آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 723,810 195,335,837,024 Rls. 6,604,115 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 77,180 38,270,100,420 Rls. 1,281,651 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 51,590 36,509,407,343 Rls. 1,249,038 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 240,225 28,406,055,721 Rls. 967,113 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 202,850 26,754,308,268 Rls. 914,236 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 19,247 23,390,933,145 Rls. 804,022 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 5,600 22,948,190,831 Rls. 769,130 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 100,390 21,847,689,936 Rls. 736,870 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 10,734 19,205,858,472 Rls. 660,367 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 24,480 16,074,892,184 Rls. 543,916 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84341000 ماشين هاي شيردوش 28,884 14,397,860,808 Rls. 477,483 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 44,340 13,946,144,436 Rls. 465,570 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 7,031 13,675,749,111 Rls. 486,481 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 112,942 13,644,672,476 Rls. 462,547 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 46,206 10,990,064,402 Rls. 372,951 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,440 10,585,564,911 Rls. 358,884 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 531,847 10,478,447,421 Rls. 347,099 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 120,005 7,217,026,824 Rls. 246,250 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 32,857 7,000,868,785 Rls. 237,930 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 97,818 5,740,289,555 Rls. 199,133 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 776 5,003,385,245 Rls. 178,948 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 224 4,802,969,420 Rls. 169,686 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 12,540 4,430,213,624 Rls. 148,366 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 27,800 3,553,247,200 Rls. 118,877 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 2,540 3,442,961,500 Rls. 114,070 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 4,800 3,007,368,560 Rls. 103,250 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 12,538 2,707,183,790 Rls. 92,367 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,232 2,610,507,360 Rls. 86,647 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 390 2,541,696,315 Rls. 84,210 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 4,658 2,526,034,060 Rls. 87,174 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 39,500 2,511,087,005 Rls. 84,011 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 26,950 2,390,569,254 Rls. 84,457 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 9,204 2,308,694,647 Rls. 77,919 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 4,533 2,245,907,782 Rls. 76,378 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,071 1,958,821,184 Rls. 67,671 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 531 1,735,206,186 Rls. 57,935 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 5,040 1,643,815,265 Rls. 55,838 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 302 1,565,838,969 Rls. 52,577 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,676 1,460,810,132 Rls. 48,738 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 9,600 1,377,162,624 Rls. 45,971 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 9,200 1,353,821,200 Rls. 47,830 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 04081100 زرده تخم خشک کرده 10,000 1,340,000,000 Rls. 46,005 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 2,600 1,181,486,889 Rls. 39,441 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 6,163 1,161,770,773 Rls. 39,104 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2,368 1,159,511,632 Rls. 39,222 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 990 1,121,974,152 Rls. 37,175 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 24,200 971,076,692 Rls. 34,308 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 8,640 879,963,427 Rls. 29,750 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 500 870,553,000 Rls. 29,065 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 5,151 860,088,964 Rls. 29,357 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,447 830,614,020 Rls. 27,782 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 400 823,669,962 Rls. 27,862 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 20 812,307,380 Rls. 26,896 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,350 801,797,047 Rls. 27,331 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,562 738,825,573 Rls. 24,553 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 3,610 682,644,508 Rls. 22,620 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 6,240 662,126,400 Rls. 21,936 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 3,049 651,611,349 Rls. 22,730 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,522 644,319,000 Rls. 21,348 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,408 635,567,240 Rls. 21,589 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 949 608,785,632 Rls. 20,169 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 908 582,510,960 Rls. 20,009 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 122 561,557,992 Rls. 18,604 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 828 553,702,412 Rls. 19,562 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,155 544,270,750 Rls. 18,617 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 4,500 452,110,410 Rls. 15,018 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 32 389,653,457 Rls. 12,911 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 365 358,473,959 Rls. 11,958 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 104 345,013,133 Rls. 12,161 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 385 344,233,351 Rls. 11,775 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,294 332,500,671 Rls. 11,016 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,970 315,242,928 Rls. 10,444 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 48021000 کاغد و مقواي قشر فشرده واندوده نشده از انواعي كه براي نوشتن مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت دست ساز 988 289,739,049 Rls. 9,911 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 1,093 287,450,010 Rls. 9,723 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,354 280,597,503 Rls. 10,036 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2 279,018,451 Rls. 9,815 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,107 257,740,737 Rls. 8,717 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 170 226,349,451 Rls. 7,802 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 3,584 206,710,752 Rls. 6,849 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,500 205,301,500 Rls. 7,253 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 3,700 193,298,848 Rls. 6,537 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 167 145,622,302 Rls. 5,145 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 63 143,281,762 Rls. 4,919 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 260 141,565,574 Rls. 4,726 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 09012210 قهوه بودا ده کافئين گرفته در بسته بنديهاي ا ماده برا ي خرده فروشي 465 120,616,332 Rls. 3,994 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 146 112,003,684 Rls. 3,788 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 100 111,315,546 Rls. 3,916 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 870 99,098,999 Rls. 3,390 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 11 98,141,139 Rls. 3,261 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 361 92,590,700 Rls. 3,192 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 350 92,307,600 Rls. 3,080 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 350 89,487,360 Rls. 3,085 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 793 78,497,000 Rls. 2,744 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 11081300 فکول سيب زميني 2,000 71,200,000 Rls. 2,454 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 290 49,652,680 Rls. 1,645 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 212 44,921,250 Rls. 1,488 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 68151090 ا شياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غيربرقي 200 38,935,000 Rls. 1,300 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 09011210 قهوه بوندا ده کافئين گرفته دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 120 37,081,971 Rls. 1,238 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار . 180 35,336,340 Rls. 1,170 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 20 31,712,100 Rls. 1,050 $
مجموع کل
617,674,800,698 ريال
مجموع کل
20,950,248 دلار