آمار کل " واردات از" کشور (كويت) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گناوه كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 66,000 33,200,606,393 Rls. 1,127,124 $
2 12 1394 گناوه كويت 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 27,475 10,438,222,562 Rls. 373,327 $
3 12 1394 گناوه كويت 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 68,000 5,141,163,000 Rls. 170,350 $
4 12 1394 گناوه كويت 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 4,500 2,031,480,000 Rls. 67,500 $
5 12 1394 گناوه كويت 84134000 تلمبه هاي بتون 15,000 898,125,086 Rls. 30,200 $
6 12 1394 گناوه كويت 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 8,000 718,501,676 Rls. 24,160 $
7 12 1394 گناوه كويت 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,597 489,113,488 Rls. 16,576 $
8 12 1394 گناوه كويت 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 1,371 400,332,400 Rls. 13,360 $
9 12 1394 گناوه كويت 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,020 193,189,055 Rls. 6,673 $
10 12 1394 گناوه كويت 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 422 58,192,580 Rls. 1,930 $
11 12 1394 گناوه كويت 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 316 33,199,100 Rls. 1,100 $
12 12 1394 گناوه كويت 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 110 29,365,700 Rls. 980 $
13 12 1394 گناوه كويت 90058010 دوربين يک چشمي با منشور 110 28,167,100 Rls. 940 $
14 12 1394 گناوه كويت 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 204 27,162,900 Rls. 900 $
15 12 1394 گناوه كويت 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 170 22,635,750 Rls. 750 $
16 12 1394 گناوه كويت 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 136 18,108,600 Rls. 600 $
17 12 1394 گناوه كويت 90111000 ميکروسکوپ ا سترئوسکوپي 77 17,979,000 Rls. 600 $
18 12 1394 گناوه كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 130 17,203,170 Rls. 570 $
19 12 1394 گناوه كويت 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 136 16,616,328 Rls. 552 $
20 12 1394 گناوه كويت 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 102 13,581,450 Rls. 450 $
21 12 1394 گناوه كويت 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 102 13,581,450 Rls. 450 $
22 12 1394 گناوه كويت 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 38 9,588,800 Rls. 320 $
23 12 1394 گناوه كويت 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 61 8,148,870 Rls. 270 $
24 12 1394 گناوه كويت 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 17 2,263,575 Rls. 75 $
مجموع کل
53,826,528,033 ريال
مجموع کل
1,839,758 دلار
[1]