 653,501,406,000 Rls. 20,166,105 $
2 6 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 23,947,967 575,463,741,331 Rls. 18,440,456 $
3 8 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 23,335,280 570,426,653,641 Rls. 17,968,166 $
4 7 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 22,947,421 555,651,003,771 Rls. 17,662,533 $
5 2 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 19,411,314 453,383,646,342 Rls. 14,953,394 $
6 12 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 17,505,478 437,133,359,175 Rls. 13,486,924 $
7 3 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 17,610,466 412,566,704,622 Rls. 13,559,973 $
8 9 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 11,241,146 278,142,909,486 Rls. 8,663,408 $
9 5 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 10,260,030 244,789,473,468 Rls. 7,900,210 $
10 4 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 9,354,051 221,582,436,100 Rls. 7,202,567 $
11 10 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,520,343 187,526,549,264 Rls. 5,800,957 $
12 1 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,854,341 184,053,652,117 Rls. 6,082,586 $
13 11 1395 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 6,196,470 154,430,927,362 Rls. 4,771,288 $
14 2 1395 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 3,174,945 123,602,638,657 Rls. 4,076,799 $
15 6 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,353,551 109,043,042,450 Rls. 3,512,411 $
16 3 1395 بازرگان ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 3,783,533 99,228,078,863 Rls. 3,264,078 $
17 1 1395 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,450,150 95,638,059,318 Rls. 3,160,182 $
18 9 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,129,335 95,079,272,630 Rls. 2,966,312 $
19 6 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,096,362 89,636,824,478 Rls. 2,876,577 $
20 8 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,949,725 89,144,461,800 Rls. 2,822,637 $
21 5 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,724,277 87,398,075,455 Rls. 2,833,181 $
22 7 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,008,650 83,084,779,957 Rls. 2,642,578 $
23 5 1395 بازرگان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,012,404 81,364,779,529 Rls. 2,638,026 $
24 3 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,873,824 79,414,477,659 Rls. 2,612,371 $
25 8 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 929,743 77,199,737,582 Rls. 2,433,567 $
26 7 1395 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 464,110 72,312,920,600 Rls. 2,298,266 $
27 5 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 881,064 71,468,929,331 Rls. 2,309,428 $
28 9 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,162,065 64,076,430,684 Rls. 2,021,165 $
29 10 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 639,575 62,104,441,085 Rls. 1,925,542 $
30 12 1395 بازرگان ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 283,398 59,809,524,106 Rls. 1,845,950 $
31 11 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 446,713 59,801,237,608 Rls. 1,847,752 $
32 5 1395 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,500,000 58,579,062,635 Rls. 1,893,129 $
33 4 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 683,455 54,642,173,178 Rls. 1,782,532 $
34 12 1395 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 347,560 54,170,916,320 Rls. 1,671,680 $
35 12 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,929,972 53,709,122,026 Rls. 1,658,444 $
36 2 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 655,130 51,892,522,478 Rls. 1,712,488 $
37 4 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 699,961 51,659,445,435 Rls. 1,683,690 $
38 9 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 668,435 51,281,226,120 Rls. 1,596,360 $
39 7 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 672,834 49,125,330,503 Rls. 1,561,948 $
40 3 1395 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,285,720 48,565,040,549 Rls. 1,597,227 $
41 11 1395 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 306,680 47,148,196,300 Rls. 1,456,658 $
42 5 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 611,275 45,384,523,940 Rls. 1,465,367 $
43 3 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 554,451 44,233,333,054 Rls. 1,453,045 $
44 12 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 341,388 43,692,215,262 Rls. 1,348,529 $
45 4 1395 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,100,050 43,464,127,932 Rls. 1,418,179 $
46 10 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,563,088 42,826,786,320 Rls. 1,353,842 $
47 6 1395 بازرگان ترکيه 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريکمايع به قدرت بيشترا ز 10000کيلوولت امپر 312,185 41,476,951,955 Rls. 1,373,727 $
48 6 1395 بازرگان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,495,030 41,083,670,064 Rls. 1,328,015 $
49 7 1395 بازرگان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,546,188 39,747,105,340 Rls. 1,281,621 $
50 3 1395 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 256,880 36,700,965,560 Rls. 1,205,271 $
51 7 1395 بازرگان ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 257,859 36,447,246,167 Rls. 1,160,516 $
52 1 1395 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 420,395 33,236,739,194 Rls. 1,098,200 $
53 6 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 445,630 32,709,939,006 Rls. 1,049,298 $
54 9 1395 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 341,133 32,709,789,183 Rls. 1,020,618 $
55 10 1395 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 204,080 32,385,261,000 Rls. 1,005,138 $
56 12 1395 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 324,306 31,756,306,834 Rls. 980,027 $
57 3 1395 بازرگان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,188,250 31,551,127,089 Rls. 1,036,536 $
58 2 1395 بازرگان ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 1,151,917 30,937,409,186 Rls. 1,021,126 $
59 12 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 406,028 30,878,910,514 Rls. 952,680 $
60 8 1395 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 802,300 30,562,382,950 Rls. 962,023 $
61 4 1395 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 200,268 30,321,987,000 Rls. 987,403 $
62 2 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 399,371 29,918,556,980 Rls. 986,670 $
63 7 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 825,458 29,550,756,792 Rls. 946,481 $
64 11 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 390,670 29,430,141,922 Rls. 909,199 $
65 10 1395 بازرگان ترکيه 87012000 تراکتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 93,831 29,387,004,000 Rls. 910,908 $
66 8 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 407,740 28,867,739,216 Rls. 909,447 $
67 9 1395 بازرگان ترکيه 87012000 تراکتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 85,300 28,849,489,750 Rls. 909,238 $
68 9 1395 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 217,756 28,847,488,806 Rls. 900,228 $
69 12 1395 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 209,285 28,482,707,780 Rls. 879,118 $
70 4 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 950,652 28,384,855,088 Rls. 928,888 $
71 11 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 965,024 27,926,049,662 Rls. 862,724 $
72 3 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 362,077 27,239,876,247 Rls. 894,435 $
73 6 1395 بازرگان ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 88,572 26,533,397,085 Rls. 854,502 $
74 2 1395 بازرگان ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 154,890 25,855,852,014 Rls. 853,220 $
75 8 1395 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 268,962 25,659,287,017 Rls. 808,903 $
76 12 1395 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 700,066 25,168,917,585 Rls. 777,011 $
77 8 1395 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 149,030 25,067,387,400 Rls. 791,618 $
78 10 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 327,378 24,780,955,427 Rls. 767,812 $
79 3 1395 بازرگان ترکيه 39162090 تکرشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 323,700 24,408,940,891 Rls. 801,768 $
80 9 1395 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 142,200 23,738,041,650 Rls. 740,042 $
81 2 1395 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 155,200 23,685,509,700 Rls. 780,950 $
82 7 1395 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 167,363 22,761,109,339 Rls. 722,321 $
83 7 1395 بازرگان ترکيه 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 111,374 22,597,794,925 Rls. 720,665 $
84 6 1395 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 237,404 22,228,263,263 Rls. 712,239 $
85 3 1395 بازرگان ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 124,416 22,179,464,592 Rls. 728,989 $
86 3 1395 بازرگان ترکيه 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 206,140 21,744,459,000 Rls. 717,000 $
87 7 1395 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 229,178 21,644,924,293 Rls. 688,522 $
88 8 1395 بازرگان ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 86,290 21,563,270,600 Rls. 679,928 $
89 1 1395 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترکباموتوربرقي 148,400 21,172,537,600 Rls. 699,351 $
90 1 1395 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا عکنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 277,590 21,031,180,850 Rls. 694,785 $
91 10 1395 بازرگان ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 81,840 20,452,804,500 Rls. 637,338 $
92 12 1395 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 132,766 20,395,085,530 Rls. 629,333 $
93 5 1395 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 137,109 20,088,280,881 Rls. 649,023 $
94 7 1395 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 133,981 20,037,609,520 Rls. 637,138 $
95 2 1395 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 136,025 19,894,352,636 Rls. 656,754 $
96 6 1395 بازرگان ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 138,389 19,694,902,287 Rls. 632,595 $
97 9 1395 بازرگان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 876,104 19,653,255,836 Rls. 612,650 $
98 11 1395 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 304,960 19,499,809,620 Rls. 602,408 $
99 5 1395 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 209,362 19,474,474,379 Rls. 629,301 $
100 2 1395 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 605,465 19,335,897,094 Rls. 638,014 $
مجموع کل
8,618,172,419,321 ريال
مجموع کل
274,762,223 دلار