آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,397,356 494,871,424,877 Rls. 16,629,616 $
2 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,248,161 248,929,039,168 Rls. 8,406,646 $
3 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,795,453 199,000,378,169 Rls. 6,716,442 $
4 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 1,036,788 166,115,165,618 Rls. 5,578,148 $
5 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 2,442,863 163,885,803,499 Rls. 5,552,491 $
6 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 344,381 146,290,099,196 Rls. 5,081,305 $
7 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 2,043,610 134,910,782,088 Rls. 4,553,095 $
8 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 568,932 118,903,199,953 Rls. 4,047,622 $
9 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 22,248 58,628,907,295 Rls. 2,019,091 $
10 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,402,250 57,214,266,402 Rls. 1,972,873 $
11 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 16,986 56,058,471,732 Rls. 1,932,318 $
12 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 835,765 55,504,726,399 Rls. 1,886,651 $
13 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 480,177 42,646,651,469 Rls. 1,437,859 $
14 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 173,072 36,046,944,927 Rls. 1,240,309 $
15 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 249,856 25,897,647,441 Rls. 870,432 $
16 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 345,970 19,513,570,323 Rls. 671,075 $
17 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 51,471 18,848,985,050 Rls. 629,238 $
18 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 338,426 18,542,911,618 Rls. 636,055 $
19 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255ميلمتر بيشتر باشد 93,646 13,596,251,088 Rls. 477,243 $
20 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 149,394 13,072,697,273 Rls. 447,263 $
21 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 30,210 12,975,535,393 Rls. 431,204 $
22 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 799,941 12,045,526,636 Rls. 399,971 $
23 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 156,035 11,063,924,376 Rls. 381,525 $
24 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 284,254 10,017,812,613 Rls. 340,851 $
25 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 135,453 9,616,890,978 Rls. 320,826 $
26 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 58,518 9,455,164,551 Rls. 315,437 $
27 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 126,486 9,408,161,366 Rls. 323,629 $
28 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 125,000 7,690,420,800 Rls. 268,802 $
29 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 65,159 7,245,389,928 Rls. 240,134 $
30 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 74,742 5,789,230,900 Rls. 193,685 $
31 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 40,887 5,420,217,489 Rls. 183,995 $
32 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 35,169 4,168,349,259 Rls. 141,249 $
33 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37032000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي ( پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 71,533 4,115,414,977 Rls. 141,563 $
34 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 131,031 4,047,229,940 Rls. 136,314 $
35 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 116,227 3,759,185,271 Rls. 125,198 $
36 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 92,000 3,634,107,600 Rls. 127,022 $
37 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 39,730 3,619,732,316 Rls. 121,056 $
38 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 37,191 3,468,532,572 Rls. 115,195 $
39 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 243,966 3,351,462,692 Rls. 114,523 $
40 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 146,250 3,218,467,505 Rls. 110,498 $
41 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 71,932 2,900,105,712 Rls. 96,118 $
42 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 12,534 2,825,990,668 Rls. 96,574 $
43 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 36,617 2,754,394,368 Rls. 91,927 $
44 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 46,000 2,655,095,924 Rls. 90,819 $
45 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 104,610 2,643,563,790 Rls. 88,207 $
46 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 26,359 2,598,986,191 Rls. 87,360 $
47 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,078 2,577,389,746 Rls. 85,388 $
48 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 69,275 2,502,525,000 Rls. 83,063 $
49 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 16,900 2,279,218,500 Rls. 76,050 $
50 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 31,270 2,188,218,278 Rls. 73,488 $
51 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 55,061 2,148,074,877 Rls. 74,664 $
52 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 64,749 2,095,570,849 Rls. 69,667 $
53 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 38,661 2,043,335,807 Rls. 69,676 $
54 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 23,155 1,931,514,210 Rls. 64,482 $
55 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 5,760 1,878,948,558 Rls. 62,732 $
56 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 34,780 1,776,690,752 Rls. 61,377 $
57 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 37,725 1,730,590,009 Rls. 57,734 $
58 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,332 1,648,009,604 Rls. 55,416 $
59 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 58,145 1,578,998,430 Rls. 55,190 $
60 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 27101930 روغن ترانسفور ماتور 14,242 1,499,012,886 Rls. 51,379 $
61 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 21,600 1,431,682,560 Rls. 47,520 $
62 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 18,580 1,389,393,495 Rls. 46,200 $
63 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 10,990 1,366,701,729 Rls. 48,490 $
64 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 19,081 1,365,666,166 Rls. 46,124 $
65 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 28,304 1,342,084,492 Rls. 46,080 $
66 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 16,745 1,294,202,314 Rls. 43,202 $
67 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 8,250 1,244,058,750 Rls. 41,250 $
68 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 41,109 1,204,819,708 Rls. 41,530 $
69 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 13,323 1,186,869,886 Rls. 40,272 $
70 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82149000 سايرمصنوعات چاقوسازي غير مذكور درجاي ديگر 15,520 1,170,004,620 Rls. 38,958 $
71 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 18,500 1,121,923,841 Rls. 40,126 $
72 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 10,235 1,116,001,873 Rls. 38,549 $
73 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 19,321 1,046,740,145 Rls. 34,944 $
74 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,447 1,042,065,620 Rls. 35,456 $
75 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,277 1,034,240,011 Rls. 35,653 $
76 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 30,671 1,015,129,878 Rls. 34,854 $
77 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 16,833 1,004,669,180 Rls. 33,926 $
78 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 40,900 943,787,950 Rls. 31,338 $
79 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 20,784 943,379,304 Rls. 31,276 $
80 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 9,150 933,942,170 Rls. 32,056 $
81 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 33,790 916,032,462 Rls. 31,117 $
82 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 13,680 902,187,792 Rls. 30,096 $
83 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 14,351 872,076,128 Rls. 28,892 $
84 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 10,044 841,581,553 Rls. 27,885 $
85 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 11,040 806,851,112 Rls. 28,778 $
86 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 26,077 782,757,651 Rls. 26,968 $
87 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 26,200 778,194,067 Rls. 26,703 $
88 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 5,500 767,817,981 Rls. 25,459 $
89 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 10,430 762,918,491 Rls. 26,085 $
90 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 4,000 747,743,928 Rls. 26,893 $
91 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 23,350 715,890,151 Rls. 24,162 $
92 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82021000 ا ره دستي. 10,281 715,360,800 Rls. 23,700 $
93 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 8,730 709,519,775 Rls. 23,908 $
94 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 11,310 685,712,320 Rls. 22,720 $
95 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 4,000 681,390,660 Rls. 24,018 $
96 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 3,800 675,008,363 Rls. 23,848 $
97 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 5,394 659,445,628 Rls. 21,850 $
98 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 4,450 622,813,276 Rls. 22,176 $
99 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 2,722 612,140,704 Rls. 20,318 $
100 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 22,032 608,154,372 Rls. 20,152 $
مجموع کل
2,304,905,875,812 ريال
مجموع کل
78,103,289 دلار