آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 395,810 1,659,502,411,346 Rls. 57,200,670 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 22,690 52,119,409,577 Rls. 1,738,821 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 69,055 23,066,927,370 Rls. 785,658 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 10,200 18,197,402,623 Rls. 604,564 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177020 آنتن مخابراتي 10,764 17,570,256,000 Rls. 581,931 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 400,448 14,252,996,379 Rls. 480,965 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 139,614 7,796,990,290 Rls. 264,832 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 143,330 6,929,225,540 Rls. 235,591 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 10,086 6,784,437,602 Rls. 231,078 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,855 6,441,801,883 Rls. 215,733 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 13,353 2,521,000,365 Rls. 84,312 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 3,088 2,232,325,553 Rls. 74,760 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,791 2,193,082,374 Rls. 74,191 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84145910 ماشين مولد باد جهت جابجائي هواي باغها در زمستان متشكل از يك موتور ديزل وسنسورهاي حرارتي 55 2,068,667,679 Rls. 69,209 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 271 1,823,280,361 Rls. 61,061 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 11,474 1,781,635,112 Rls. 60,610 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,106 1,771,000,000 Rls. 59,906 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,576 1,681,450,935 Rls. 57,696 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 715 1,577,873,038 Rls. 52,842 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 18,307 1,479,054,211 Rls. 51,235 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 5,500 1,261,306,830 Rls. 41,882 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 3,300 1,247,257,440 Rls. 41,322 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 350 918,232,000 Rls. 30,403 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 21,000 900,477,747 Rls. 30,670 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 9,495 775,821,686 Rls. 26,424 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 7,431 725,078,514 Rls. 24,984 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 2,300 686,544,200 Rls. 22,921 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,366 685,451,064 Rls. 22,688 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 21,079 638,717,308 Rls. 21,200 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 117 600,634,631 Rls. 21,256 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84821000 بلبرينگ. 460 595,979,777 Rls. 19,959 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 960 534,868,135 Rls. 18,929 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 25041090 سايرا شکال گرا فيت به صورت گرديافلس بجزفلس کريستالين 4,000 461,104,000 Rls. 15,305 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,134 436,784,343 Rls. 14,579 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 902 339,251,328 Rls. 11,239 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 95 325,214,205 Rls. 10,936 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 540 225,317,318 Rls. 7,783 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,250 178,009,370 Rls. 6,289 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 498 126,537,600 Rls. 4,200 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 89 105,395,200 Rls. 3,498 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 28 98,833,990 Rls. 3,298 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 368 75,077,890 Rls. 2,525 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 769 72,483,400 Rls. 2,401 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 61121900 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 25 7,690,420 Rls. 269 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 62142000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وتورصورت وهمانندا زپشم ياکرک 35 7,369,987 Rls. 258 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 61159600 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 60 5,767,816 Rls. 202 $
مجموع کل
1,843,826,434,438 ريال
مجموع کل
63,391,085 دلار
[1]