آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 126,149 685,694,775,368 Rls. 23,121,313 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 83,993 175,404,887,488 Rls. 5,890,707 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 138,680 130,868,611,307 Rls. 4,342,753 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 395,968 115,160,431,696 Rls. 3,930,082 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 359,760 105,633,387,720 Rls. 3,570,492 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 224,515 83,544,818,788 Rls. 2,812,748 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 35,302 69,215,475,200 Rls. 2,297,569 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 66,770 66,357,504,889 Rls. 2,261,732 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 35,683 64,970,081,132 Rls. 2,183,676 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 119,050 56,008,021,402 Rls. 1,875,778 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 196,154 54,002,002,497 Rls. 1,811,914 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 16,300 50,794,281,000 Rls. 1,695,602 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 84,703 46,901,444,965 Rls. 1,556,587 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 86,272 45,350,224,948 Rls. 1,549,040 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 37,464 37,515,009,958 Rls. 1,256,632 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 15,210 37,146,182,762 Rls. 1,242,027 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 34,926 35,057,000,000 Rls. 1,191,207 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 6,319 34,931,115,656 Rls. 1,170,386 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 154,296 34,878,470,671 Rls. 1,190,566 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 6,058 33,714,076,156 Rls. 1,192,500 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 47,378 31,702,378,782 Rls. 1,069,070 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 291,008 30,935,104,312 Rls. 1,030,177 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 108,239 29,788,440,493 Rls. 1,002,866 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 28,656 29,444,733,900 Rls. 975,540 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 907,015 29,318,279,119 Rls. 999,560 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 138,870 25,907,421,332 Rls. 859,391 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 20,531 25,647,848,602 Rls. 877,589 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 23,452 24,695,304,186 Rls. 836,935 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 5,679 24,022,034,377 Rls. 800,873 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,160 22,295,683,000 Rls. 741,032 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 3,605 21,402,550,000 Rls. 710,765 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 14,385 19,372,216,115 Rls. 654,026 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 46,550 18,892,579,897 Rls. 632,465 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 27,383 18,330,262,833 Rls. 635,450 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 33,385 18,033,098,040 Rls. 599,523 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 6,600 16,829,132,258 Rls. 570,027 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 50,000 16,501,405,622 Rls. 551,369 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 4,502 15,426,091,984 Rls. 514,598 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 109,005 14,083,384,348 Rls. 474,380 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 376,010 13,725,887,381 Rls. 466,943 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 16,605 13,587,835,131 Rls. 467,194 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 43,558 13,485,988,215 Rls. 457,329 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 56,510 13,394,375,829 Rls. 453,357 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,245 13,190,813,786 Rls. 440,645 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 205,900 13,033,232,692 Rls. 433,577 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 44,935 12,824,067,797 Rls. 432,802 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 13,500 12,710,545,566 Rls. 430,654 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 52,737 12,312,647,391 Rls. 412,842 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 169,604 12,123,062,231 Rls. 404,271 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 35011000 كازئين 37,900 12,062,099,497 Rls. 401,044 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 12,260 11,742,223,492 Rls. 396,533 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 27,891 11,429,188,129 Rls. 382,631 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 66,500 11,295,655,580 Rls. 386,881 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 50,000 11,201,706,832 Rls. 382,094 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,737 10,883,762,553 Rls. 379,544 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29054420 پودرسوربيتول 210,875 10,740,609,037 Rls. 359,455 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 5,072 10,395,629,230 Rls. 373,890 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 88,905 10,288,479,065 Rls. 348,913 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 20,568 10,187,318,281 Rls. 347,954 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 30,240 10,184,967,906 Rls. 361,811 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 174,000 10,155,789,257 Rls. 349,701 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 28,123 10,046,199,240 Rls. 332,843 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 21069010 ا ستابيلايزر 57,000 9,919,607,080 Rls. 335,041 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 42,750 9,876,406,307 Rls. 330,779 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 3,638 8,970,582,299 Rls. 297,333 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 11,988 8,695,940,758 Rls. 294,100 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 63,000 8,509,136,996 Rls. 284,805 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 8,579 8,238,029,343 Rls. 289,776 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,052 8,071,170,026 Rls. 275,257 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,784 7,955,103,819 Rls. 279,704 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 33,355 7,770,212,638 Rls. 266,023 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,968 7,595,336,944 Rls. 252,236 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 7,014 7,494,800,094 Rls. 250,195 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 46,009 7,462,886,323 Rls. 253,362 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,533 7,454,115,767 Rls. 248,770 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 4,680 7,302,267,369 Rls. 242,632 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 13,708 7,090,719,047 Rls. 240,175 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 7,364 7,050,068,727 Rls. 242,614 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 33,281 6,991,139,203 Rls. 234,956 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 8,000 6,955,191,360 Rls. 230,426 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 83,600 6,753,371,476 Rls. 230,532 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 920 6,599,433,000 Rls. 219,214 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 12,975 6,559,529,121 Rls. 218,624 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 33,579 6,465,033,905 Rls. 217,970 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 7,641 6,403,921,481 Rls. 218,994 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,255 6,337,926,000 Rls. 211,617 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 997 6,198,523,227 Rls. 210,513 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 18,468 5,964,637,474 Rls. 199,611 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84144020 کمپرسورتامين هوا ي فشرده جهت را ه ا ندا زي موتورهوا پيماِِairjet starter 35,338 5,939,276,452 Rls. 197,451 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 1,670 5,770,273,446 Rls. 201,097 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,580 5,624,027,528 Rls. 188,046 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 20,043 5,611,520,000 Rls. 194,642 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 11,450 5,601,307,693 Rls. 190,476 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 28,592 5,553,201,741 Rls. 185,258 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 38,550 5,462,722,000 Rls. 189,480 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 18,080 5,352,070,741 Rls. 178,682 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 29054300 مانيتول 22,500 5,232,457,216 Rls. 177,805 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 37,000 5,225,236,087 Rls. 175,952 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,344 5,153,485,150 Rls. 175,304 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 112,500 5,023,449,000 Rls. 166,864 $
مجموع کل
2,927,011,953,761 ريال
مجموع کل
98,678,167 دلار