آمار کل " واردات از" کشور (تاجيكستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,743,000 236,244,329,670 Rls. 8,097,812 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,793,858 84,781,705,980 Rls. 2,853,757 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 284,204 9,609,363,723 Rls. 330,548 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 51,650 8,593,125,600 Rls. 310,120 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 17,100 4,194,944,670 Rls. 145,782 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 14042000 لينتر پنبه 147,896 1,918,236,308 Rls. 67,770 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 27,000 778,799,205 Rls. 27,014 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 450 431,993,240 Rls. 14,419 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 84312010 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 شامل دكل ، اكسل، فرمان ، شاسي وكابين 2,714 329,110,600 Rls. 10,985 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 351 316,035,852 Rls. 10,479 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 650 283,151,960 Rls. 9,451 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 2,450 257,875,663 Rls. 9,161 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,950 125,448,000 Rls. 4,512 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 236 113,065,542 Rls. 3,749 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 850 106,934,476 Rls. 3,799 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 207 106,180,161 Rls. 3,521 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 320 105,633,500 Rls. 3,500 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 55095900 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استرمخلوط با الياف , غير مذکور درجاي ديگر,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,750 97,084,150 Rls. 3,504 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 69091100 ا شياءسرا ميکي برا ي مصرف آزمايشگاهي از چيني. 240 45,107,776 Rls. 1,498 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 110 38,816,115 Rls. 1,307 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 184 33,346,644 Rls. 1,180 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 95 24,700,207 Rls. 848 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 36 22,939,388 Rls. 761 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate) پوشش داده نشده 40 16,610,137 Rls. 587 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 30 14,339,601 Rls. 507 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 66 6,542,316 Rls. 217 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2 3,010,678 Rls. 101 $
مجموع کل
348,598,431,162 ريال
مجموع کل
11,916,887 دلار
[1]