آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 چابهار ترکيه 31031000 سوپر فسفاتکها 94,420,635 1,134,066,949,326 Rls. 38,814,120 $
2 12 1394 منطقه آزادچابهار ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,684 1,722,967,255 Rls. 57,467 $
3 12 1394 منطقه آزادچابهار ترکيه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 5,510 725,628,690 Rls. 24,186 $
4 12 1394 منطقه آزادچابهار ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 5,278 555,460,989 Rls. 18,475 $
5 12 1394 منطقه آزادچابهار ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,127 224,013,888 Rls. 7,446 $
مجموع کل
1,137,295,020,148 ريال
مجموع کل
38,921,694 دلار
[1]