آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 82,612 5,622,953,684 Rls. 189,231 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,450 3,989,026,800 Rls. 134,280 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 13,167 3,284,696,976 Rls. 111,877 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 8,240 1,507,436,240 Rls. 50,320 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 22,000 871,490,752 Rls. 28,864 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 19,960 315,708,489 Rls. 11,035 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 7,700 165,238,080 Rls. 5,628 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 300 34,450,550 Rls. 1,150 $
مجموع کل
15,791,001,571 ريال
مجموع کل
532,385 دلار
[1]