آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 74,002 1,161,079,983,026 Rls. 36,439,757 $
2 1 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 117,088 993,689,567,500 Rls. 32,852,500 $
3 11 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 82,085,882 549,744,553,240 Rls. 17,018,685 $
4 10 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 75,478,838 514,300,299,095 Rls. 16,024,672 $
5 12 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 52,376,207 369,179,677,262 Rls. 11,413,860 $
6 9 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 47,869,529 346,959,466,971 Rls. 10,892,518 $
7 12 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 12,757,198 335,061,892,239 Rls. 10,341,558 $
8 9 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 41,074,580 224,716,188,738 Rls. 7,015,670 $
9 4 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 18,127,903 174,677,435,392 Rls. 5,725,678 $
10 3 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 24,020,798 170,897,340,197 Rls. 5,627,852 $
11 5 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 22,587,005 155,939,045,506 Rls. 5,098,987 $
12 10 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 23,831,492 131,938,140,216 Rls. 4,092,694 $
13 10 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 4,942,360 123,168,476,257 Rls. 3,810,906 $
14 11 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 4,082,850 112,510,043,031 Rls. 3,476,321 $
15 4 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 15,237,512 107,679,401,555 Rls. 3,540,200 $
16 7 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 170,000 107,511,394,416 Rls. 3,417,291 $
17 7 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 6,462,385 103,277,953,786 Rls. 3,285,628 $
18 5 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 14,586,913 93,386,883,261 Rls. 3,032,499 $
19 12 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 6,241,737 93,046,034,711 Rls. 2,872,980 $
20 11 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 14,099,858 78,405,413,102 Rls. 2,422,785 $
21 8 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 10,813,994 74,304,927,828 Rls. 2,349,041 $
22 11 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,806,969 73,868,885,378 Rls. 2,298,449 $
23 5 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 4,540,680 70,805,511,799 Rls. 2,286,848 $
24 3 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 8,742,509 68,382,448,783 Rls. 2,255,060 $
25 12 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 12,636,338 67,596,864,943 Rls. 2,086,099 $
26 7 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 9,261,344 61,871,685,829 Rls. 1,969,899 $
27 11 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 3,959,961 58,516,567,862 Rls. 1,808,145 $
28 7 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 8,420,742 56,459,374,015 Rls. 1,797,497 $
29 6 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 3,400,000 51,139,305,938 Rls. 1,648,632 $
30 4 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 7,518,631 48,179,701,403 Rls. 1,581,979 $
31 8 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,756,788 48,104,896,052 Rls. 1,523,995 $
32 5 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 5,720,350 47,436,013,086 Rls. 1,546,205 $
33 9 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 6,405,872 44,678,005,573 Rls. 1,408,823 $
34 3 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 2,610,761 41,243,294,775 Rls. 1,357,703 $
35 12 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,112,560 40,501,145,133 Rls. 1,249,996 $
36 3 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 6,214,465 39,001,816,046 Rls. 1,285,092 $
37 1 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 4,551,377 33,214,474,906 Rls. 1,097,093 $
38 2 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 3,774,462 32,053,300,007 Rls. 1,059,559 $
39 2 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 4,670,781 32,036,704,988 Rls. 1,057,484 $
40 8 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 4,407,000 30,885,153,010 Rls. 978,780 $
41 9 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,278,530 30,325,069,697 Rls. 945,590 $
42 1 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 1,250,131 21,829,381,747 Rls. 721,169 $
43 6 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 2,676,883 21,707,919,548 Rls. 699,241 $
44 6 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 2,934,514 20,721,785,149 Rls. 667,034 $
45 1 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 2,800,600 20,686,631,900 Rls. 685,147 $
46 1 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,389,690 19,591,873,465 Rls. 648,694 $
47 2 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 3,013,330 19,414,870,123 Rls. 640,184 $
48 3 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 1,398,146 17,064,722,992 Rls. 560,620 $
49 2 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,000,000 15,834,580,000 Rls. 523,025 $
50 11 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 1,949,998 15,580,441,500 Rls. 481,442 $
51 6 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 1,546,286 12,866,919,932 Rls. 414,113 $
52 1 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 798,348 12,171,805,212 Rls. 402,880 $
53 5 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 1,218,395 11,441,182,432 Rls. 369,619 $
54 9 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 494,008 9,826,686,104 Rls. 306,213 $
55 1 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 1,344,065 8,940,900,544 Rls. 295,556 $
56 8 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 685,470 8,583,185,857 Rls. 272,820 $
57 11 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 484,620 7,070,789,956 Rls. 218,491 $
58 8 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 432,120 6,902,876,741 Rls. 217,092 $
59 9 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 300,000 6,438,096,000 Rls. 200,751 $
60 2 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 23021000 سبوس , فضولات و ساير آخال ذرت 645,485 5,095,766,961 Rls. 168,400 $
61 11 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 517,852 4,596,661,493 Rls. 142,008 $
62 12 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شيکه درجاي ديگرمذکور نيست 663,419 3,785,482,970 Rls. 116,829 $
63 2 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 84134000 تلمبه هاي بتون 44,000 3,423,448,000 Rls. 113,000 $
64 7 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شيکه درجاي ديگرمذکور نيست 547,436 2,857,328,011 Rls. 90,821 $
65 2 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيرهکاج 113,914 2,257,069,056 Rls. 74,552 $
66 9 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 76069110 --- قرص آلومينيومي (پولك) از آلومينيوم غير ممزوج 23,000 1,959,361,950 Rls. 61,493 $
67 3 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتورکشاورزي 2,150 1,673,681,400 Rls. 54,900 $
68 10 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 7,650 1,305,901,920 Rls. 40,338 $
69 8 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 104,270 1,220,894,928 Rls. 38,807 $
70 8 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 35,355 1,165,956,000 Rls. 36,938 $
71 10 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شيکه درجاي ديگرمذکور نيست 125,678 612,406,424 Rls. 19,003 $
مجموع کل
7,284,402,944,867 ريال
مجموع کل
231,276,190 دلار
[1]