آمار کل " واردات از" کشور (مجارستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 420,000 36,255,205,450 Rls. 1,221,473 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 30051050 چسب هاي پيشرفته درمان زخم ديابتيك وسوختگي 5,562 23,171,213,218 Rls. 769,399 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 63,395 18,805,819,900 Rls. 626,879 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 40,044 7,006,728,314 Rls. 233,901 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 13,857 5,396,469,792 Rls. 179,898 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 63,121 4,423,854,024 Rls. 149,017 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 26,000 4,276,231,779 Rls. 145,570 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 19,900 3,595,178,112 Rls. 121,009 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 18,100 3,132,359,200 Rls. 106,435 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 5,918 2,839,433,852 Rls. 95,534 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 6,532 2,416,471,066 Rls. 85,329 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 5,610 2,279,713,312 Rls. 76,112 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 10,000 2,177,566,509 Rls. 72,692 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 6,153 2,080,617,532 Rls. 69,447 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 3,100 1,295,941,716 Rls. 45,473 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 8,933 604,017,559 Rls. 20,054 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 9,600 521,856,867 Rls. 17,691 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 10051000 بذر ذرت 7,389 499,981,000 Rls. 17,587 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 978 415,000,000 Rls. 14,687 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 3,695 405,819,300 Rls. 14,337 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 3,080 339,205,880 Rls. 12,337 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 169 290,479,920 Rls. 9,697 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 85340000 مدا رهاي چاپي 245 284,161,200 Rls. 9,415 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 205,588,429 Rls. 7,186 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,024 132,284,157 Rls. 4,394 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 635 115,872,179 Rls. 3,920 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 160 112,342,800 Rls. 3,722 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 850 107,298,624 Rls. 3,582 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 324 97,246,750 Rls. 3,229 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,442 56,549,889 Rls. 1,874 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 350 37,467,506 Rls. 1,251 $
مجموع کل
123,377,975,836 ريال
مجموع کل
4,143,130 دلار
[1]