آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 149,024 61,049,484,975 Rls. 2,035,941 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 36,510 19,421,666,294 Rls. 647,005 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 142,660 15,389,123,635 Rls. 513,781 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 322 13,973,189,900 Rls. 494,504 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 87032329 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 29,480 13,096,914,850 Rls. 434,050 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,340 8,166,303,487 Rls. 286,547 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 28100010 ا سيد بريک 168,000 4,985,892,430 Rls. 178,322 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 5,220 4,932,740,500 Rls. 163,500 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 4,861 4,646,183,756 Rls. 160,831 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 60,000 3,744,614,526 Rls. 127,199 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 158 3,592,746,360 Rls. 122,040 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 11,900 2,144,206,989 Rls. 71,579 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 7,196 1,948,873,082 Rls. 65,438 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 10,000 1,699,760,157 Rls. 60,052 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 1,500 1,486,950,001 Rls. 50,000 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 23,920 1,443,811,200 Rls. 47,840 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 3,664 1,131,554,011 Rls. 39,249 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,050 959,300,000 Rls. 33,661 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 3,120 815,150,185 Rls. 27,215 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 19,260 715,224,000 Rls. 23,876 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 28201000 دي ا کسيدمنگنز 46,000 714,334,431 Rls. 24,377 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 36,400 665,718,095 Rls. 22,781 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 4,900 557,878,113 Rls. 19,953 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 28209000 سايرا کسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا کسيدمنگنز) 22,000 425,741,540 Rls. 15,124 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 900 324,363,877 Rls. 10,772 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 830 242,675,486 Rls. 8,515 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 1,864 230,524,245 Rls. 7,655 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 31 228,639,409 Rls. 7,881 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 145 220,865,500 Rls. 7,334 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,080 106,891,318 Rls. 3,751 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 320 85,379,711 Rls. 2,835 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 172 84,130,431 Rls. 2,815 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 165 67,579,185 Rls. 2,388 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 460 61,192,892 Rls. 2,166 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 600 50,589,696 Rls. 1,679 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 550 47,300,960 Rls. 1,570 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 50 6,175,500 Rls. 205 $
مجموع کل
169,463,670,727 ريال
مجموع کل
5,724,430 دلار
[1]